آخرین فرصت برای تهیه دوره با قیمت سابق و حتی ۳۰٪ تخفیف😮 تغییراتی در ساختار دوره‌ها و افزایش قیمت در راه است 👇
۰ ثانیه
۰ دقیقه
۰ ساعت
۰ دیدگاه نظر عبدالرضا مولایی
کلمات کلیدی در پایتون - آموزش مقدماتی پایتون - قسمت 3
کلمات کلیدی در پایتون - آموزش مقدماتی پایتون - قسمت 3

پایتون، زبان برنامه‌نویسی ساده و در عین حال قدرتمندی است که هر روز به تعداد علاقمندان آن افزوده می‌شود. از این رو، ما برای آشنایی بیشتر با این زبان محبوب، آموزش مباحث پایتون را آغاز کردیم. در این مقاله که در ادامه‌ی مقاله‌ی آشنایی با پایتون – قسمت دوم است، شما را با کلمات کلیدی در این زبان آشنا می‌کنیم. پس با ما همراه باشید.

کلمات کلیدی در پایتون

1. True: از این کلمه‌ی کلیدی برای نشان دادن یک عبارت منطقی (Boolean) صحیح استفاده می‌شود. اگر یک عبارت منطقی درست باشد، پایتون آن را “True” در نظر گرفته و در صورت لزوم آن را چاپ می‌کند. 2. False: از این کلمه‌ی کلیدی برای نشان دادن یک عبارت منطقی نادرست استفاده می‌شود. اگر یک عبارت منطقی در پایتون نادرست باشد، آن را “False” ارزیابی می‌کند. مقادیر عددی True و False در پایتون، به ترتیب 1 و 0 است. مثال:
print(False==0)
print(True==1)
print(True+True+True)
print(True+False+False)

True

True

3

1

3. None: این یک ثابت خاص است که دلالت بر یک مقدار پوچ void یا تهی دارد. توجه شود که مقدار خالی یا صفر هر متغیر در حافظه ( مثلا لیست خالی ) پوچ یا None محسوب نمی‌شود. در پایتون یک نوع شی‌داده معین به نام NoneType وجود دارد. ثابت None از این نوع است. مثال: اگر در خط فرمان در محیط IDLE تایپ کنیم
Type(None)

خروجی

NoneType

این شی را می‌توان فقط به متغیرها اختصاص داد.

4. and: این یک عملگر منطقی در پایتون است. and اولین مقدار نادرست را برمی‌گرداند، اگر پیدا نکند آخری را برمی‌گرداند. در زیر جدول ارزش and آورده شده است.

truth table and  

مثال ۱: اگر در خط فرمان پایتون تایپ کنیم

3 and 0

خروجی

0

مثال ۲:

3 and 10

خروجی

10

مثال ۳:

10 or 20 or 30 or 10 or 70

خروجی

70

5. or: این هم یک عملگر منطقی در پایتون است. or اولین مقدار درست را بر می‌گرداند، اگر پیدا نکند، آخری را برمی‌گرداند. جدول ارزش or در زیر آورده شده است.

truth table or

مثال ۱: اگر در خط فرمان پایتون تایپ کنیم

3 and 0

خروجی

3

مثال ۲:

3 and 10

خروجی

3

مثال ۳:

0 or 0 or 3 or 10 or 0

خروجی

3

6. not: این عملگر منطقی، مقدار واقعی را برعکس می‌کند. در زیر جدول ارزش not آورده شده است.

truth table not  
# Python code to demonstrate
# True, False, None, and, or, not
# showing that None is not equal to 0
# prints False as its false.
print (None == 0)
# showing objective of None
# two None value equated to None
# here x and y both are null
# hence true
x = None
y = None
print (x == y)
# showing logical operation
# or (returns True)
print (True or False)
# showing logical operation
# and (returns False)
print (False and True)
# showing logical operation
# not (returns False)
print (not True)

False

True

True

False

False

7. assert: این عملکرد به منظور اشکال‌زدایی و معمولا برای بررسی درستی کد، استفاده می‌شود. اگر عبارتی درست باشد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اما هنگامی که نادرست باشد، یک “AssertionError” صادر می‌کند. در ضمن می‌توان توسط یک کاما در کنار خطا، یک پیغام دیگر را در اثر بروز خطا چاپ کرد. مثال:

x,y = 4,7
assert x>y, 'x has to be smaller than y'

خروجی

AssertionError: x has to be smaller than y

8. break: از این کلمه برای کنترل جریان حلقه، استفاده می‌شود. Break برای شکستن حلقه به کار می‌رود و بلافاصله کنترل را به عبارت بعد از حلقه منتقل می‌کند. در آموزش مربوط به حلقه‌ها بیشتر توضیح داده خواهد شد. به عنوان مثال:

for i in range(9):
 if i > 3:
  break
 print(i)

0

1

2

3

9. continue: این کلمه‌ی کلیدی برای کنترل جریان کد، به کار می‌رود. continue حلقه‌ی تکرار جاری را رد می‌کند، اما از حلقه خارج نمی‌شود. در آموزش مربوط به حلقه‌ها بیشتر توضیح داده خواهد شد. به عنوان مثال:

for i in range(9):
 if i == 3:
  continue
 print(i)

0

1

2

4

5

6

7

8

9

10. class: این کلمه کلیدی برای اعلام کلاس‌های تعریف شده توسط کاربر، استفاده می‌شود. بعدا در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. به عنوان مثال:

class MyClass:
 x = 5
print(MyClass)

<class '__main__.MyClass'>

11. def: از این کلمه‌ی کلیدی برای اعلام توابع تعریف شده توسط کاربر، استفاده می‌شود. در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. برای مثال:

def my_function():
print("Hello from a function")

12. if: این کلمه‌ی کلیدی برای عبارات شرطی به کار می‌رود، اگر شرط درست باشد دستورات بلوک if اجرا می‌شود. 13. else: از این کلمه نیز در عبارات شرطی استفاده می‌شود، اگر شرط if نادرست باشد، دستورات بلوک else اجرا می‌شود. 14. elif: این کلمه‌ی کلیدی که برای به کار بردن، چند شرط پشت سر هم استفاده می‌شود‌، کوتاه شده‌ی "else if" است. مثال:

a = 200
b = 33
if b > a:
print("b is greater than a")
elif a == b:
print("a and b are equal")
else:
print("a is greater than b")

a is greater than b
15. del: برای حذف ارجاع به یک شی استفاده می‌شود، و می‌توان هر متغیر یا لیست را با del حذف کرد.
# Python code to demonstrate
# del and assert
# initialising list
a = [1, 2, 3]
# printing list before deleting any value
print ("The list before deleting any value")
print (a)
# using del to delete 2nd element of list
del a[1]
# printing list after deleting 2nd element
print ("The list after deleting 2nd element")
print (a)
# demonstrating use of assert
# prints AssertionError
assert 5 < 3, "5 is not smaller than 3"

The list before deleting any value

[1, 2, 3]

The list after deleting 2nd element

[1, 3]

Runtime Error:

Traceback (most recent call last):

File "9e957ae60b718765ec2376b8ab4225ab.py", line 19, in

assert 5<3, "5 is not smaller than 3"

AssertionError: 5 is not smaller than 3

16. try: این کلمه‌ی کلیدی برای مدیریت استثناء و گرفتن خطای احتمالی با کمک کلمه‌ی کلیدی except استفاده می‌شود، به این صورت که کد بلوک try بررسی می‌شود در صورت نداشتن خطا اجرا شده و در غیر این صورت کد بلوک except اجرا می‌شود. 17. except: همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، این کلمه‌ی کلیدی در کنار "try" برای به گرفتن استثناها به کار می‌رود. 18. raise: همین‌طور از این برای مدیریت استثناء و بالا بردن صراحت استثناء، استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

x = -1
if x < 0:
raise Exception("Sorry, no numbers below zero")

Traceback (most recent call last):

  File "demo_ref_keyword_raise.py", line 4, in <module>

    raise Exception("Sorry, no numbers below zero")

Exception: Sorry, no numbers below zero

19. finally: نتیجه بلوک try چه درست باشد چه نادرست، بلوکی که به نام finally نوشته می‌شود، اجرا خواهد شد. مثال:

try:
x > 3
except:
print("Something went wrong")
finally:
print("The try...except block is finished")

Something went wrong

The try...except block is finished

20. for: از این کلمه‌ی کلیدی برای حلقه‎‌ی تکرار استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
print(x)

apple

banana

cherry

21. while: کارکرد این کلمه‌ی کلیدی نیز مانند for است و برای حلقه‌های تکرار استفاده می‌شود. 22. pass: این یک دستور تهی است که با نوشتن آن، هیچ اتفاقی صورت نمی‌گیرد و برای جلوگیری از خطاهای تورفتگی و به عنوان نگهدارنده استفاده می‌شود. مثال:

def function(args):
pass
class example:
pass

23. import: از این دستور برای وارد کردن یک ماژول خاص داخل برنامه فعلی استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

import random

24. from: معمولا با دستور import استفاده می‌شود و فقط متدها و توابع مورد نظر را از ماژول‌ها وارد می‌کند. به عنوان مثال:

from statistics import mean

25. as: از این کلمه‌ی کلیدی برای ایجاد نام مستعار برای ماژول وارد شده استفاده می‌شود، یعنی نام جدیدی به ماژول وارد شده، اختصاص می‌دهد. به عنوان مثال:

import math as mymath

26. lambda: از این کلمه‌ی کلیدی برای ساخت توابع بی‌نام درون خطی استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

x = lambda a : a + 10
print(x(5))

15

27. return: از این کلمه‌ی کلیدی برای بازگشت خروجی توابع استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

def myfunction():
return 3+3
print(myfunction())

6

28. yield: کاربرد این هم مانند دستور return است، اما برای بازگشت یک generator استفاده می‌شود. در مورد مولدها در پایتون صحبت خواهد شد. مثال:


# A simple generator function
def my_gen():
n = 1
print('This is printed first')
# Generator function contains yield statements
yield n
n += 1
print('This is printed second')
yield n
n += 1
print('This is printed at last')
yield n
# Using for loop
for item in my_gen():
print(item)

This is printed first

1

This is printed second

2

This is printed at last

3

29. with: این کلمه‌ی کلیدی برای بسته‌بندی اجرای بلوک کد در درون متدهای تعریف شده در مدیر متن، استفاده می‌شود. این کلمه در برنامه‌نویسی روزانه، استفاده‌ی زیادی ندارد. 30. in: این کلمه کلیدی بررسی می‌کند یک مقدار در یک ظرف هست یا نه. همچنین از آن برای حلقه زدن در ظرف استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

x = ["apple", "banana"]
print("banana" in x)
# returns True because a sequence with the value "banana" is in the list

True

31. is: این کلمه‌ی کلیدی برای تست هویت دو شیء به‌کار می‌رود، یعنی بررسی می‌کند که هر دو شی، مکان حافظه‌ی یکسانی دارند یا نه.

# Python code to demonstrate working of
# in and is
# using "in" to check
if 'r' in '7learn.ac':
print ("r is part of 7learn.ac")
else: print ("r is not part of 7learn.ac")
# using "in" to loop through
for i in 7learn.com:
print (I, end=" ")
print ("\r")
# using is to check object identity
# string is immutable( cannot be changed once alloted)
# hence occupy same memory location
print (' ' is ' ')
# using is to check object identity
# dictionary is mutable( can be changed once alloted)
# hence occupy different memory location
print ({} is {})

r is part of 7learn.ac

7 l e a r n . a c

True

False

32. global: از این کلمه‌ی کلیدی برای تعریف متغیر درون توابع برای دسترسی به آن در همه بخش برنامه استفاده می‌شود. مثال:

c = 0 # global variable
def add():
global c
c = c + 2 # increment by 2
print("Inside add():", c)
add()
print("In main:", c)

Inside add(): 2

In main: 2

33. non-local: کار این کلمه‌ی کلیدی، شبیه به global است، اما از آن برای سراسری کردن متغیر، در محدوده‌ی توابع تودرتو استفاده می‌شود.

# Python code to demonstrate working of
# global and non local
#initializing variable globally
a = 10
# used to read the variable
def read():
print (a)
# changing the value of globally defined variable
def mod1():
global a
a = 5
# changing value of only local variable
def mod2():
a = 15
# reading initial value of a
# prints 10
read()
# calling mod 1 function to modify value
# modifies value of global a to 5
mod1()
# reading modified value
# prints 5
read()
# calling mod 2 function to modify value
# modifies value of local a to 15, doesn't effect global value
mod2()
# reading modified value
# again prints 5
read()
# demonstrating non local
# inner loop changing the value of outer a
# prints 10
print ("Value of a using nonlocal is : ",end="")
def outer():
a = 5
def inner():
nonlocal a
a = 10
inner()
print (a)
outer()
# demonstrating without non local
# inner loop not changing the value of outer a
# prints 5
print ("Value of a without using nonlocal is : ",end="")
def outer():
a = 5
def inner():
a = 10
inner()
print (a)
outer()

10

5

5

Value of a using nonlocal is : 10

Value of a without using nonlocal is : 5

نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی کردیم، شما را به طور کلی با کلمات کلیدی در پایتون آشنا کنیم، این کلمات از کلیدی‌ترین مباحث پایتون هستند، که باید در یادگیری هر یک از آنها تلاش کرد. در مورد هر یک از این کلمات در مقاله‌های بعدی بیشتر توضیح داه خواهد شد، و برای معرفی هر یک، مثالی زدیم تا درک آن برایتان، قابل فهم‌تر باشد. به نظر شما اهمیت کلمات کلیدی در برنامه‌نویسی چه جایگاهی دارد؟ در مقاله بعدی، با مباحث مربوط به فضای نام و دامنه‌ی اشیا در پایتون، با شما خواهیم بود.

مشاهده سایر قسمت‌های این آموزش:

کلید واژه‌های پایتون - آموزش مقدماتی پایتون
عملگرها در پایتون - آموزش مقدماتی پایتون
اگر به یادگیری بیشتر در زمینه‌ی برنامه نویسی  پایتون علاقه داری، یادگیری زبان پایتون بسیار ساده است. و با شرکت در دوره‌ی آموزش پایتون توسعه وب در آینده می‌تونی اپلیکیشن موبایل و دسکتاپ بسازی و وارد حوزه‌ی هوش مصنوعی هم شوی.
۰ دیدگاه
ما همه سوالات و دیدگاه‌ها رو می‌خونیم و پاسخ میدیم
 • کلمات کلیدی در پایتون
 • نتیجه‌گیری
اشتراک گذاری مقاله در :