ساخت CMS ساده با PHP - قسمت 8 - مدیریت کاربران

‏  38 دقیقه
۰۸ تیر ۱۳۹۳
ساخت CMS ساده با PHP - قسمت 8 - مدیریت کاربران

به نام خدا و سلام،در این قسمت از سری آموزشی ساخت CMS ساده با هم بخش مدیریت کاربران رو ایجاد می‌کنیم،در ابتدا بخش ایجاد کاربر جدید در سمت مدیریت و سپس بخش لیست کاربران رو ایجاد می‌کنیم.

 صفحه ایجاد کاربر جدید

در ابتدای صفحه کاربر جدید رو ایجاد می‌کنیم،برای این کار در بخش مدیریت یه فایل با نام new-user.php ایجاد کنید،برای ساختار این فایل از ساختار صفحات قبل استفاده می‌کنیم اما فقط بخش محتوای اصلی صفحه رو تغییر میدیم.

<?php 
require_once '../init.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>مدیریت سایت-کاربر جدید</title>
  <!-- Bootstrap -->
  <link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
  <link href="../css/bootstrap-rtl.css" rel="stylesheet">
  <link href="../css/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet">
  <link href="../css/style.css" rel="stylesheet">

  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
 </head>
 <body>
   <div class="container">
     <div class="row">
       <div class="navbar navbar-default navbar-fixed-top navbar-inverse" role="navigation">
         <ul class="nav navbar-nav">
           <li><a href="http://localhost:2020/CMS">نمایش سایت</a></li>
            <li><a href="http://localhost:2020/logout.php">خروج از سایت</a></li>
         </ul>
       </div>
     </div>
     <div class="row" style="margin-top: 100px;" >
      <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3">
         <div class="panel panel-primary">
           <div class="panel-heading">
             <h3 class="panel-title">پنل مدیریت</h3>
           </div>
           <div class="panel-body">
             <ul class="nav nav-stacked">
                <li><a href="dashboard.php">داشبورد</a></li>
               <li class="active">مدیریت مطالب</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
               <li><a href="posts.php">همه مطالب</a></li>
               <li><a href="new-post.php">مطلب جدید</a></li>
               <li>مدیریت برگه ها</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
                <li><a href="pages.php">همه برگه ها</a></li>
               <li><a href="new-page.php">برگه جدید</a></li>
                <li>مدیریت کاربران</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
                <li><a href="users.php">همه کاربران</a></li>
               <li><a href="new-user.php">کاربر جدید</a></li>
                <li>مدیریت نظرات</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
                <li><a href="comments.php">همه نظرات</a></li>
             </ul>
           </div>
         </div>
       </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-9">
         <div class="panel panel-default">
         <div class="panel-heading">
           <h3 class="panel-title">ایجاد کاربر جدید</h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          <form class="form-horizontal" role="form" method="POST" action="">
            <div class="form-group">
              <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">نام کاربری</label>
              <div class="col-sm-6">
                <input type="text" name="userlogin" class="form-control" id="inputUserLogin" placeholder="نام کاربری">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">کلمه عبور</label>
              <div class="col-sm-6">
                <input type="password" class="form-control" name="password" id="inputPassword" placeholder="کلمه عبور">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">ایمیل</label>
              <div class="col-sm-6">
                <input type="email" class="form-control" name="email" id="inputEmail" placeholder="ایمیل">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">سطح کاربری</label>
              <div class="col-sm-6">
                <select name="level" class="form-control">
                  <option value="admin" >مدیر</option>
                  <option value="user">کاربر</option>
                </select>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
                <input name="submit_new_user" type="submit" class="btn btn-default" value="ایجاد کاربر جدید">
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
       </div>
       </div>
     </div>
      <div class="row">
       <div class="col-sm-12" id="admin_footer"></div>
     </div>
   </div>
  <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
  <script src="../js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
  <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
  <script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="../js/script.js"></script>
 </body>
</html>

در کدهای بالا ما در بخش محتوای اصلی صفحه یه فرم ایجاد کردیم و چند تا فیلد برای این فرم در نظر گرفتیم،نام کاربری،کلمه عبور،ایمیل و سطح کاربری فیلد‌های فرم رو تشکیل میدن،خوب حالا برای دریافت اطلاعات این فیلد‌ها و ثبت اون در دیتابیس در بالای صفحه کدهای PHP رو به صورت زیر وارد می‌کنیم.

$msg="";
$succ=false;
$err=false;
if(isset($_POST['submit_new_user'])){
  $userlogin= mysql_real_escape_string($_POST['userlogin']);
  $password= hash_string(mysql_real_escape_string($_POST['password']));
  $email=mysql_real_escape_string($_POST['email']);
  $level=$_POST['level'];
  $date= strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",time());
  $sql="INSERT INTO users (user_login,user_password,user_email,user_register_date,user_level,user_status) VALUES('{$userlogin}','{$password}','{$email}','{$date}','{$level}',1)";
  $res= mysql_query($sql);
  if($res){
    $succ=true;
    $msg="کاربر جدید با موفقیت اضافه گردید";
  }else{
    $err=true;
    $msg="خطایی رخ داده است لطفا بعدا امتحان کنید";
  }
}

اولش چند تا متغییر تعریف شده که وضعیت ایجاد کاربر رو نشون بدیم باهاش،بعدشم چک میکنیم فرم ارسال شده باشه یا نه که اگه شده باشه اطلاعات فیلد‌ها رو با آرایه POST میگیریم و در متغییرهایی ذخیره می‌کنیم و سپس برای اینها یه کوئری  SQL ایجاد می‌کنیم در نهایت هم با تابع mysql_query کوئری رو اجرا می‌کنیم.

متغییر res نتیجه اجرای کوئری رو در خودش نگه میداره و یا مقدار true برای صحت اجرا و false برای شکست در اجرا رو در خودش ذخیره میکنه.

ما چک می‌کنیم اگه res برابر true باشه اون متغییر‌های نمایش وضعیت رو مقدار دهی میکنیم.برای نمایش وضعیت هم از کدهای زیر استفاده می‌کنیم.

 <?php if($succ): ?>
  <div class="alert alert-success"><?php echo $msg; ?></div>
 <?php elseif($err): ?>
  <div class="alert alert-danger"><?php echo $msg; ?></div>
 <?php endif; ?>

خوب کدهای کامل صفححه به این صورت هستش :

<?php 
require_once '../init.php';
$msg="";
$succ=false;
$err=false;
if(isset($_POST['submit_new_user'])){
  $userlogin= mysql_real_escape_string($_POST['userlogin']);
  $password= hash_string(mysql_real_escape_string($_POST['password']));
  $email=mysql_real_escape_string($_POST['email']);
  $level=$_POST['level'];
  $date= strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",time());
  $sql="INSERT INTO users (user_login,user_password,user_email,user_register_date,user_level,user_status) VALUES('{$userlogin}','{$password}','{$email}','{$date}','{$level}',1)";
  $res= mysql_query($sql);
  if($res){
    $succ=true;
    $msg="کاربر جدید با موفقیت اضافه گردید";
  }else{
    $err=true;
    $msg="خطایی رخ داده است لطفا بعدا امتحان کنید";
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>مدیریت سایت-کاربر جدید</title>
  <!-- Bootstrap -->
  <link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
  <link href="../css/bootstrap-rtl.css" rel="stylesheet">
  <link href="../css/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet">
  <link href="../css/style.css" rel="stylesheet">

  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
 </head>
 <body>
   <div class="container">
     <div class="row">
       <div class="navbar navbar-default navbar-fixed-top navbar-inverse" role="navigation">
         <ul class="nav navbar-nav">
           <li><a href="http://localhost:2020/CMS">نمایش سایت</a></li>
            <li><a href="http://localhost:2020/logout.php">خروج از سایت</a></li>
         </ul>
       </div>
     </div>
     <div class="row" style="margin-top: 100px;" >
      <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3">
         <div class="panel panel-primary">
           <div class="panel-heading">
             <h3 class="panel-title">پنل مدیریت</h3>
           </div>
           <div class="panel-body">
             <ul class="nav nav-stacked">
                <li><a href="dashboard.php">داشبورد</a></li>
               <li class="active">مدیریت مطالب</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
               <li><a href="posts.php">همه مطالب</a></li>
               <li><a href="new-post.php">مطلب جدید</a></li>
               <li>مدیریت برگه ها</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
                <li><a href="pages.php">همه برگه ها</a></li>
               <li><a href="new-page.php">برگه جدید</a></li>
                <li>مدیریت کاربران</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
                <li><a href="users.php">همه کاربران</a></li>
               <li><a href="new-user.php">کاربر جدید</a></li>
                <li>مدیریت نظرات</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
                <li><a href="comments.php">همه نظرات</a></li>
             </ul>
           </div>
         </div>
       </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-9">
         <div class="panel panel-default">
         <div class="panel-heading">
           <h3 class="panel-title">ایجاد کاربر جدید</h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          <?php if($succ): ?>
            <div class="alert alert-success"><?php echo $msg; ?></div>
            <?php elseif($err): ?>
            <div class="alert alert-danger"><?php echo $msg; ?></div>
            <?php endif; ?>
          <form class="form-horizontal" role="form" method="POST" action="">
            <div class="form-group">
              <label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">نام کاربری</label>
              <div class="col-sm-6">
                <input type="text" name="userlogin" class="form-control" id="inputUserLogin" placeholder="نام کاربری">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">کلمه عبور</label>
              <div class="col-sm-6">
                <input type="password" class="form-control" name="password" id="inputPassword" placeholder="کلمه عبور">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">ایمیل</label>
              <div class="col-sm-6">
                <input type="email" class="form-control" name="email" id="inputEmail" placeholder="ایمیل">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="inputPassword3" class="col-sm-2 control-label">سطح کاربری</label>
              <div class="col-sm-6">
                <select name="level" class="form-control">
                  <option value="admin" >مدیر</option>
                  <option value="user">کاربر</option>
                </select>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
                <input name="submit_new_user" type="submit" class="btn btn-default" value="ایجاد کاربر جدید">
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
       </div>
       </div>
     </div>
      <div class="row">
       <div class="col-sm-12" id="admin_footer"></div>
     </div>
   </div>
  <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
  <script src="../js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
  <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
  <script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="../js/script.js"></script>
 </body>
</html>

خوب این از صفحه ایجاد کاربر جدید،در صفحه بعدی ما صفحه نمایش لیست کاربران رو ایجاد می‌کنیم.

صفحه نمایش لیست کاربران

ساختار این صفحه هم دقیقا شبیه بقیه صفحه‌ها هستش و فقط در بخش محتوای اون کدهای نمایش کاربران وجود داره.اما در ابتدا لازمه یه تابع به فایل functions اضافه کنیم تا وضعیت کاربر رو نشون بده،پس فایل functions رو باز کنید و در انتهای اون تابع زیر رو قرار بدین.

function get_status($stat){
  if($stat==1){
    return 'فعال';
  }
  return 'غیر فعال';
}

در این تابع ما مقدار غیر فعال رو برمیگردونیم اما قبلش چک می‌کنیم اگه stat برابر 1 بود اونوقت مقدار فعال رو برگردونه.

خوب حالا در بخش مدیریت یه فایل با نام users.php ایجاد کنید و کدهای زیر رو داخلش قرار بدین:

<?php 
require_once '../init.php';
if(isset($_GET['user_id']) && intval($_GET['user_id'])!=0){
  $user_id=$_GET['user_id'];
  $sql="DELETE FROM users WHERE user_ID={$user_id} LIMIT 1";
  mysql_query($sql);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>مدیریت سایت-کاربران</title>
  <!-- Bootstrap -->
  <link href="../css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
  <link href="../css/bootstrap-rtl.css" rel="stylesheet">
  <link href="../css/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet">
  <link href="../css/style.css" rel="stylesheet">

  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
 </head>
 <body>
   <div class="container">
     <div class="row">
       <div class="navbar navbar-default navbar-fixed-top navbar-inverse" role="navigation">
         <ul class="nav navbar-nav">
           <li><a href="http://localhost:2020/CMS">نمایش سایت</a></li>
            <li><a href="http://localhost:2020/logout.php">خروج از سایت</a></li>
         </ul>
       </div>
     </div>
     <div class="row" style="margin-top: 100px;" >
      <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3">
         <div class="panel panel-primary">
           <div class="panel-heading">
             <h3 class="panel-title">پنل مدیریت</h3>
           </div>
           <div class="panel-body">
             <ul class="nav nav-stacked">
               <li><a href="dashboard.php">داشبورد</a></li>
               <li class="active">مدیریت مطالب</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
               <li><a href="posts.php">همه مطالب</a></li>
               <li><a href="new-post.php">مطلب جدید</a></li>
               <li>مدیریت برگه ها</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
                <li><a href="pages.php">همه برگه ها</a></li>
               <li><a href="new-page.php">برگه جدید</a></li>
                <li>مدیریت کاربران</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
                <li><a href="users.php">همه کاربران</a></li>
               <li><a href="new-user.php">کاربر جدید</a></li>
                <li>مدیریت نظرات</li>
               <li class="nav nav-divider"></li>
                <li><a href="comments.php">همه نظرات</a></li>
             </ul>
           </div>
         </div>
       </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-9">
          <div class="panel panel-default">
         <div class="panel-heading">
           <h3 class="panel-title">کاربران</h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          <table class="table table-bordered table-hover table-striped">  
          <tr>
            <th>نام کاربری</th>
            <th>تاریخ ثبت نام</th>
            <th>ایمیل</th>
            <th>وضعیت</th>
            <th>عملیات</th>
          </tr>
          <?php
          $users = get('users');
          while ($user = mysql_fetch_array($users)):
            ?>
            <tr>
              <td><?php echo $user['user_login']; ?></td>
              <td><?php echo get_persian_date($user['user_register_date']); ?></td>
              <td><?php echo $user['user_email']; ?></td>
              <td><?php echo get_status($user['user_status']); ?></td>
              <td>
                <a href="users.php?user_id=<?php echo $user['user_ID']; ?>" class="delete_post"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span></a>
                <a href="new-user.php?user_id=<?php echo $user['user_ID']; ?>" class="edit_post"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span></a>
              </td>
            </tr>
         <?php endwhile; ?> 
            </table>
        </div>
       </div>
       </div>
     </div>
      <div class="row">
       <div class="col-sm-12" id="admin_footer"></div>
     </div>
   </div>
  <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
  <script src="../js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
  <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
  <script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="../js/script.js"></script>
 </body>
</html>

فعلا میریم و بخش محتوا رو بررسی می‌کنیم.

<table class="table table-bordered table-hover table-striped">  
	<tr>
		<th>نام کاربری</th>
		<th>تاریخ ثبت نام</th>
		<th>ایمیل</th>
		<th>وضعیت</th>
		<th>عملیات</th>
	</tr>
	<?php
	$users = get('users');
	while ($user = mysql_fetch_array($users)):
	?>
	<tr>
	  <td><?php echo $user['user_login']; ?></td>
	  <td><?php echo get_persian_date($user['user_register_date']); ?></td>
	  <td><?php echo $user['user_email']; ?></td>
	  <td><?php echo get_status($user['user_status']); ?></td>
	  <td>
		  <a href="users.php?user_id=<?php echo $user['user_ID']; ?>" class="delete_post"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span></a>
		  <a href="new-user.php?user_id=<?php echo $user['user_ID']; ?>" class="edit_post"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span></a>
	  </td>
	</tr>
	<?php endwhile; ?> 
</table>

در این جدول ما با استفاده از تابع get تمام سطر‌های جدول users رو دریافت کردیم و سپس در یه حلقه اونو به کاربر نشون دادیم،با استفاده از تابع get_persian_date تاریخ ایجاد کاربر جدید رو به تاریخ شمسی تبدیل کردیم،در ستون عملیات هم دو تا لینک یکی برای ویرایش و یکی هم برای حذف کردن قرار دادیم ما بخش ویرایش کاربر رو به عنوان تمرین به خودتون واگذار می‌کنیم (می توندی از بخش مطالب یا برگه‌ها کمک بگیرید).

برای حذف کردن کاربر در ستون عملیات رو در قسمت لینک حذف کردن کاربر یه کوئری استرینگ به همین صفحه میفرستیم و بر اساس اون کاربر رو حذف می‌کنیم،در این متغییر کوئری استرینگ ما آیدی کاربر رو قرار میدیم.

 

if(isset($_GET['user_id']) && intval($_GET['user_id'])!=0){
  $user_id=$_GET['user_id'];
  $sql="DELETE FROM users WHERE user_ID={$user_id} LIMIT 1";
  mysql_query($sql);
}

بعد از فراخوانی فایل init.php ما کدهای زیر رو قرار دادیم که کار حذف کردن کاربر رو انجام میده.

خوب دوستان عزیز اینم از بخش مدیریت کاربران،در قسمت بعدی ما مدیریت نظرات رو تکمیل می‌کنیم و بخش مدیریت تموم میشه و میریم سراغ بخش صفحه اصلی وب سایت .

موفق و پیروز باشید.

چه امتیازی به این مقاله می دید؟
نویسنده کیوان علی محمدی
یادگیرنده ی همیشگی،برنامه نویس،نویسنده،عاشق خلق چیزهای عجیب،عاشق تحلیل داده ها، مسئول بخش فنی و هم بنیان گذار در سون لرن.

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.

نظرات کاربران

mehran20

سلام خوب هستید
این کارتون خیلی ارزش داره که علمتونو بی منت میزارید تا مردم استفاده کنند
من حقیر یه درخواست ازتون دارم اونم اینه که اگه امکانش باشه مباحص کربوط به php و cms رو به صورت ویدئویی یاد بدید چون یه نموره بگی نگی پیچیدست

سید علی

سلام
میشه بگید فیلدی به نام user_login که داخل جدول کاربران ایجاد شد کاربردش چیه؟

کیوان علی محمدی

سلام این فیلد نام کاربری کاربران برای ثبت نام در سیستم رو ذخیره میکنه.

Shahoo

با سلام
خییییلی دیر به دیر آموزش ساخت cms رو ادامه میدید
از 8 تیر دیگه قسمت بعدی را ادامه ندادید!!!!

سجاد دریس

سلام.
نویسنده این سری، مشغول کارای دیگه ای هستن متاسفانه، و وقت اپدیت کردن مطالب این سری رو به صورت مرتب ندارن، اگه وقت پیدا کنن حتما ادامه میدن.

محمد رمضانی

بله درسته متشکرم، یه مشکل داشتم من از اول شروه این پروژه!
بالای صفحه این پیغام به نمایش در اومده

 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in D:\xampp\php\PEAR\Config.php on line 166

ممنون میشم راهنمایی کنید این مشکل رو رفع کنم

کیوان علی محمدی

این مشکل واسه برنامه ما نیست،مربوطه به اختلاف php در نسخه های 4 و 5 هستش از کدی استفاده شده که در نسخه 4 مرسوم بوده و حالا در نسخه 5 deprecated شده یا اصطلاحا کنار گذاشته شده.

سجاد دریس
محمد رمضانی

سلام
من تو قسمت ویرایش کاربران چندتا مشکلی دارم
1. اینکه وقتی ویرایش رو میزنم مقدار قبلی (که تو جدول قسمت همه ی کاربران هست) به فرم ویرایش ارسال نمیشه و نمایش نمیده (تونستم کدهای مربوط به انجام ویرایش رو بنویسم و ویرایش هم انجام میشه) دقیفا واسه این کار باید چیکار کنم؟
2. اون قسمتی که کد

 $edit_post= get_post_by_id($post_id);

نوشتیم برای اینکه از دیتابیس صدا بزنیم برای ویرایش هم باید get_post_by_id رو بنویسیم؟
متشکرم از آموزش جامع و کاملت آقا کیوان!

کیوان علی محمدی

سلام در قسمت ویرایش شناسه کاربر برای صفحه کاربر جدید ارسال میشه در اونجا اطلاعات کاربر بود میشه و در فیلد ها قرار میگیره و میشه ویرایش رو انجام داد،بله برای لود اطلاعات باید اون تابع رو دوباره صدا بزنید و شناسه پست رو بهش بدی.

امیر

من فقط می خواستم برای این آموزش vip بخرم فقط این آموزش چند قسمت دیگش مونده
می ترسم بخرم ولی این اموزش به این زودیا تموم نشه
اگر زمان بر هستش میشه تعداد جلسات باقیماندش و بگین

لقمان آوند

سلام
احتمالا 4-5 جلسه ی دیگه مونده که هر قسمت تقریبا 10 روز یکبار منتشر میشه .

arta

چرا دانلود pdf این قدر زیاده مراحلش ؟ هی باید کلیک کنی

mohammad nikkhah

سلام
اموزش هاي ويديويي php از مقدماتي تا پيشرفته كي شروع ميشه ؟
قرار بود از اول تابستون شروع بشه ؟
ممنون

کیوان علی محمدی

سلام آقای دریس دارن آماده اش میکنن.