آموزش استفاده از Grunt برای مدیریت وظایف تکراری - Grunt (جلسه 28) - نمایش اجرا شدن زمان هر وظیفه

‏  183 دقیقه
۰۴ شهریور ۱۳۹۵

در این مطلب با ادامه آموزش Grunt در خدمتتون هستیم.

grund

در این جلسه قصد داریم در مورد پلاگین time-grunt صحبت کنیم و با استفاده از اون کاری کنیم که در cmd زمان هر یک از وظائف ما نمایش داده بشه و ما متوجه بشیم که هر کدوم چه مدت طول کشیدن. در ابتدا باید این پلاگین رو در پروژه خودمون نصب کنیم. برای اینکار عبارت زیر رو در cmd قرار میدیم:

npm install time-grunt --save-dev

بعد از اینکار اینتر میزنیم:grunt time

میبینید که این پلاگین بدون ارور درون پروژه ما نصب شده و حالا اگر package.json رو ببینید، بصورت زیر بروز رسانی شده:grunt time 2

حالا باید این بسته رو درون gruntfile.js لود کنیم. نحوه لود کردن این پلاگین، با پلاگینهای قبلی کمی تفاوت داره. در اینجا باید در بالای gruntfile.js، پلاگین مورد نظر رو لود کنیم. بصورت زیر:import time in grunt

این پلاگین مثل پلاگینهای قبلی نیازی به ساخت task جداگونه نداره و بصورت اتوماتیک کار میکنه و زمان سپری شده برای اجرای وظائف رو مشخص میکنه. حالا اگر من cmd رو باز کنم و grunt رو اجرا میکنم. با اینکار چنین نتیجه ای در خروجی نمایش داده میشه:

Running "concat:css" (concat) task                                
                                                 
Running "concat:js" (concat) task                                 
                                                 
Running "uglify:js1" (uglify) task                                
>> 1 file created.                                        
                                                 
Running "uglify:js2" (uglify) task                                
>> 1 file created.                                        
                                                 
Running "uglify:all" (uglify) task                                
>> 1 sourcemap created.                                      
>> 1 file created.                                        
                                                 
Running "cssmin:all" (cssmin) task                                
>> 1 sourcemap created.                                      
>> 1 file created. 83 B → 153 B                                  
                                                 
Running "coffee:compile" (coffee) task                              
>> 1 files created.                                        
>> 1 source map files created.                                  
                                                 
Running "less:compile" (less) task                                
>> 1 stylesheet created.                                     
>> 1 sourcemap created.                                      
                                                 
Running "sass:dist" (sass) task                                  
                                                 
Running "pug:compile" (pug) task                                 
>> 1 file created.                                        
                                                 
Running "pug:debug" (pug) task                                  
>> 1 file created.                                        
                                                 
Running "pug:release" (pug) task                                 
>> 1 file created.                                        
                                                 
Running "csslint:lint" (csslint) task                               
>> 1 file lint free.                                       
                                                 
Done.                                               
                                                 
                                                 
Execution Time (2016-08-26 21:42:50 UTC+4:30)                           
loading tasks  617ms ███████████████████████████████████████████████████████ 41%        
concat:js    16ms ██ 1%                                   
uglify:js1    31ms ███ 2%                                   
uglify:all    16ms ██ 1%                                   
cssmin:all    16ms ██ 1%                                   
coffee:compile  46ms █████ 3%                                  
less:compile   63ms ██████ 4%                                 
sass:dist    464ms █████████████████████████████████████████ 31%               
pug:compile   125ms ████████████ 8%                              
pug:debug    47ms █████ 3%                                  
pug:release   16ms ██ 1%                                   
csslint:lint   62ms ██████ 4%                                 
Total 1.5s

میبینید که همه وظایف اجرا میشن و در آخر یک نمودار زیبا که نشان دهنده زمان سپری شده توسط هر وظیفه هست رو نمایش میده. اگر از نمودار عکس بگیرم، چیزی شبیه به زیر میشه:grunt time 3

موردی که در بالا مشخص کردم، کل زمانی هست که همه وظائف انجام شدن. همونطور که میبیند زمان و درصد از کل هر وظیفه، بر روی نمودار نمایش داده شده و میتونین ببینید که کدوم وظیفه زمان بیشتری رو مصرف کرده. اگر در همون ابتدا همه وظایفتون نمایش داده نشد و یا اینکه خواستید اطلاعات بیشتر و دقیقتری رو ببینید، میتونین بجای دستور grunt از دستور grunt --verbose استفاده کنید. خروجی بصورت زیر میشه:

Initializing                                                                              
Command-line options: --verbose                                                                     
                                                                                    
Reading "gruntfile.js" Gruntfile...OK                                                                  
                                                                                    
Registering Gruntfile tasks.                                                                      
Reading package.json...OK                                                                        
Parsing package.json...OK                                                                        
Initializing config...OK                                                                        
                                                                                    
Registering "grunt-contrib-concat" local Npm module tasks.                                                       
Reading F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-concat\package.json...OK                                       
Parsing F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-concat\package.json...OK                                       
Loading "concat.js" tasks...OK                                                                     
+ concat                                                                                
                                                                                    
Registering "grunt-contrib-uglify" local Npm module tasks.                                                       
Reading F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-uglify\package.json...OK                                       
Parsing F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-uglify\package.json...OK                                       
Loading "uglify.js" tasks...OK                                                                     
+ uglify                                                                                
                                                                                    
Registering "grunt-contrib-cssmin" local Npm module tasks.                                                       
Reading F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-cssmin\package.json...OK                                       
Parsing F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-cssmin\package.json...OK                                       
Loading "cssmin.js" tasks...OK                                                                     
+ cssmin                                                                                
                                                                                    
Registering "grunt-contrib-coffee" local Npm module tasks.                                                       
Reading F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-coffee\package.json...OK                                       
Parsing F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-coffee\package.json...OK                                       
Loading "coffee.js" tasks...OK                                                                     
+ coffee                                                                                
                                                                                    
Registering "grunt-contrib-less" local Npm module tasks.                                                        
Reading F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-less\package.json...OK                                        
Parsing F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-less\package.json...OK                                        
Loading "less.js" tasks...OK                                                                      
+ less                                                                                 
                                                                                    
Registering "grunt-contrib-sass" local Npm module tasks.                                                        
Reading F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-sass\package.json...OK                                        
Parsing F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-sass\package.json...OK                                        
Loading "sass.js" tasks...OK                                                                      
+ sass                                                                                 
                                                                                    
Registering "grunt-contrib-pug" local Npm module tasks.                                                         
Reading F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-pug\package.json...OK                                        
Parsing F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-pug\package.json...OK                                        
Loading "pug.js" tasks...OK                                                                       
+ pug                                                                                  
                                                                                    
Registering "grunt-contrib-csslint" local Npm module tasks.                                                       
Reading F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-csslint\package.json...OK                                      
Parsing F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-csslint\package.json...OK                                      
Loading "csslint.js" tasks...OK                                                                     
+ csslint                                                                                
                                                                                    
Registering "grunt-contrib-jshint" local Npm module tasks.                                                       
Reading F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-jshint\package.json...OK                                       
Parsing F:\Users\Mohammad\Desktop\grunt\node_modules\grunt-contrib-jshint\package.json...OK                                       
Loading "jshint.js" tasks...OK                                                                     
+ jshint                                                                                
Loading "gruntfile.js" tasks...OK                                                                    
+ default                                                                                
                                                                                    
No tasks specified, running default tasks.                                                               
Running tasks: default                                                                         
                                                                                    
Running "default" task                                                                         
                                                                                    
Running "concat" task                                                                          
                                                                                    
Running "concat:css" (concat) task                                                                   
Verifying property concat.css exists in config...OK                                                           
Files: development/css/css1.css, development/css/css2.css -> final/css/final.css                                            
Options: separator="\r\n\r\n/*--------Next File-------*/\r\n\r\n", banner="/*! grunt-project - v1.5.0 - 2016-08-26 */\r\n\r\n", footer="\r\n\r\n/*------Mohammad Esfandi
ari---------*/", stripBanners=false, process=false, sourceMap=false, sourceMapName=undefined, sourceMapStyle="embed"                          
Reading development/css/css1.css...OK                                                                  
Reading development/css/css2.css...OK                                                                  
Writing final/css/final.css...OK                                                                    
File final/css/final.css created.                                                                    
Running "concat:js" (concat) task                                                                    
Verifying property concat.js exists in config...OK                                                           
Files: development/js/js1.js, development/js/js2.js -> final/js/final.js                                                
Options: separator="\r\n\r\n/*--------Next File-------*/\r\n\r\n", banner="/*! grunt-project - v1.5.0 - 2016-08-26 */\r\n\r\n", footer="\r\n\r\n/*------Mohammad Esfandi
ari---------*/", stripBanners=false, process=false, sourceMap=false, sourceMapName=undefined, sourceMapStyle="embed"                          
Reading development/js/js1.js...OK                                                                   
Reading development/js/js2.js...OK                                                                   
Writing final/js/final.js...OK                                                                     
File final/js/final.js created.                                                                     
Running "uglify" task                                                                          
                                                                                    
Running "uglify:js1" (uglify) task                                                                   
Verifying property uglify.js1 exists in config...OK                                                           
Files: development/js/js1.js -> final/js/js1.min.js                                                           
Options: banner="", footer="", compress={"warnings":false}, mangle=false, beautify=false, report="min", expression=false, maxLineLen=32000, ASCIIOnly=false, screwIE8, q
uoteStyle=0                                                                               
Minifying with UglifyJS...Reading development/js/js1.js...OK                                                      
OK                                                                                   
Writing final/js/js1.min.js...OK                                                                    
File final/js/js1.min.js created: 245 B → 145 B                                                             
>> 1 file created.                                                                           
                                                                                    
Running "uglify:js2" (uglify) task                                                                   
Verifying property uglify.js2 exists in config...OK                                                           
Files: development/js/js2.js -> final/js/js2.min.js                                                           
Options: banner="", footer="", compress={"warnings":false}, mangle=false, beautify=false, report="min", expression=false, maxLineLen=32000, ASCIIOnly=false, screwIE8, q
uoteStyle=0                                                                               
Minifying with UglifyJS...Reading development/js/js2.js...OK                                                      
OK                                                                                   
Writing final/js/js2.min.js...OK                                                                    
File final/js/js2.min.js created: 60 B → 12 B                                                              
>> 1 file created.                                                                           
                                                                                    
Running "uglify:all" (uglify) task                                                                   
Verifying property uglify.all exists in config...OK                                                           
Files: development/js/js1.js, development/js/js2.js -> final/js/all.min.js                                               
Options: banner="", footer="", compress={"warnings":false}, mangle=false, beautify=false, report="min", expression=false, maxLineLen=32000, ASCIIOnly=false, screwIE8, q
uoteStyle=0, sourceMap, sourceMapName="final/js/all.min.js.map"                                                     
Minifying with UglifyJS...Reading development/js/js1.js...OK                                                      
Reading development/js/js2.js...OK                                                                   
OK                                                                                   
Writing final/js/all.min.js...OK                                                                    
Writing final/js/all.min.js.map...OK                                                                  
File final/js/all.min.js.map created (source map).                                                           
File final/js/all.min.js created: 305 B → 189 B                                                             
>> 1 sourcemap created.                                                                         
>> 1 file created.                                                                           
                                                                                    
Running "cssmin" task                                                                          
                                                                                    
Running "cssmin:all" (cssmin) task                                                                   
Verifying property cssmin.all exists in config...OK                                                           
Files: development/css/import.css -> final/css/import.min.css                                                      
Options: rebase=false, report="min", sourceMap, advanced=false, sourceMapName="final/css/import.min.css.map"                              
Reading development/css/import.css...OK                                                                 
Writing final/css/import.min.css.map...OK                                                                
File final/css/import.min.css.map created                                                                
Writing final/css/import.min.css...OK                                                                  
File final/css/import.min.css created 83 B → 153 B                                                           
>> 1 sourcemap created.                                                                         
>> 1 file created. 83 B → 153 B                                                                     
                                                                                    
Running "coffee" task                                                                          
                                                                                    
Running "coffee:compile" (coffee) task                                                                 
Verifying property coffee.compile exists in config...OK                                                         
Files: development/coffee/coffee.coffee -> final/js/coffee.js                                                      
Options: bare, join=false, sourceMap, joinExt=".src.coffee", separator="\r\n", sourceMapDir="final/js/coffee.js.map"                          
Reading development/coffee/coffee.coffee...OK                                                              
Writing final/js/coffee.js...OK                                                                     
File final/js/coffee.js created.                                                                    
Writing final/js/coffee.js.map\coffee.js.map...OK                                                            
File final/js/coffee.js.map\coffee.js.map created (source map).                                                     
>> 1 files created.                                                                           
>> 1 source map files created.                                                                     
                                                                                    
Running "less" task                                                                           
                                                                                    
Running "less:compile" (less) task                                                                   
Verifying property less.compile exists in config...OK                                                          
Files: development/less/style.less -> final/css/less.css                                                        
Options: banner="", compress, sourceMap, sourceMapFilename="final/css/less.css.map"                                           
Reading development/less/style.less...OK                                                                
Writing final/css/less.css.map...OK                                                                   
File final/css/less.css.map created.                                                                  
Writing final/css/less.css...OK                                                                     
File final/css/less.css created                                                                     
>> 1 stylesheet created.                                                                        
>> 1 sourcemap created.                                                                         
                                                                                    
Running "sass" task                                                                           
                                                                                    
Running "sass:dist" (sass) task                                                                     
Verifying property sass.dist exists in config...OK                                                           
Files: development/sass/compile.sass -> final/css/sass.css                                                       
Files: development/sass/compile.scss -> final/css/scss.css                                                       
Options: sourcemap="none", style="compressed"                                                              
Command: sass development/sass/compile.sass final/css/sass.css --sourcemap=none --style=compressed                                   
Command: sass development/sass/compile.scss final/css/scss.css --sourcemap=none --style=compressed                                   
File final/css/scss.css created                                                                     
File final/css/sass.css created                                                                     
                                                                                    
Running "pug" task                                                                           
                                                                                    
Running "pug:compile" (pug) task                                                                    
Verifying property pug.compile exists in config...OK                                                          
Files: development/pug/template.pug -> final/html/template.html                                                     
Options: namespace="JST", separator="\r\n\r\n", amd=false, data={"debug":false}                                             
Reading development/pug/template.pug...OK                                                                
Writing final/html/template.html...OK                                                                  
File final/html/template.html created.                                                                 
>> 1 file created.                                                                           
                                                                                    
Running "pug:debug" (pug) task                                                                     
Verifying property pug.debug exists in config...OK                                                           
Files: development/pug/template.pug -> final/html/debug.html                                                      
Options: namespace="JST", separator="\r\n\r\n", amd=false, data={"debug":true}                                             
Reading development/pug/template.pug...OK                                                                
Writing final/html/debug.html...OK                                                                   
File final/html/debug.html created.                                                                   
>> 1 file created.                                                                           
                                                                                    
Running "pug:release" (pug) task                                                                    
Verifying property pug.release exists in config...OK                                                          
Files: development/pug/template.pug -> final/html/release.html                                                     
Options: namespace="JST", separator="\r\n\r\n", amd=false, data={"debug":false}                                             
Reading development/pug/template.pug...OK                                                                
Writing final/html/release.html...OK                                                                  
File final/html/release.html created.                                                                  
>> 1 file created.                                                                           
                                                                                    
Running "csslint" task                                                                         
                                                                                    
Running "csslint:lint" (csslint) task                                                                  
Verifying property csslint.lint exists in config...OK                                                          
Files: final/css/final.css                                                                       
Options: csslintrc=".csslintrc"                                                                     
Reading .csslintrc...OK                                                                         
Reading final/css/final.css...OK                                                                    
Linting final/css/final.css...OK                                                                    
>> 1 file lint free.                                                                          
                                                                                    
Done.                                                                                  
                                                                                    
                                                                                    
Execution Time (2016-08-26 21:58:39 UTC+4:30)                                                              
loading tasks  672ms █████████████████████████████████████████████████████████ 42%                                          
concat:css    16ms ██ 1%                                                                      
concat:js    15ms ██ 1%                                                                      
uglify:js1    47ms ████ 3%                                                                     
uglify:js2    0ms 0%                                                                        
uglify:all    31ms ███ 2%                                                                      
cssmin:all    32ms ███ 2%                                                                      
coffee:compile  47ms ████ 3%                                                                     
less:compile   62ms ██████ 4%                                                                    
sass:dist    412ms ███████████████████████████████████ 26%                                                     
pug:compile   146ms █████████████ 9%                                                                 
pug:debug    31ms ███ 2%                                                                      
pug:release   47ms ████ 3%                                                                     
csslint:lint   47ms ████ 3%                                                                     
Total 1.6s

میبینید که اطلاعات خیلی جامعتری در مورد هر وظیفه به شما داده میشه و میتونین بهتر اونا رو آنالیز کنید. همچنین شما میتونین یکی از وظایف رو بصورت تکی اجرا کنید:grunt one task time

دیدید که زیبا و حرفه ای زمان سپری شده بر روی نمودار به شما نمایش داده میشه. برای مطالعه بیشتر در مورد این پلاگین میتونین به این لینک سر بزنید.

در جلسات بعدی بیشتر در مورد Grunt صحبت میکنیم.

امیدوارم از این جلسه خوشتون اومده باشه.

موفق باشید

یا علی

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده محمد اسفندیاری
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

جلسات دوره

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

اولین دیدگاه این پست رو تو بنویس !