آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 39) - نمودار زاویه ای - قسمت 3

‏  20 دقیقه
۳۰ خرداد ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه سوم : ساخت ساعت با استفاده از نمودار زاویه ای

در این نمونه میخایم یک ساعت تقریبا پیشرفته رو با استفاده از امکانات نمودارهای زاویه ای بسازیم و اونو آموزش بدیم. همونطور که قبلا گفتیم با استفاده از نمودارهای زاویه ای به دلیل اینکه قابلیت کار با زاویه‌ها در خودشون رو دارن، میتونین چیزهای مختلفی رو بسازید و از قدرت این ابزار بهره ببرید. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts-more.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {

    /**
     * Get the current time
     */
    function getNow() {
      var now = new Date();
      return {
        hours: now.getHours() + now.getMinutes() / 60,
        minutes: now.getMinutes() * 12 / 60 + now.getSeconds() * 12 / 3600,
        seconds: now.getSeconds() * 12 / 60
      };
    }

    /**
     * Pad numbers
     */
    function pad(number, length) {
      // Create an array of the remaining length + 1 and join it with 0's
      return new Array((length || 2) + 1 - String(number).length).join(0) + number;
    }

    var now = getNow();


    var chart = {
      type: 'gauge',
      plotBackgroundColor: null,
      plotBackgroundImage: null,
      plotBorderWidth: 0,
      plotShadow: false,
      height: 200
    };
    var credits = {
      enabled: false
    };

    var title = {
      text: 'The Highcharts clock'
    };

    var pane = {
      background: [{
        // default background
      }, {
        // reflex for supported browsers
        backgroundColor: Highcharts.svg ? {
          radialGradient: {
            cx: 0.5,
            cy: -0.4,
            r: 1.9
          },
          stops: [
            [0.5, 'rgba(255, 255, 255, 0.2)'],
            [0.5, 'rgba(200, 200, 200, 0.2)']
          ]
        } : null
      }]
    };

    // the value axis
    var yAxis = {
      labels: {
        distance: -20
      },
      min: 0,
      max: 12,
      lineWidth: 0,
      showFirstLabel: false,
      minorTickInterval: 'auto',
      minorTickWidth: 1,
      minorTickLength: 5,
      minorTickPosition: 'inside',
      minorGridLineWidth: 0,
      minorTickColor: '#666',

      tickInterval: 1,
      tickWidth: 2,
      tickPosition: 'inside',
      tickLength: 10,
      tickColor: '#666',
      title: {
        text: 'Powered by<br/>Highcharts',
        style: {
          color: '#BBB',
          fontWeight: 'normal',
          fontSize: '8px',
          lineHeight: '10px'
        },
        y: 10
      }
    };

    var tooltip = {
      formatter: function() {
        return this.series.chart.tooltipText;
      }
    };
    var series = [{
      data: [{
        id: 'hour',
        y: now.hours,
        dial: {
          radius: '60%',
          baseWidth: 4,
          baseLength: '95%',
          rearLength: 0
        }
      }, {
        id: 'minute',
        y: now.minutes,
        dial: {
          baseLength: '95%',
          rearLength: 0
        }
      }, {
        id: 'second',
        y: now.seconds,
        dial: {
          radius: '100%',
          baseWidth: 1,
          rearLength: '20%'
        }
      }],
      animation: false,
      dataLabels: {
        enabled: false
      }
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.credits = credits;
    json.title = title;
    json.pane = pane;
    json.yAxis = yAxis;
    json.tooltip = tooltip;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json, chartFunction);

    // Add some life
    var chartFunction = function(chart) {
      setInterval(function() {
        now = getNow();

        var hour = chart.get('hour'),
          minute = chart.get('minute'),
          second = chart.get('second'),
          // run animation unless we're wrapping around from 59 to 0
          animation = now.seconds === 0 ? false : {
            easing: 'easeOutElastic'
          };

        // Cache the tooltip text
        chart.tooltipText = pad(Math.floor(now.hours), 2) + ':' +
          pad(Math.floor(now.minutes * 5), 2) + ':' +
          pad(now.seconds * 5, 2);

        hour.update(now.hours, true, animation);
        minute.update(now.minutes, true, animation);
        second.update(now.seconds, true, animation);
      }, 1000);
    };
  });

  // Extend jQuery with some easing (copied from jQuery UI)
  $.extend($.easing, {
    easeOutElastic: function(x, t, b, c, d) {
      var s = 1.70158;
      var p = 0;
      var a = c;
      if (t == 0) return b;
      if ((t /= d) == 1) return b + c;
      if (!p) p = d * .3;
      if (a < Math.abs(c)) {
        a = c;
        var s = p / 4;
      } else
        var s = p / (2 * Math.PI) * Math.asin(c / a);
      return a * Math.pow(2, -10 * t) * Math.sin((t * d - s) * (2 * Math.PI) / p) + c + b;
    }
  });
  </script>
</body>

</html>

همونطور که میبینید در این نمونه علاوه بر فایل اصلی highcharts، فایل hightchart-more رو هم وارد کردیم که قابلیتهای بیشتری رو به قابلیتهای قبلی اضافه میکنه.

میبینید که در ابتدا کدی بصورت زیر قرار داده شده:

function getNow() {
  var now = new Date();
  return {
    hours: now.getHours() + now.getMinutes() / 60,
    minutes: now.getMinutes() * 12 / 60 + now.getSeconds() * 12 / 3600,
    seconds: now.getSeconds() * 12 / 60
  };
}

این مورد یک تابع هست که در هر بار اجرا و فراخوانی، تاریخ فعلی و کنونی رو دریافت میکنه و ساعت، دقیقه و ثانیه اون رو بصورت مرتب و یک object بر میگردونه.

var chart = {
  type: 'gauge',
  plotBackgroundColor: null,
  plotBackgroundImage: null,
  plotBorderWidth: 0,
  plotShadow: false,
  height: 200
};

میبینید که نوع نمودار رو برابر با gauge یا زاویه ای قرار دادیم و سایه، حاضیه و رنگ رو برای اون قرار ندادیم و ارتفاع نمودار یا ساعت رو برابر با 200 در نظر گرفتیم.

var pane = {
  background: [{
    // default background
  }, {
    // reflex for supported browsers
    backgroundColor: Highcharts.svg ? {
      radialGradient: {
        cx: 0.5,
        cy: -0.4,
        r: 1.9
      },
      stops: [
        [0.5, 'rgba(255, 255, 255, 0.2)'],
        [0.5, 'rgba(200, 200, 200, 0.2)']
      ]
    } : null
  }]
};

بعد از اون با استفاده از متغیر pane پس زمینه ساعت و رنگ اون رو مشخص کردیم. همونطور که میبینید background اون رو بصورت پیش فرض قرار دادیم و همچنین برای اون یک Gradient قرار دادیم که شعاع اون 1.9 هست و موقعیت مرکز دایره هم با استفاده از cx و cy مشخص شده. رنگهایی هم که گرادیان به اونا ختم میشه در ویژگی stops قرار داده شده. با استفاده از این گرادیان یک حالت reflex یا بازتاب زیبا روی ساعت میوفته و مرورگرهایی که گرادیان رو پشتیبانی میکنن اون رو نمایش میدن.

var yAxis = {
  labels: {
    distance: -20
  },
  min: 0,
  max: 12,
  lineWidth: 0,
  showFirstLabel: false,
  minorTickInterval: 'auto',
  minorTickWidth: 1,
  minorTickLength: 5,
  minorTickPosition: 'inside',
  minorGridLineWidth: 0,
  minorTickColor: '#666',

  tickInterval: 1,
  tickWidth: 2,
  tickPosition: 'inside',
  tickLength: 10,
  tickColor: '#666',
  title: {
    text: 'Powered by<br/>Highcharts',
    style: {
      color: '#BBB',
      fontWeight: 'normal',
      fontSize: '8px',
      lineHeight: '10px'
    },
    y: 10
  }
};

با استفاده از متغیر yAxis هم محور ساعت رو مشخص کردیم و عددها بر روی این محور نمایش داده میشن. حداقل و حداکثر مقدار رو برابر با همون 0 و 12 قرار دادیم که نمایانگر ساعت هست. با استفاده از ویژگی‌های دیگه هم ضخامت و رنگ عقربه و تیک‌ها رو مشخص میکنیم و در آخر هم با استفاده از ویژگی title، عنوان ساعت و استایل مورد نظر رو برای اون قرار دادیم.

var series = [{
  data: [{
    id: 'hour',
    y: now.hours,
    dial: {
      radius: '60%',
      baseWidth: 4,
      baseLength: '95%',
      rearLength: 0
    }
  }, {
    id: 'minute',
    y: now.minutes,
    dial: {
      baseLength: '95%',
      rearLength: 0
    }
  }, {
    id: 'second',
    y: now.seconds,
    dial: {
      radius: '100%',
      baseWidth: 1,
      rearLength: '20%'
    }
  }],
  animation: false,
  dataLabels: {
    enabled: false
  }
}];

با استفاده از متغیر series داده هامون که همون اعداد ساعت و دقیقه و ثانیه هستن رو قرار دادیم و به نمودار معرفی کردیم. میبینید که سه دسته hour و minute و second اضافه شده و درون هر کدوم از اونا یک ویژگی dial قرار داده شده که با استفاده از اون شعاع و طول و ضخامت داده‌ها رو مشخص میکنه.

var chartFunction = function(chart) {
  setInterval(function() {
    now = getNow();

    var hour = chart.get('hour'),
      minute = chart.get('minute'),
      second = chart.get('second'),
      // run animation unless we're wrapping around from 59 to 0
      animation = now.seconds === 0 ? false : {
        easing: 'easeOutElastic'
      };

    // Cache the tooltip text
    chart.tooltipText = pad(Math.floor(now.hours), 2) + ':' +
      pad(Math.floor(now.minutes * 5), 2) + ':' +
      pad(now.seconds * 5, 2);

    hour.update(now.hours, true, animation);
    minute.update(now.minutes, true, animation);
    second.update(now.seconds, true, animation);
  }, 1000);
};
});

در آخر هم یک setInterval قرار دادیم و هر 1 ثانیه یکبار اجرا میشه و تعدادی کار رو انجام میده و ساعتمون رو ره میندازه تا طبیعی به نظر برسه. در هر بار اجرا موقعیت قرار گیری عقربه‌های ساعت، دقیقه و ثانیه شمار بروزرسانی میشه. خروجی بصورت زیر هست:guage clock chart

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !