حامد نعیمایی کیست ؟
مهندس ارشد نرم افزار در شرکت Alibaba International مهندس ارشد نرم افزار در شرکت آسان پرداخت مهندس ارشد نرم افزار در شرکت علی بابا Tech Lead در شرکت بهینه پردازش مجری پروژه‌های بیلینگ شرکت مخابرات ایران Tech Lead در شرکت اندیشه کامپیوتر مجری پروژه‌های بیلینگ وزارت نیرو مهندس ارشد نرم افزار در شرکت گلرنگ مهندس ارشد نرم افزار در شرکت آسا مجری پروژه‌های نرم افزاری کارگزاری آگاه کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار
فعال در ۱ جامعه