تخفیف ویژه

آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 24) - نمودارهای دایره ای - قسمت 2

‏  15 دقیقه
۱۵ خرداد ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه سوم : نمودار حلقه ای و Donut

با استفاده از این نمونه میتونین نمودارهایی رسم کنید که داده‌ها رو بصورت حلقه یا رینگ مانند نمایش بدین و این ابزار اونا رو donut نام گذاری کرده. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var colors = Highcharts.getOptions().colors;
    var categories = ['MSIE', 'Firefox', 'Chrome', 'Safari', 'Opera'];
    var data = [{
      y: 55.11,
      color: colors[0],
      drilldown: {
        name: 'MSIE versions',
        categories: ['MSIE 6.0', 'MSIE 7.0', 'MSIE 8.0', 'MSIE 9.0'],
        data: [10.85, 7.35, 33.06, 2.81],
        color: colors[0]
      }
    }, {
      y: 21.63,
      color: colors[1],
      drilldown: {
        name: 'Firefox versions',
        categories: ['Firefox 2.0', 'Firefox 3.0', 'Firefox 3.5', 'Firefox 3.6', 'Firefox 4.0'],
        data: [0.20, 0.83, 1.58, 13.12, 5.43],
        color: colors[1]
      }
    }, {
      y: 11.94,
      color: colors[2],
      drilldown: {
        name: 'Chrome versions',
        categories: ['Chrome 5.0', 'Chrome 6.0', 'Chrome 7.0', 'Chrome 8.0', 'Chrome 9.0',
          'Chrome 10.0', 'Chrome 11.0', 'Chrome 12.0'
        ],
        data: [0.12, 0.19, 0.12, 0.36, 0.32, 9.91, 0.50, 0.22],
        color: colors[2]
      }
    }, {
      y: 7.15,
      color: colors[3],
      drilldown: {
        name: 'Safari versions',
        categories: ['Safari 5.0', 'Safari 4.0', 'Safari Win 5.0', 'Safari 4.1', 'Safari/Maxthon',
          'Safari 3.1', 'Safari 4.1'
        ],
        data: [4.55, 1.42, 0.23, 0.21, 0.20, 0.19, 0.14],
        color: colors[3]
      }
    }, {
      y: 2.14,
      color: colors[4],
      drilldown: {
        name: 'Opera versions',
        categories: ['Opera 9.x', 'Opera 10.x', 'Opera 11.x'],
        data: [0.12, 0.37, 1.65],
        color: colors[4]
      }
    }];
    var browserData = [];
    var versionsData = [];
    var i, j;
    var dataLen = data.length;
    var drillDataLen;
    var brightness;


    // Build the data arrays
    for (i = 0; i < dataLen; i += 1) {
      // add browser data
      browserData.push({
        name: categories[i],
        y: data[i].y,
        color: data[i].color
      });

      // add version data
      drillDataLen = data[i].drilldown.data.length;
      for (j = 0; j < drillDataLen; j += 1) {
        brightness = 0.2 - (j / drillDataLen) / 5;
        versionsData.push({
          name: data[i].drilldown.categories[j],
          y: data[i].drilldown.data[j],
          color: Highcharts.Color(data[i].color).brighten(brightness).get()
        });
      }
    }

    var chart = {
      type: pie
    };
    var title = {
      text: 'Browser market share, April, 2011'
    };
    var yAxis = {
      title: {
        text: 'Total percent market share'
      }
    };
    var tooltip = {
      valueSuffix: '%'
    };
    var plotOptions = {
      pie: {
        shadow: false,
        center: ['50%', '50%']
      }
    };
    var series = [{
      name: 'Browsers',
      data: browserData,
      size: '60%',
      dataLabels: {
        formatter: function() {
          return this.y > 5 ? this.point.name : null;
        },
        color: 'white',
        distance: -30
      }
    }, {
      name: 'Versions',
      data: versionsData,
      size: '80%',
      innerSize: '60%',
      dataLabels: {
        formatter: function() {
          // display only if larger than 1
          return this.y > 1 ? '' + this.point.name + ': ' + this.y + '%' : null;
        }
      }
    }];

    var json = {};
    json.chart = chart;
    json.title = title;
    json.yAxis = yAxis;
    json.tooltip = tooltip;
    json.series = series;
    json.plotOptions = plotOptions;
    $('#container').highcharts(json);
  });
  </script>
</body>

</html>

میبینید که در ابتدا کدی بصورت زیر رو قرار دادیم:

var colors = Highcharts.getOptions().colors;
var categories = ['MSIE', 'Firefox', 'Chrome', 'Safari', 'Opera'];
var data = [{
  y: 55.11,
  color: colors[0],
  drilldown: {
    name: 'MSIE versions',
    categories: ['MSIE 6.0', 'MSIE 7.0', 'MSIE 8.0', 'MSIE 9.0'],
    data: [10.85, 7.35, 33.06, 2.81],
    color: colors[0]
  }
}, {
  y: 21.63,
  color: colors[1],
  drilldown: {
    name: 'Firefox versions',
    categories: ['Firefox 2.0', 'Firefox 3.0', 'Firefox 3.5', 'Firefox 3.6', 'Firefox 4.0'],
    data: [0.20, 0.83, 1.58, 13.12, 5.43],
    color: colors[1]
  }
}, {
  y: 11.94,
  color: colors[2],
  drilldown: {
    name: 'Chrome versions',
    categories: ['Chrome 5.0', 'Chrome 6.0', 'Chrome 7.0', 'Chrome 8.0', 'Chrome 9.0',
      'Chrome 10.0', 'Chrome 11.0', 'Chrome 12.0'
    ],
    data: [0.12, 0.19, 0.12, 0.36, 0.32, 9.91, 0.50, 0.22],
    color: colors[2]
  }
}, {
  y: 7.15,
  color: colors[3],
  drilldown: {
    name: 'Safari versions',
    categories: ['Safari 5.0', 'Safari 4.0', 'Safari Win 5.0', 'Safari 4.1', 'Safari/Maxthon',
      'Safari 3.1', 'Safari 4.1'
    ],
    data: [4.55, 1.42, 0.23, 0.21, 0.20, 0.19, 0.14],
    color: colors[3]
  }
}, {
  y: 2.14,
  color: colors[4],
  drilldown: {
    name: 'Opera versions',
    categories: ['Opera 9.x', 'Opera 10.x', 'Opera 11.x'],
    data: [0.12, 0.37, 1.65],
    color: colors[4]
  }
}];

var browserData = [];
var versionsData = [];
var i, j;
var dataLen = data.length;
var drillDataLen;
var brightness;

میبینید که در ابتدا با استفاده از متدهای موجود در Highcharts به رنگهای مختلف دسترسی پیدا کردیم و یک نمونه از اون رو در متغیر colors ذخیره کردیم. بعد از اون دسته هامون رو قرار دادیم. بعد از اون درون متغیر Data داده‌ها و اطلاعات مورد نظر مربوط به مرورگرها و نسخه‌های مربوط به اونا رو قرار دادیم. میبینید که در هر کدام یک dilldrown وجود داره که در اون اطلاعات مربوط به ورژنهای هر مرورگر قرار داده شده است. در انتها هم تعدادی متغیر قرار داده شده که در ادامه کاربرد اونا رو توضیح میدیم.

// Build the data arrays
for (i = 0; i < dataLen; i += 1) {
  // add browser data
  browserData.push({
    name: categories[i],
    y: data[i].y,
    color: data[i].color
  });

  // add version data
  drillDataLen = data[i].drilldown.data.length;
  for (j = 0; j < drillDataLen; j += 1) {
    brightness = 0.2 - (j / drillDataLen) / 5;
    versionsData.push({
      name: data[i].drilldown.categories[j],
      y: data[i].drilldown.data[j],
      color: Highcharts.Color(data[i].color).brighten(brightness).get()
    });
  }
}

با استفاده از این کد هم حلقه for به تعداد اعضای موجود در متغیر Data تکرار میشه و در هر تکرار حلقه، مرورگرها به آرایه browserData و ورژنها به آرایه versionData منتقل و push میشن. در نهایت هم این داده‌های به دست اومده رو در متغیر Series قرار میدیم:

var series = [{
  name: 'Browsers',
  data: browserData,
  size: '60%',
  dataLabels: {
    formatter: function() {
      return this.y > 5 ? this.point.name : null;
    },
    color: 'white',
    distance: -30
  }
}, {
  name: 'Versions',
  data: versionsData,
  size: '80%',
  innerSize: '60%',
  dataLabels: {
    formatter: function() {
      // display only if larger than 1
      return this.y > 1 ? '' + this.point.name + ': ' + this.y + '%' : null;
    }
  }
}];

میبینید که دو دسته برای series قرار دادیم و در یکی مرورگرهای مختلف و در دیگری ورژنهای مختلف رو قرار دادیم. با استفاده از ویژگی size اندازه دایره خارجی و با ویژگی innerSize، اندازه دایره داخلی رو مشخص میکنیم. خروجی بصورت زیر خواهد بود:pie donut chart

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !