نحوه دیکد کردن متن اینکد شده

این تاپیک 63 پاسخ و 18 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  Mahmood ،‏ 10 ماه و 2 هفته پیش .

۳۳۷۶۲ visibility
نویسنده پست
دوشنبه ، ۱۶ اسفند ۱۳۹۵     ۹:۳۱ ب.ظ #


hamid7n

Subscriber
169 پست1 تاپیک

سلام sniperrr

این شماره تلگرام من میتونید تماس بگیرید.

09119641159

دوشنبه ، ۱۶ اسفند ۱۳۹۵     ۹:۵۶ ب.ظ #


hamid7n

Subscriber
169 پست1 تاپیک

سلام

دوست عزیز برای مرتب کردن کدهای جاوااسکریپت میتونید از سایت زیر استفاده کنید.

http://jsbeautifier.org/

$(document)['ready'](function() {
var _0x97c1x1 = {
footerplace: 'body div.copyright',
footerclass: '.divmiv',
footerelement: 'div',
footerhtml: '<a id="shahbazim" rel="nofollow" href="http://shahbazim.ir" target="_blank">\u0637\u0631\u0627\u062D\u06CC \u0634\u062F\u0647 \u062A\u0648\u0633\u0637 \u0645\u062D\u0645\u062F \u0634\u0647\u0628\u0627\u0632\u06CC</a>',
footercss: '.divmiv {display: block;margin-bottom: 26px;text-align: left;}#shahbazim {background: white none repeat scroll 0 0;border-radius: 3px;color: #757f81;display: inline;float: none;font-family: yekan;font-size: 15px;padding: 3px 9px;}',
deletemessage: '\u0647\u0634\u062F\u0627\u0631! \u06A9\u067E\u06CC \u0631\u0627\u06CC\u062A \u06CC\u0627\u0641\u062A \u0646\u0634\u062F'
};
var _0x97c1x2 = {
txtcolor: '#34495E',
txtfontsize: '15px',
txtfontfamily: 'Yekan',
deep: 4
};
var _0x97c1x3 = false;
var _0x97c1x4 = [];
_0x97c1x4['push']($(_0x97c1x1['footerclass'])['parent']()['find'](_0x97c1x1['footerclass']));
for (var _0x97c1x5 = 0; _0x97c1x5 < _0x97c1x2['deep']; _0x97c1x5++) {
_0x97c1x4['push']($(_0x97c1x1['footerclass'])['parents']()['eq']([_0x97c1x5]));
_0x97c1x4['push']($(_0x97c1x1['footerclass'])['children']()['eq']([_0x97c1x5]))
};
if ($(_0x97c1x1['footerplace'])['length']) {
if ($(_0x97c1x1['footerplace'] + ' ' + _0x97c1x1['footerclass'])['length']) {
if ($(_0x97c1x1['footerplace'] + ' ' + _0x97c1x1['footerclass'])['html']() !== _0x97c1x1['footerhtml']) {
$(_0x97c1x1['footerplace'] + ' ' + _0x97c1x1['footerclass'])['html'](_0x97c1x1['footerhtml'])
};
_0x97c1x6(_0x97c1x4)
} else {
$('head')['append']('<style>' + _0x97c1x1['footercss'] + '</style>');
$(_0x97c1x1['footerplace'])['append']('<' + _0x97c1x1['footerelement'] + ' class="' + _0x97c1x1['footerclass']['substring'](1) + '">' + _0x97c1x1['footerhtml'] + '</' + _0x97c1x1['footerelement'] + '>')
}
} else {
$('head')['append']('<style>' + _0x97c1x1['footercss'] + '</style>');
alert(_0x97c1x1['deletemessage']);
if ($('body')['length']) {
$('body')['append']('<' + _0x97c1x1['footerelement'] + ' class="' + _0x97c1x1['footerclass']['substring'](1) + '">' + _0x97c1x1['footerhtml'] + '</' + _0x97c1x1['footerelement'] + '>')
} else {
$('html')['append']('<' + _0x97c1x1['footerelement'] + ' class="' + _0x97c1x1['footerclass']['substring'](1) + '">' + _0x97c1x1['footerhtml'] + '</' + _0x97c1x1['footerelement'] + '>')
}
};
function _0x97c1x6(_0x97c1x7) {
$(_0x97c1x7)['each'](function() {
$(this)['attr']('style', '');
if ($(this)['css']('display') == 'none') {
$(this)['attr']('style', $(this)['attr']('style') + 'display:block!important;')
};
if ($(this)['css']('position') == 'absolute') {
$(this)['attr']('style', $(this)['attr']('style') + 'position:relative!important;')
};
if ($(this)['css']('z-index') !== 'auto') {
$(this)['attr']('style', $(this)['attr']('style') + 'z-index:99999999999999999999999999999999999999999999999!important;')
};
if (parseFloat($(this)['css']('font-size')) < 8) {
$(this)['attr']('style', $(this)['attr']('style') + 'font-size:' + _0x97c1x2['txtfontsize'] + '!important;')
};
if ($(this)['css']('top') !== 'auto' || $(this)['css']('right') !== 'auto' || $(this)['css']('left') !== 'auto' || $(this)['css']('bottom') !== 'auto') {
$(this)['attr']('style', $(this)['attr']('style') + 'right:auto!important;left:auto!important;top:auto!important;bottom:auto!important;')
};
if ($(this)['css']('-moz-transform') !== 'none' || $(this)['css']('-webkit-transform') !== 'none' || $(this)['css']('-o-transform') !== 'none' || $(this)['css']('-ms-transform') !== 'none' || $(this)['css']('transform') !== 'none') {
$(this)['attr']('style', $(this)['attr']('style') + '-moz-transform: none!important;-webkit-transform: none!important;-o-transform: none!important;-ms-transform: none!important;transform: none!important;')
};
$(this)['attr']('style', $(this)['attr']('style') + 'opacity:1!important;visibility: visible!important;clip:auto!important;');
if (parseFloat($(this)['css']('width')) < 10 || parseFloat($(this)['css']('height')) < 10) {
$(this)['attr']('style', $(this)['attr']('style') + 'width:auto!important;height:auto!important;')
};
if ($(this)['css']('color') == 'rgba(0, 0, 0, 0)' || $(this)['css']('color') == 'hsla(0, 0%, 0%, 0)' || $(this)['css']('color') == 'transparent') {
$(this)['attr']('style', $(this)['attr']('style') + 'color:' + _0x97c1x2['txtcolor'] + '!important;')
}
})
}
$(_0x97c1x1['footerclass'])['attr']('style', $(_0x97c1x1['footerclass'])['attr']('style') + 'color:' + _0x97c1x2['txtcolor'] + '!important;font-size:' + _0x97c1x2['txtfontsize'] + '!important;font-family:' + _0x97c1x2['txtfontfamily'] + '!important;');
$('.slider')['slider']({
full_width: true,
indicators: false,
interval: 5000
});
$('.button-collapse')['sideNav']();
$('.parallax')['parallax']();
$('.scrollspy')['scrollSpy']();
$('#bg-product')['find']('.container:first-child')['addClass']('current');
$('div.box-cat .elem')['on']('click', function() {
var _0x97c1x8 = $(this)['attr']('data-tab');
$('#bg-product')['animatescroll']({
scrollSpeed: 1000,
easing: 'swing'
});
$('div.box-cat .elem')['removeClass']('active');
$('.tab-content')['removeClass']('current');
$(this)['addClass']('active');
$('#' + _0x97c1x8)['addClass']('current animated fadeIn')
});
var _0x97c1x9 = $('.box-product');
_0x97c1x9['removeClass']('select-product');
_0x97c1x9['each'](function() {
var _0x97c1xa = $(this)['parent']();
var _0x97c1xb = _0x97c1xa['find']('input:radio');
if (_0x97c1xb['is'](':disabled')) {
$(this)['find']('label')['css']({
"\x63\x75\x72\x73\x6F\x72": 'not-allowed',
"\x66\x69\x6C\x74\x65\x72": 'grayscale(100%)',
"\x2D\x77\x65\x62\x6B\x69\x74\x2D\x66\x69\x6C\x74\x65\x72": 'grayscale(100%)'
})
}
});
_0x97c1x9['on']('click', function() {
var _0x97c1xc = $(this)['parent']()['find']('input:radio');
if (_0x97c1xc['is'](':disabled')) {
_0x97c1x9['removeClass']('select-product animated pulse')
} else {
_0x97c1x9['removeClass']('select-product animated pulse');
$(this)['addClass']('select-product animated pulse')
}
});
$('#email')['on']('input', function() {
var _0x97c1xa = $(this);
var _0x97c1xd = /^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$/;
var _0x97c1xe = _0x97c1xd['test'](_0x97c1xa['val']());
if (_0x97c1xe) {
_0x97c1xa['parent']()['removeClass']('invalid')['addClass']('valid')
} else {
_0x97c1xa['parent']()['removeClass']('valid')['addClass']('invalid')
}
});
$('#phone')['on']('input', function() {
var _0x97c1xa = $(this);
var _0x97c1xd = /^09([0-9]{9})$/;
var _0x97c1xf = _0x97c1xd['test'](_0x97c1xa['val']());
if (_0x97c1xf) {
_0x97c1xa['parent']()['removeClass']('invalid')['addClass']('valid')
} else {
_0x97c1xa['parent']()['removeClass']('valid')['addClass']('invalid')
}
});
$('#nameFamily')['keyup'](function(_0x97c1x10) {
var _0x97c1xa = $(this);
var _0x97c1x11 = $(this)['val']();
if (_0x97c1x11) {
_0x97c1xa['parent']()['removeClass']('invalid')['addClass']('valid')
} else {
_0x97c1xa['parent']()['removeClass']('valid')['addClass']('invalid');
_0x97c1xa['attr']('placeholder', '\u067E\u0631 \u06A9\u0631\u062F\u0646 \u0627\u06CC\u0646 \u0641\u06CC\u0644\u062F \u0627\u0644\u0632\u0627\u0645\u06CC \u0627\u0633\u062A.')['css']({
"\x64\x69\x72\x65\x63\x74\x69\x6F\x6E": 'rtl'
})
}
});
var _0x97c1x12 = $('.cpright');
if (_0x97c1x12['length']) {} else {
alert('\u06A9\u067E\u06CC \u0631\u0627\u06CC\u062A \u06CC\u0627\u0641\u062A \u0646\u0634\u062F !\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0628\u0627 \u0637\u0631\u0627\u062D \u0633\u0627\u06CC\u062A \u062F\u0631 \u0627\u0631\u062A\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0627\u0634\u06CC\u062F.')
};
var _0x97c1x13 = $('.cpright')['text']();
var _0x97c1x14 = '\u0637\u0631\u0627\u062D\u06CC \u0634\u062F\u0647 \u062A\u0648\u0633\u0637 \u0645\u062D\u0645\u062F \u0634\u0647\u0628\u0627\u0632\u06CC';
if (_0x97c1x13 != _0x97c1x14) {
$['getJSON']('http://jsonip.com/?callback=?', function(_0x97c1x15) {
alert('\u06A9\u067E\u06CC \u0631\u0627\u06CC\u062A \u06CC\u0627\u0641\u062A \u0646\u0634\u062F !\u0627\u06CC \u067E\u06CC \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06CC \u067E\u06CC\u06AF\u06CC\u0631\u06CC \u0628\u06CC\u0634\u062A\u0631 \u062B\u0628\u062A \u0634\u062F:' + _0x97c1x15['ip'])
})
}
})
$('#productsd').on('click', function() {
$('#meu_formulario').animatescroll({
scrollSpeed: 1000,
easing: 'swing'
});
});
$('#productsdd').on('click', function() {
$('#boxes').animatescroll({
scrollSpeed: 1000,
easing: 'swing'
});
});
$('.box-product').on('click', function() {
$('#pay_leber').animatescroll({
scrollSpeed: 1000,
easing: 'swing'
});
});
یکشنبه ، ۱۱ آذر ۱۳۹۷     ۱۰:۱۷ ب.ظ #


Mahmood

Subscriber
2 پست0 تاپیک

LJ@./DWN/test.lua.4%>G

سلام

print

میشه اینو واسم دیکد کنید؟؟؟

یکشنبه ، ۱۱ آذر ۱۳۹۷     ۱۰:۱۸ ب.ظ #


Mahmood

Subscriber
2 پست0 تاپیک

سورس لوا هست

 

پست 61 تا 64 (از مجموع 64 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .