آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 26) - نمودارهای دایره ای - قسمت 4

‏  12 دقیقه
۱۷ خرداد ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه ششم : نمودار دایره ای با گرادیان یا gradient

با استفاده از این نمونه میتونین نمودارهایی رسم کنید که داده‌ها در نمودار رسم بشن و هر کدوم از اونا دارای رنگی گرادیانی باشه و دارای رنگ ثابت و تک نباشه. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      plotBackgroundColor: null,
      plotBorderWidth: null,
      plotShadow: false
    };
    var title = {
      text: 'Browser market shares at a specific website, 2014'
    };
    var tooltip = {
      pointFormat: '{series.name}: <b>{point.percentage:.1f}%</b>'
    };
    var plotOptions = {
      pie: {
        allowPointSelect: true,
        cursor: 'pointer',
        dataLabels: {
          enabled: true,
          format: '<b>{point.name}%</b>: {point.percentage:.1f} %',
          style: {
            color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.contrastTextColor) || 'black'
          }
        }
      }
    };
    var series = [{
      type: 'pie',
      name: 'Browser share',
      data: [
        ['Firefox', 45.0],
        ['IE', 26.8], {
          name: 'Chrome',
          y: 12.8,
          sliced: true,
          selected: true
        },
        ['Safari', 8.5],
        ['Opera', 6.2],
        ['Others', 0.7]
      ]
    }];
    // Radialize the colors
    Highcharts.getOptions().colors = Highcharts.map(Highcharts.getOptions().colors, function(color) {
      return {
        radialGradient: {
          cx: 0.5,
          cy: 0.3,
          r: 0.7
        },
        stops: [
          [0, color],
          [1, Highcharts.Color(color).brighten(-0.3).get('rgb')] // darken
        ]
      };
    });

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.tooltip = tooltip;
    json.series = series;
    json.plotOptions = plotOptions;
    $('#container').highcharts(json);
  });
  </script>
</body>

</html>

میبینید که کدی بصورت زیر رو قرار دادیم:

// Radialize the colors
Highcharts.getOptions().colors = Highcharts.map(Highcharts.getOptions().colors, function(color) {
  return {
    radialGradient: {
      cx: 0.5,
      cy: 0.3,
      r: 0.7
    },
    stops: [
      [0, color],
      [1, Highcharts.Color(color).brighten(-0.3).get('rgb')] // darken
    ]
  };
});

با استفاده از کد بالا بصورت شعاعی گرادیانی برای نمودار ایجاد میشه و به زیبایی اون می‌افزاید. میبینید مرکز و شعاع رو در نظر گرفته و رنگهایی که قراره به اون خاتمه پیدا کنه رو درون stops قرار داده. خروجی بصورت زیر خواهد شد:pie gradient chart

نمونه هفتم : نمودار دایره ای تگ رنگی

با استفاده از این نمونه میتونین نمودارهای دایره ای رسم کنید که بصورت تک فام باشن و کل نمودارهای اون دارای رنگهای مشابهی باشن. برای مثال آبی کم رنگ، متوسط، پررنگ و ... . کل کدها بصورت زیر هست:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      plotBackgroundColor: null,
      plotBorderWidth: null,
      plotShadow: false
    };
    var title = {
      text: 'Browser market shares at a specific website, 2014'
    };
    var tooltip = {
      pointFormat: '{series.name}: <b>{point.percentage:.1f}%</b>'
    };
    var plotOptions = {
      pie: {
        allowPointSelect: true,
        cursor: 'pointer',
        dataLabels: {
          enabled: true,
          format: '<b>{point.name}%</b>: {point.percentage:.1f} %',
          style: {
            color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.contrastTextColor) || 'black'
          }
        }
      }
    };
    var series = [{
      type: 'pie',
      name: 'Browser share',
      data: [
        ['Firefox', 45.0],
        ['IE', 26.8], {
          name: 'Chrome',
          y: 12.8,
          sliced: true,
          selected: true
        },
        ['Safari', 8.5],
        ['Opera', 6.2],
        ['Others', 0.7]
      ]
    }];
    // Make monochrome colors and set them as default for all pies
    Highcharts.getOptions().plotOptions.pie.colors = (function() {
      var colors = [];
      var base = Highcharts.getOptions().colors[0];
      var i;

      for (i = 0; i < 10; i += 1) {
        // Start out with a darkened base color (negative brighten), and end
        // up with a much brighter color
        colors.push(Highcharts.Color(base).brighten((i - 3) / 7).get());
      }
      return colors;
    }());

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.tooltip = tooltip;
    json.series = series;
    json.plotOptions = plotOptions;
    $('#container').highcharts(json);
  });
  </script>
</body>

</html>

میبینید که کدی بصورت زیر قرار داده شده:

// Make monochrome colors and set them as default for all pies
Highcharts.getOptions().plotOptions.pie.colors = (function() {
  var colors = [];
  var base = Highcharts.getOptions().colors[0];
  var i;

  for (i = 0; i < 10; i += 1) {
    // Start out with a darkened base color (negative brighten), and end
    // up with a much brighter color
    colors.push(Highcharts.Color(base).brighten((i - 3) / 7).get());
  }
  return colors;
}());

 

میبینید که عملیاتی بر روی رنگهای مورد نظر صورت گرفته تا اون رو بصورت monochrome در بیاره. خروجی بصورت زیر میشه:monochrome pie chart

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !