تا ۵ اسفند در کمپین اسفندگان، با تخفیف ویژه ثبت نام کنید.
۰ ثانیه
۰ دقیقه
۰ ساعت
طول دوره ۲۲ ساعت آموزش
پشتیبانی ۱۲ ماهه در جامعه برنامه‌نویسی سون‌لرن
محمدرضا میرزایی
مدرس: محمدرضا میرزایی
متخصص ASP.NET (بک اند دولوپر دات نت) متخصص ASP.NET به جامعه متخصصین سون‌لرن بپیوندید...

آشنایی با دوره متخصص ASP.NET (بک اند دولوپر دات نت)

نمایش بیشتر
سرفصل‌های دوره
مبانی برنامه نویسی C# ۱۶ جلسه
 • جلسه اول مقدمات برنامه‌نویسی ۳۳ دقیقه
 • جلسه دوم ساخت اولین برنامه با C# ۸ دقیقه
 • جلسه سوم معرفی زبان برنامه‌نویسی C# ۱۴ دقیقه
 • جلسه چهارم استفاده از شرط if در برنامه نویسی ۵ دقیقه
 • جلسه پنجم معرفی else و else if ۶ دقیقه
 • جلسه ششم معرفی switch case ۶ دقیقه
 • جلسه هفتم استفاده از شروط یک خطی ۳ دقیقه
 • جلسه هشتم معرفی حلقه‌‌ی ساده‌ی while ۸ دقیقه
 • جلسه نهم معرفی حلقه‌ی for ۵ دقیقه
 • جلسه دهم حلقه‌های تو در تو ۷ دقیقه
 • جلسه یازدهم معرفی توابع در برنامه‌نویسی ۹ دقیقه
 • جلسه دوازدهم انواع توابع ۱۶ دقیقه
 • جلسه سیزدهم توابع بازگشتی ۷ دقیقه
 • جلسه چهاردهم حل چند مساله با کمک توابع ۱۳ دقیقه
 • جلسه پانزدهم معرفی آرایه‌ها ۱۴ دقیقه
 • جلسه شانزدهم حل چند مساله با استفاده از آرایه‌ها ۲۱ دقیقه
برنامه نویسی شی گرا ۱۲ جلسه
 • جلسه اول مقدمه‌ای بر شی گرایی ۱۴ دقیقه
 • جلسه دوم ساخت اولین کلاس در C# ۱۷ دقیقه
 • جلسه سوم معرفی member‌ها در کلاس ۱۲ دقیقه
 • جلسه چهارم ارث بری ۲۵ دقیقه
 • جلسه پنجم معرفی static method و static class ۱۳ دقیقه
 • جلسه ششم معرفی abstract class ۱۲ دقیقه
 • جلسه هفتم معرفی interface ۱۰ دقیقه
 • جلسه هشتم معرفی Design Pattern ها ۴ دقیقه
 • جلسه نهم آشنایی با Observer و استفاده از آن ۱۹ دقیقه
 • جلسه دهم آشنایی با Factory و استفاده از آن ۱۷ دقیقه
 • جلسه یازدهم آشنایی با Singleton و استفاده از آن ۱۴ دقیقه
 • جلسه دوازدهم مینی پروژه: بازی تیک تاک تو (X-O) ۴۴ دقیقه
ساختمان داده و الگوریتم مقدماتی ۵ جلسه
 • جلسه اول مقدمه‌ای بر ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها ۱۰ دقیقه
 • جلسه دوم معرفی ساختمان داده‌ی صف ۱۲ دقیقه
 • جلسه سوم معرفی ساختمان داده‌ی stack ۹ دقیقه
 • جلسه چهارم آشنایی با الگوریتم‌های رایج مرتب سازی ۱۷ دقیقه
 • جلسه پنجم آشنایی با الگوریتم‌های رایج جستجو ۱۷ دقیقه
مقدمه و آشنایی با اجزای مختلف Web Application ۳ جلسه
 • جلسه اول مقدمه ۲ دقیقه
 • جلسه دوم ساخت اولین Web Application با ASP.NET ۴ دقیقه
 • جلسه سوم اجزای مختلف برنامه ۱۱ دقیقه
کار با پایگاه داده (LINQ,Entity,CRUD) ۸ جلسه
 • جلسه اول مقدمه‌ای بر پایگاه‌های داده ۱۴ دقیقه
 • جلسه دوم نصب و راه‌اندازی SQL Server ۹ دقیقه
 • جلسه سوم کار کردن با Management Studio ۱۷ دقیقه
 • جلسه چهارم ساخت یک Entity در برنامه و اولین Migration ۲۲ دقیقه
 • جلسه پنجم تغییر دادن Entity ۹ دقیقه
 • جلسه ششم مقدمات HTML و CSS ۱۹ دقیقه
 • جلسه هفتم ساخت صفحات برای افزودن، ویرایش، حذف و لیست یک Entity ۲۳ دقیقه
 • جلسه هشتم آشنایی با LINQ ۹ دقیقه
اصول طراحی نرم افزار و کار با Entity Framework ۸ جلسه
 • جلسه اول معرفی اصول SOLID ۱۴ دقیقه
 • جلسه دوم معماری نرم‌افزار ۱۲ دقیقه
 • جلسه سوم موجودیت‌های اصلی پروژه ۲۳ دقیقه
 • جلسه چهارم اضافه کردن DbContext ۳۱ دقیقه
 • جلسه پنجم Migrations ۱۴ دقیقه
 • جلسه ششم اضافه کردن Repository ۲۰ دقیقه
 • جلسه هفتم اضافه‌ کردن Serviceها ۱۶ دقیقه
 • جلسه هشتم استفاده از Dependency Injection و Life Cycle ها ۱۸ دقیقه
ساخت صفحات پروژه ۱۲ جلسه
 • جلسه اول صفحات در پروژه با معماری جدید ۱۱ دقیقه
 • جلسه دوم معرفی Automapper ۲۰ دقیقه
 • جلسه سوم استفاده از AutoMapper ۹ دقیقه
 • جلسه چهارم معرفی ViewData و ViewBag ۹ دقیقه
 • جلسه پنجم مقدمه‌ای بر Javascript ۲۲ دقیقه
 • جلسه ششم لیست محصولات ۸ دقیقه
 • جلسه هفتم تغییر موجودیت محصول ۸ دقیقه
 • جلسه هشتم افزودن تصاویر ۲۴ دقیقه
 • جلسه نهم تصاویر محصول در لیست ۶ دقیقه
 • جلسه دهم معرفی Partial View ۱۲ دقیقه
 • جلسه یازدهم اضافه کردن باکس محصولات ۸ دقیقه
 • جلسه دوازدهم نگاهی عمیق‌تر به MVC ۱ دقیقه
مبانی کار با پایگاه داده ۹ جلسه
 • جلسه اول مقدمه ۱ دقیقه
 • جلسه دوم مقدمات SQL و نوشتن Query Select ۷ دقیقه
 • جلسه سوم دستور Insert ۷ دقیقه
 • جلسه چهارم دستور Update و Delete ۶ دقیقه
 • جلسه پنجم آشنایی با Join ۱۲ دقیقه
 • جلسه ششم آشنایی با View ۷ دقیقه
 • جلسه هفتم آشنایی با Stored Procedure ۹ دقیقه
 • جلسه هشتم آشنایی با Function ۸ دقیقه
 • جلسه نهم آشنایی با Trigger ۱۱ دقیقه
آموزش Authentication ۴ جلسه
 • جلسه اول مقدمه و معرفی ۵ دقیقه
 • جلسه دوم اضافه کردن Authentication ۱۲ دقیقه
 • جلسه سوم معرفی Oauth ۱۴ دقیقه
 • جلسه چهارم نکاتی در مورد استفاده از Identity و رفع خطا‌های احتمالی ۲۶ دقیقه
API ها ۵ جلسه
 • جلسه اول مقدمه‌ای بر APIها ۲۱ دقیقه
 • جلسه دوم پیاده سازی یک REST API ۷ دقیقه
 • جلسه سوم معرفی open API ۴ دقیقه
 • جلسه چهارم تغییر API‌ها برنامه به open API ۱۴ دقیقه
 • جلسه پنجم تست API‌ها با استفاده از Swagger ۱۶ دقیقه
آموزش Caching ۲ جلسه
 • جلسه اول مقدمه‌ای بر cache ۱۰ دقیقه
 • جلسه دوم استفاده از Redis در برنامه ۱۸ دقیقه
آموزش Git ۳ جلسه
 • جلسه اول مقدمه‌ای بر Source Control ۲۲ دقیقه
 • جلسه دوم آشنایی با Git ۱۶ دقیقه
 • جلسه سوم کار با دستورات اصلی Git ۱۱ دقیقه
مقدمات Blazor ۴ جلسه
 • جلسه اول آشنایی با Web Socket ۱۶ دقیقه
 • جلسه دوم معرفی تکنولوژی Blazor ۱۶ دقیقه
 • جلسه سوم ساخت یک پروژه‌ی ساده با Blazor ۱۰ دقیقه
 • جلسه چهارم معرفی اجزای مختلف Blazor Web Application ۱۱ دقیقه
امکانات مختلف Blazor ۱۱ جلسه
 • جلسه اول تفاوت‌های Blazor و MVC ۱۳ دقیقه
 • جلسه دوم معرفی Telerik ۱۳ دقیقه
 • جلسه سوم ساخت چند Component‌ و چند Page ۱۹ دقیقه
 • جلسه چهارم معماری Component Based ۴ دقیقه
 • جلسه پنجم استفاده از سرویس و inject کردن در Component ۲۲ دقیقه
 • جلسه ششم ساخت صفحات پیچیده با کمک Componentها ۷ دقیقه
 • جلسه هفتم چند نکته در مورد کار با Component ها ۱۲ دقیقه
 • جلسه هشتم رویدادها و Life Cycle در Component ۷ دقیقه
 • جلسه نهم معماری رابطه‌ی بین Componentها و روابط ۹ دقیقه
 • جلسه دهم معرفی Cascading Parameter ۱۳ دقیقه
 • جلسه یازدهم ساخت صفحات پیچیده با کمک event callback ۷ دقیقه
نمایش بیشتر
با خیال راحت آموزش ببینید
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه خرید و ثبت نام شما در دوره‌های بلندمدت سون لرن بدون ریسک مالی خواهد بود
آموزش مهارت محور
آموزش مهارت محور از مدرسین متخصص و با تجربه در بهترین شرکت‌های ایران مهارت مورد نیاز بازار کار را یاد می‌گیرید
رفع اشکالات و پشتیبانی فنی
جامعه برنامه نویسی فعال پشتیبانی و پاسخ به سوالات خود را در جامعه برنامه نویسی فعال سون لرن دریافت می‌کنید
ارزیابی فنی و رتبه بندی
ارزیابی فنی و امتیازدهی برای فعالیت‌ها و آزمون‌های خود، امتیازات مختلفی برای ارزیابی مهارت دریافت می‌کنید (از آذر 1402)
معرفی برترین‌ها به بازار کار
معرفی برترین‌ها به بازار کار دانشجویان فعالی که مستمر و منظم محتوای دوره‌ها را دنبال می‌کنند، در اولویت معرفی به بازار کار هستند
۱ سال پشتیبانی پس از خرید
۱۲ ماه پشتیبانی پس از خرید تا ۱۲ ماه پس از ثبت نامتان، در جامعه برنامه نویسی سون لرن، پشتیبانی ویژه دریافت می‌کنید
دسترسی دائمی و بدون محدودیت
دسترسی راحت و همیشگی در صورتی که در یک سال اول دوره را تکمیل نمایید، دسترسی محتوای دوره برای شما همواره باز خواهد بود
نتایج دوره‌های متخصص

در ۱۷ سال اخیر بیش از ۳۵ هزار نفر در سون لرن به صورت تخصصی آموزش برنامه نویسی دیده اند و هزاران نفر از این عزیزان در شرکت‌های مختلف استخدام شده اند.

مهمترین عامل موفقیت دانشپذیرانی که موفق به استخدام و کسب درآمد پس از دوره‌های سون لرن بوده اند، نظم و استمرار در پیگیری محتوای دوره و انجام تمرین‌ها و چالش پذیری آن‌ها بوده است.

اسنپ دیجی کالا علی بابا تخفیفان کافه بازار ژاکت
+ ده‌ها شرکت مطرح دیگر
مدرس و منتورهای دوره
محمدرضا میرزایی محمدرضا میرزایی
در کنار شما هستیم مشاوره ثبت‌نام در دوره متخصص ASP.NET