کدهای جذاب و دیدنی ( قسمت دوم )

دسته بندی: HTML و CSS
زمان مطالعه: 5 دقیقه
۲۵ مهر ۱۳۹۳

در این قسمت میخوام یک کد ( code ) جالب دیگه رو در اختیارتون بزارم.

با کلیک کردن و درگ کردن روی تور ، بصورت کاملا واقعی و جذاب جابجا میشه.

با کلیک راست کردن و درگ کردن روی تور ، باعث پاره شدن اون قسمت تور میشه.

فهرست محتوای این مقاله

کد HTML :

<canvas id="c"></canvas>

 

کدهای CSS :

* {
 margin: 0;
 overflow: hidden;
 -webkit-user-select: none;
 -moz-user-select: none;
 -ms-user-select: none;
 -o-user-select: none;
 user-select: none;
}
body {
 background: #F2F2F2;
}
#c {
 display: block;
 margin: 20px auto 0;
}
#info {
 position: absolute;
 left: -1px;
 top: -1px;
 width: auto;
 max-width: 420px;
 height: auto;
 background: #f2f2f2;
 border-bottom-right-radius: 10px;
 border:1px solid #333;
}
#top {
 background: #fff;
 width: 100%;
 height: auto;
 position: relative;
 border-bottom: 1px solid #eee;
}
p {
 font-family: Arial, sans-serif;
 color: #666;
 text-align: justify;
 font-size: 16px;
 margin: 10px;
}
#github {
 color:#3377ee;
 font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
 font-size: 19px;
 display: block;
 margin: 0 auto;
 text-align: center;
 text-decoration:none;
}
#net {
 text-align:center;
 white-space:nowrap;
 font-size:19px;
 background:rgba(0,0,0,0.1);
 padding:8px 12px;
 border-radius:8px;
 display:block;
 color:#888;
}
#net > span {
 color:#3377ee;
 font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
 font-size: 14px;
 display: block;
 margin: 0 auto;
 text-align: center;
 text-decoration:none;
}
a {
 font-family: sans-serif;
 color: #444;
 text-decoration: none;
 font-size: 20px;
}
#site {
 float: left;
 margin: 10px;
 color: #ff9900;
 border-bottom: 1px dashed #ccc;
 padding-bottom:3px
}
#site:hover {
 color: #ffaa11;
}
#close {
 float: right;
 margin: 10px;
}
#p {
 font-family: Verdana, sans-serif;
 position: absolute;
 right: 10px;
 bottom: 10px;
 color: #4099ff;
 border: 1px dashed #4099ff;
 padding: 4px 8px;
}

 کدهای Javascript :

document.getElementById('close').onmousedown = function(e) {
 e.preventDefault();
 document.getElementById('info').style.display = 'none';
 return false;
};

// settings

var physics_accuracy = 3,
 mouse_influence = 20,
 mouse_cut = 5,
 gravity = 1200,
 cloth_height = 30,
 cloth_width = 50,
 start_y = 20,
 spacing = 7,
 tear_distance = 60;


window.requestAnimFrame =
 window.requestAnimationFrame ||
 window.webkitRequestAnimationFrame ||
 window.mozRequestAnimationFrame ||
 window.oRequestAnimationFrame ||
 window.msRequestAnimationFrame ||
 function (callback) {
 window.setTimeout(callback, 1000 / 60);
};

var canvas,
 ctx,
 cloth,
 boundsx,
 boundsy,
 mouse = {
 down: false,
 button: 1,
 x: 0,
 y: 0,
 px: 0,
 py: 0
 };

var Point = function (x, y) {

 this.x = x;
 this.y = y;
 this.px = x;
 this.py = y;
 this.vx = 0;
 this.vy = 0;
 this.pin_x = null;
 this.pin_y = null;
 
 this.constraints = [];
};

Point.prototype.update = function (delta) {

 if (mouse.down) {

 var diff_x = this.x - mouse.x,
 diff_y = this.y - mouse.y,
 dist = Math.sqrt(diff_x * diff_x + diff_y * diff_y);

 if (mouse.button == 1) {

 if (dist < mouse_influence) {
 this.px = this.x - (mouse.x - mouse.px) * 1.8;
 this.py = this.y - (mouse.y - mouse.py) * 1.8;
 }

 } else if (dist < mouse_cut) this.constraints = [];
 }

 this.add_force(0, gravity);

 delta *= delta;
 nx = this.x + ((this.x - this.px) * .99) + ((this.vx / 2) * delta);
 ny = this.y + ((this.y - this.py) * .99) + ((this.vy / 2) * delta);

 this.px = this.x;
 this.py = this.y;

 this.x = nx;
 this.y = ny;

 this.vy = this.vx = 0
};

Point.prototype.draw = function () {

 if (!this.constraints.length) return;

 var i = this.constraints.length;
 while (i--) this.constraints[i].draw();
};

Point.prototype.resolve_constraints = function () {

 if (this.pin_x != null && this.pin_y != null) {

 this.x = this.pin_x;
 this.y = this.pin_y;
 return;
 }

 var i = this.constraints.length;
 while (i--) this.constraints[i].resolve();

 this.x > boundsx ? this.x = 2 * boundsx - this.x : 1 > this.x && (this.x = 2 - this.x);
 this.y < 1 ? this.y = 2 - this.y : this.y > boundsy && (this.y = 2 * boundsy - this.y);
};

Point.prototype.attach = function (point) {

 this.constraints.push(
 new Constraint(this, point)
 );
};

Point.prototype.remove_constraint = function (constraint) {

 this.constraints.splice(this.constraints.indexOf(constraint), 1);
};

Point.prototype.add_force = function (x, y) {

 this.vx += x;
 this.vy += y;
};

Point.prototype.pin = function (pinx, piny) {
 this.pin_x = pinx;
 this.pin_y = piny;
};

var Constraint = function (p1, p2) {

 this.p1 = p1;
 this.p2 = p2;
 this.length = spacing;
};

Constraint.prototype.resolve = function () {

 var diff_x = this.p1.x - this.p2.x,
 diff_y = this.p1.y - this.p2.y,
 dist = Math.sqrt(diff_x * diff_x + diff_y * diff_y),
 diff = (this.length - dist) / dist;

 if (dist > tear_distance) this.p1.remove_constraint(this);

 var px = diff_x * diff * 0.5;
 var py = diff_y * diff * 0.5;

 this.p1.x += px;
 this.p1.y += py;
 this.p2.x -= px;
 this.p2.y -= py;
};

Constraint.prototype.draw = function () {

 ctx.moveTo(this.p1.x, this.p1.y);
 ctx.lineTo(this.p2.x, this.p2.y);
};

var Cloth = function () {

 this.points = [];

 var start_x = canvas.width / 2 - cloth_width * spacing / 2;

 for (var y = 0; y <= cloth_height; y++) {

 for (var x = 0; x <= cloth_width; x++) {

 var p = new Point(start_x + x * spacing, start_y + y * spacing);

 x != 0 && p.attach(this.points[this.points.length - 1]);
 y == 0 && p.pin(p.x, p.y);
 y != 0 && p.attach(this.points[x + (y - 1) * (cloth_width + 1)])

 this.points.push(p);
 }
 }
};

Cloth.prototype.update = function () {

 var i = physics_accuracy;

 while (i--) {
 var p = this.points.length;
 while (p--) this.points[p].resolve_constraints();
 }

 i = this.points.length;
 while (i--) this.points[i].update(.016);
};

Cloth.prototype.draw = function () {

 ctx.beginPath();

 var i = cloth.points.length;
 while (i--) cloth.points[i].draw();

 ctx.stroke();
};

function update() {

 ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

 cloth.update();
 cloth.draw();

 requestAnimFrame(update);
}

function start() {

 canvas.onmousedown = function (e) {
 mouse.button = e.which;
 mouse.px = mouse.x;
 mouse.py = mouse.y;
 var rect = canvas.getBoundingClientRect();
 mouse.x = e.clientX - rect.left,
 mouse.y = e.clientY - rect.top,
 mouse.down = true;
 e.preventDefault();
 };

 canvas.onmouseup = function (e) {
 mouse.down = false;
 e.preventDefault();
 };

 canvas.onmousemove = function (e) {
 mouse.px = mouse.x;
 mouse.py = mouse.y;
 var rect = canvas.getBoundingClientRect();
 mouse.x = e.clientX - rect.left,
 mouse.y = e.clientY - rect.top,
 e.preventDefault();
 };

 canvas.oncontextmenu = function (e) {
 e.preventDefault();
 };

 boundsx = canvas.width - 1;
 boundsy = canvas.height - 1;

 ctx.strokeStyle = '#888';
 
 cloth = new Cloth();
 
 update();
}

window.onload = function () {

 canvas = document.getElementById('c');
 ctx = canvas.getContext('2d');

 canvas.width = 560;
 canvas.height = 350;

 start();
};

امیدوارم لذت برده باشین.

موفق باشید. یا علی

Source

نویسنده
بسیار به طراحی وب علاقمندم و به سرعت در حال یادگیری تمام مباحث پیشرفته هستم و دوست دارم که به دیگران هم یاد بدهم.

نظرات کاربران

سید علی

معرکست!!!!فقط میشه گفت دم یارو جلیز پلیز 😀

neyvid

ایول..خیلی باحال بود..آموزش اینها چطوری هست؟

محمد اسفندیاری

برای ساختن چنین چیزهایی ، هم باید قوانین فیزیک رو خوب بلد باشی و هم برنامه نویسیت عالی باشه…….این اومده شبیه سازی کرده و اگر بری درون کدها تقریبا واضحه و با عوض کردن اعداد ، میتونی جاذبه و ….. رو تغییر بدی
موفق باشید

ارسال دیدگاه
خوشحال میشیم دیدگاه و یا تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید :

 
گزارش مشکل