آموزش رسم نمودار با Highcharts (جلسه 14) - نمودارهای سطحی - قسمت 5

‏  12 دقیقه
۰۴ خرداد ۱۳۹۵

در این جلسه با ادامه موضوع مربوط به رسم نمودار با Highcharts در خدمتتون هستم. highcharts

نمونه نهم و آخر : نمودار سطحی ترکیبی از بازه و خطی

با استفاده از این نمونه میتونین نمودارهایی رسم کنید که ترکیبی از خطی و بازه ای رو نمایش بدن و بصورت همزمان هم رنج یا بازه ای رو مشخص کنن و در همون موقع خطی هم رسم بشه و نقاط مختلف مورد نظرتون رو به هم متصل کنه. کل کدهای مربوط به این نمونه رو در اختیارتون میزارم و بعد براتون توضیح میدم:

<html>

<head>
  <title>Highcharts Tutorial</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <script src="http://code.highcharts.com/highcharts-more.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  <script language="JavaScript">
  $(document).ready(function() {
    var ranges = [
      [1246406400000, 14.3, 27.7],
      [1246492800000, 14.5, 27.8],
      [1246579200000, 15.5, 29.6],
      [1246665600000, 16.7, 30.7],
      [1246752000000, 16.5, 25.0],
      [1246838400000, 17.8, 25.7],
      [1246924800000, 13.5, 24.8],
      [1247011200000, 10.5, 21.4],
      [1247097600000, 9.2, 23.8],
      [1247184000000, 11.6, 21.8],
      [1247270400000, 10.7, 23.7],
      [1247356800000, 11.0, 23.3],
      [1247443200000, 11.6, 23.7],
      [1247529600000, 11.8, 20.7],
      [1247616000000, 12.6, 22.4],
      [1247702400000, 13.6, 19.6],
      [1247788800000, 11.4, 22.6],
      [1247875200000, 13.2, 25.0],
      [1247961600000, 14.2, 21.6],
      [1248048000000, 13.1, 17.1],
      [1248134400000, 12.2, 15.5],
      [1248220800000, 12.0, 20.8],
      [1248307200000, 12.0, 17.1],
      [1248393600000, 12.7, 18.3],
      [1248480000000, 12.4, 19.4],
      [1248566400000, 12.6, 19.9],
      [1248652800000, 11.9, 20.2],
      [1248739200000, 11.0, 19.3],
      [1248825600000, 10.8, 17.8],
      [1248912000000, 11.8, 18.5],
      [1248998400000, 10.8, 16.1]
    ];
    var averages = [
      [1246406400000, 21.5],
      [1246492800000, 22.1],
      [1246579200000, 23],
      [1246665600000, 23.8],
      [1246752000000, 21.4],
      [1246838400000, 21.3],
      [1246924800000, 18.3],
      [1247011200000, 15.4],
      [1247097600000, 16.4],
      [1247184000000, 17.7],
      [1247270400000, 17.5],
      [1247356800000, 17.6],
      [1247443200000, 17.7],
      [1247529600000, 16.8],
      [1247616000000, 17.7],
      [1247702400000, 16.3],
      [1247788800000, 17.8],
      [1247875200000, 18.1],
      [1247961600000, 17.2],
      [1248048000000, 14.4],
      [1248134400000, 13.7],
      [1248220800000, 15.7],
      [1248307200000, 14.6],
      [1248393600000, 15.3],
      [1248480000000, 15.3],
      [1248566400000, 15.8],
      [1248652800000, 15.2],
      [1248739200000, 14.8],
      [1248825600000, 14.4],
      [1248912000000, 15],
      [1248998400000, 13.6]
    ];

    var title = {
      text: 'July temperatures'
    };
    var xAxis = {
      type: 'datetime'
    };
    var yAxis = {
      title: {
        text: null
      }
    };
    var tooltip = {
      shared: true,
      crosshairs: true,
      valueSuffix: '\xB0C'
    };
    var legend = {}
    var series = [{
      name: 'Temperature',
      data: averages,
      zIndex: 1,
      marker: {
        fillColor: 'white',
        lineWidth: 2,
        lineColor: Highcharts.getOptions().colors[0]
      }
    }, {
      name: 'Range',
      data: ranges,
      type: 'arearange',
      lineWidth: 0,
      linkedTo: ':previous',
      color: Highcharts.getOptions().colors[0],
      fillOpacity: 0.3,
      zIndex: 0
    }];
    var json = {};
    json.title = title;
    json.xAxis = xAxis;
    json.yAxis = yAxis;
    json.tooltip = tooltip;
    json.legend = legend;
    json.series = series;
    $('#container').highcharts(json);
  });
  </script>
</body>

</html>

میبینید که کدی بصورت زیر رو قرار دادیم:

var xAxis = {
  type: 'datetime'
};
var yAxis = {
  title: {
    text: null
  }
};

میبینید که در ابتدا نوع داده‌های محور افقی رو از نوع datetime قرار دادیم و حالا به عنوان مقدار باید timestamp بصورت میلی ثانیه وارد کنید و این ابزار خودش اون رو بصورت تاریخ میلادی در میاره و در نمودار نمایش داده میشه. برای محور عمودی هم title نزاشتیم. برای بازه مورد نظر اعداد زیر رو در نظر گرفتیم:

var ranges = [
  [1246406400000, 14.3, 27.7],
  [1246492800000, 14.5, 27.8],
  [1246579200000, 15.5, 29.6],
  [1246665600000, 16.7, 30.7],
  [1246752000000, 16.5, 25.0],
  [1246838400000, 17.8, 25.7],
  [1246924800000, 13.5, 24.8],
  [1247011200000, 10.5, 21.4],
  [1247097600000, 9.2, 23.8],
  [1247184000000, 11.6, 21.8],
  [1247270400000, 10.7, 23.7],
  [1247356800000, 11.0, 23.3],
  [1247443200000, 11.6, 23.7],
  [1247529600000, 11.8, 20.7],
  [1247616000000, 12.6, 22.4],
  [1247702400000, 13.6, 19.6],
  [1247788800000, 11.4, 22.6],
  [1247875200000, 13.2, 25.0],
  [1247961600000, 14.2, 21.6],
  [1248048000000, 13.1, 17.1],
  [1248134400000, 12.2, 15.5],
  [1248220800000, 12.0, 20.8],
  [1248307200000, 12.0, 17.1],
  [1248393600000, 12.7, 18.3],
  [1248480000000, 12.4, 19.4],
  [1248566400000, 12.6, 19.9],
  [1248652800000, 11.9, 20.2],
  [1248739200000, 11.0, 19.3],
  [1248825600000, 10.8, 17.8],
  [1248912000000, 11.8, 18.5],
  [1248998400000, 10.8, 16.1]
];

برای همین timestamp‌ها و در هر نقطه میانگین رو هم حساب میکنیم و قرار میدیم:

var averages = [
  [1246406400000, 21.5],
  [1246492800000, 22.1],
  [1246579200000, 23],
  [1246665600000, 23.8],
  [1246752000000, 21.4],
  [1246838400000, 21.3],
  [1246924800000, 18.3],
  [1247011200000, 15.4],
  [1247097600000, 16.4],
  [1247184000000, 17.7],
  [1247270400000, 17.5],
  [1247356800000, 17.6],
  [1247443200000, 17.7],
  [1247529600000, 16.8],
  [1247616000000, 17.7],
  [1247702400000, 16.3],
  [1247788800000, 17.8],
  [1247875200000, 18.1],
  [1247961600000, 17.2],
  [1248048000000, 14.4],
  [1248134400000, 13.7],
  [1248220800000, 15.7],
  [1248307200000, 14.6],
  [1248393600000, 15.3],
  [1248480000000, 15.3],
  [1248566400000, 15.8],
  [1248652800000, 15.2],
  [1248739200000, 14.8],
  [1248825600000, 14.4],
  [1248912000000, 15],
  [1248998400000, 13.6]
];

tooltip رو هم بصورت زیر قرار میدیم:

var tooltip = {
  shared: true,
  crosshairs: true,
  valueSuffix: '\xB0C'
};

میبینید که shared و crosshairs رو برابر با true قرار دادیم و valueSuffix هم برابر با درجه سانتیگراد قرار دادیم تا به همه اعداد در tooltip یک پسوند درجه سانتی گراد اضافه کنه. حالا میرسیم به قسمت مهم این مطلب و اون هم متغیر series هست:

var series = [{
  name: 'Temperature',
  data: averages,
  zIndex: 1,
  marker: {
    fillColor: 'white',
    lineWidth: 2,
    lineColor: Highcharts.getOptions().colors[0]
  }
}, {
  name: 'Range',
  data: ranges,
  type: 'arearange',
  lineWidth: 0,
  linkedTo: ':previous',
  color: Highcharts.getOptions().colors[0],
  fillOpacity: 0.3,
  zIndex: 0
}];

میبینید که دو سری تعریف کردیم. اولین مورد رو بنام Temprature قرار دادیم و اطلاعات اون رو هم همون آرایه average قرار دادیم و zIndex اون رو هم برابر با 1 قرار دادیم و کاری کردیم که روی اون بازه دیگه قرار بگیره و بالاتر باشه. با استفاده از marker هم رنگ و ضخامت خط و .... رو مشخص کردیم.

برای سری دوم هم نام Range رو قرار دادیم و اطلاعات اون رو هم همون آرایه ranges قرار دادیم و نوع اون رو arearange قرار دادیم تا بصورت بازه ای نمایش داده بشه. با استفاده از ویژگی linkedTo اون رو به سری قبلی ربط دادیم و متصل کردیم. zIndex رو هم برابر با 0 قرار دادیم تا زیر اون نمودار خطی قرار بگیره.

خروجی کار بصورت زیر خواهد بود:Area line range

امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه.

موفق و پیروز باشید

یا علی

Source

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !