آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 25) - نمودارهای دایره ای - قسمت 3

‏  23 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه چهارم : نمودار نیم دایره ای Donut

با استفاده از این نمونه میتونین نمودارهایی رسم کنید که بصورت نیم دایره ای اطلاعات و داده‌ها رو نمایش بدن. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var chart = {
      plotBackgroundColor: null,
      plotBorderWidth: 0,
      plotShadow: false
    };
    var title = {
      text: 'Browser<br>shares',
      align: 'center',
      verticalAlign: 'middle',
      y: 50
    };
    var tooltip = {
      pointFormat: '{series.name}: <b>{point.percentage:.1f}%</b>'
    };
    var plotOptions = {
      pie: {
        dataLabels: {
          enabled: true,
          distance: -50,
          style: {
            fontWeight: 'bold',
            color: 'white',
            textShadow: '0px 1px 2px black'
          }
        },
        startAngle: -90,
        endAngle: 90,
        center: ['50%', '75%']
      }
    };
    var series = [{
      type: 'pie',
      name: 'Browser share',
      innerSize: '50%',
      data: [
        ['Firefox', 45.0],
        ['IE', 26.8],
        ['Chrome', 12.8],
        ['Safari', 8.5],
        ['Opera', 6.2], {
          name: 'Others',
          y: 0.7,
          dataLabels: {
            enabled: false
          }
        }
      ]
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.tooltip = tooltip;
    json.series = series;
    json.plotOptions = plotOptions;
    $('#container').highcharts(json);
  });
  </script>
</body>

</html>

میبینید که در ابتدا کدی بصورت زیر رو قرار دادیم:

var plotOptions = {
  pie: {
    dataLabels: {
      enabled: true,
      distance: -50,
      style: {
        fontWeight: 'bold',
        color: 'white',
        textShadow: '0px 1px 2px black'
      }
    },
    startAngle: -90,
    endAngle: 90,
    center: ['50%', '75%']
  }
};

میبینید که با استفاده از ویژگی‌های startAngle و endAngle زاویه‌های شروع و پایانی برای رسم نیم دایره رو مشخص کردیم و از -90 تا +90 رسم میشه. با استفاده از ویژگی center هم موقعیت مرکز رو مشخص کردیم.

var series = [{
  type: 'pie',
  name: 'Browser share',
  innerSize: '50%',
  data: [
    ['Firefox', 45.0],
    ['IE', 26.8],
    ['Chrome', 12.8],
    ['Safari', 8.5],
    ['Opera', 6.2], {
      name: 'Others',
      y: 0.7,
      dataLabels: {
        enabled: false
      }
    }
  ]
}];

میبینید که در ابتدا نوع نمودارها رو pie یا دایره ای در نظر گرفتیم. با استفاده از ویژگی innerSize هم شعاع داخلی رو برابر با 50 درصد در نظر گرفتیم تا بصورت Donut بشه و درون data هم، داده‌های مورد نظرمون رو قرار دادیم. خروجی بصورت زیر خواهد بود:Semicircle donut

نمونه پنجم : نمودار دایره ای به همراه زیرمجموعه

با استفاده از این نمونه میتونین نمودارهای دایره ای رسم کنید که با کلیک بر روی هر قسمت از اونا، اطلاعات موجود در هر کدام نمایش داده بشه و با کلیک بر روی دکمه برگشت به نمودار اولیه و اصلی برگردید. کل کدها بصورت زیر هست:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/modules/drilldown.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/modules/data.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {

    Highcharts.data({
      csv: document.getElementById('tsv').innerHTML,
      itemDelimiter: '\t',
      parsed: function(columns) {
        var brands = {},
          brandsData = [],
          versions = {},
          drilldownSeries = [];

        // Parse percentage strings
        columns[1] = $.map(columns[1], function(value) {
          if (value.indexOf('%') === value.length - 1) {
            value = parseFloat(value);
          }
          return value;
        });

        $.each(columns[0], function(i, name) {
          var brand, version;

          if (i > 0) {

            // Remove special edition notes
            name = name.split(' -')[0];

            // Split into brand and version
            version = name.match(/([0-9]+[\.0-9x]*)/);
            if (version) {
              version = version[0];
            }
            brand = name.replace(version, '');

            // Create the main data
            if (!brands[brand]) {
              brands[brand] = columns[1][i];
            } else {
              brands[brand] += columns[1][i];
            }

            // Create the version data
            if (version !== null) {
              if (!versions[brand]) {
                versions[brand] = [];
              }
              versions[brand].push(['v' + version, columns[1][i]]);
            }
          }

        });

        $.each(brands, function(name, y) {
          brandsData.push({
            name: name,
            y: y,
            drilldown: versions[name] ? name : null
          });
        });
        $.each(versions, function(key, value) {
          drilldownSeries.push({
            name: key,
            id: key,
            data: value
          });
        });

        var chart = {
          type: 'pie'
        };
        var title = {
          text: 'Browser market shares. November, 2013'
        };
        var subtitle = {
          text: 'Click the slices to view versions. Source: netmarketshare.com.'
        };
        var xAxis = {
          type: 'category'
        };
        var yAxis = {
          title: {
            text: 'Total percent market share'
          }
        };
        var tooltip = {
          headerFormat: '<span style="font-size:11px">{series.name}</span><br>',
          pointFormat: '<span style="color:{point.color}">{point.name}</span>: <b>{point.y:.2f}%</b> of total<br/>'
        };
        var credits = {
          enabled: false
        };
        var series = [{
          name: 'Brands',
          colorByPoint: true,
          data: brandsData
        }];
        var drilldown = {
          series: drilldownSeries
        }

        var json = {};
        json.chart = chart;
        json.title = title;
        json.subtitle = subtitle;
        json.xAxis = xAxis;
        json.yAxis = yAxis;
        json.tooltip = tooltip;
        json.credits = credits;
        json.series = series;
        json.drilldown = drilldown;
        $('#container').highcharts(json);
      }
    });
  });
  </script>

<!-- Data from www.netmarketshare.com. Select Browsers => Desktop share by version. Download as tsv. -->
<pre id="tsv" style="display:none">
Browser Version Total Market Share
Microsoft Internet Explorer 8.0 26.61%
Microsoft Internet Explorer 9.0 16.96%
Chrome 18.0 8.01%
Chrome 19.0 7.73%
Firefox 12 6.72%
Microsoft Internet Explorer 6.0 6.40%
Firefox 11 4.72%
Microsoft Internet Explorer 7.0 3.55%
Safari 5.1 3.53%
Firefox 13 2.16%
Firefox 3.6 1.87%
Opera 11.x 1.30%
Chrome 17.0 1.13%
Firefox 10 0.90%
Safari 5.0 0.85%
Firefox 9.0 0.65%
Firefox 8.0 0.55%
Firefox 4.0 0.50%
Chrome 16.0 0.45%
Firefox 3.0 0.36%
Firefox 3.5 0.36%
Firefox 6.0 0.32%
Firefox 5.0 0.31%
Firefox 7.0 0.29%
Proprietary or Undetectable 0.29%
Chrome 18.0 - Maxthon Edition 0.26%
Chrome 14.0 0.25%
Chrome 20.0 0.24%
Chrome 15.0 0.18%
Chrome 12.0 0.16%
Opera 12.x 0.15%
Safari 4.0 0.14%
Chrome 13.0 0.13%
Safari 4.1 0.12%
Chrome 11.0 0.10%
Firefox 14 0.10%
Firefox 2.0 0.09%
Chrome 10.0 0.09%
Opera 10.x 0.09%
Microsoft Internet Explorer 8.0 - Tencent Traveler Edition 0.09%
</pre>
</body>

</html>

میبینید که همانند مثالی که در گذشته قرار دادیم، اطلاعات درون تگ pre قرار داده شده و به اون id = tsv نسبت داده شده.

csv: document.getElementById('tsv').innerHTML,
itemDelimiter: '\t',
parsed: function(columns) {
  var brands = {},
    brandsData = [],
    versions = {},
    drilldownSeries = [];

  // Parse percentage strings
  columns[1] = $.map(columns[1], function(value) {
    if (value.indexOf('%') === value.length - 1) {
      value = parseFloat(value);
    }
    return value;
  });

  $.each(columns[0], function(i, name) {
    var brand, version;

    if (i > 0) {

      // Remove special edition notes
      name = name.split(' -')[0];

      // Split into brand and version
      version = name.match(/([0-9]+[\.0-9x]*)/);
      if (version) {
        version = version[0];
      }
      brand = name.replace(version, '');

      // Create the main data
      if (!brands[brand]) {
        brands[brand] = columns[1][i];
      } else {
        brands[brand] += columns[1][i];
      }

      // Create the version data
      if (version !== null) {
        if (!versions[brand]) {
          versions[brand] = [];
        }
        versions[brand].push(['v' + version, columns[1][i]]);
      }
    }

  });

  $.each(brands, function(name, y) {
    brandsData.push({
      name: name,
      y: y,
      drilldown: versions[name] ? name : null
    });
  });
  $.each(versions, function(key, value) {
    drilldownSeries.push({
      name: key,
      id: key,
      data: value
    });
  });

با استفاده از این کدها و همانگونه که قبلا گفته شد، اطلاعات موجود در تگ pre تجزیه و تحلیل میشه و مرورگرها و ورژنها اونا استخراج میشه و درون متغیرهای مربوطه وارد میشه.

var series = [{
  name: 'Brands',
  colorByPoint: true,
  data: brandsData
}];

بعد از اون از داده‌های استخراج شده درون متغیر series استفاده میکنیم.

var drilldown = {
  series: drilldownSeries
}

با استفاده از این کد هم خاصیت drilldown هم فعال میکنیم که بشه در زیر مجموعه‌های اون هم سیر کرد. خروجی بصورت زیر میشه:pie drilldown chart

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !