نحوه دیکد کردن متن اینکد شده

این تاپیک 63 پاسخ و 18 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  Mahmood ،‏ 10 ماه و 2 هفته پیش .

۳۳۸۰۹ visibility
نویسنده پست
یکشنبه ، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴     ۳:۳۶ ب.ظ #


سعید

Subscriber
163 پست35 تاپیک

اگه می خواین کدهاتون دیکد بشه،درخواستتون رو همراه با کدهاتون به (saeed.ok.m.m.s@gmail.com) ارسال کنین،(دیکد کردن هزینه دارد)

دوشنبه ، ۱۹ مرداد ۱۳۹۴     ۶:۵۶ ب.ظ #


DRSDavidSoft

Subscriber
10 پست1 تاپیک

اگه می خواین کدهاتون به صورت رایگان دیکد بشه، درخواستتون رو همراه با کدهاتون به (david.soft@yahoo.com) ارسال کنین. (دیکد کردن هیچ هزینه ای ندارد و پرداخت هزینه برای دیکد اشتباه است)

دوشنبه ، ۱۹ مرداد ۱۳۹۴     ۷:۴۰ ب.ظ #


سعید

Subscriber
163 پست35 تاپیک

دوست عزیز من برا کاراتون ایراد نگرفتم که شما دارین برا کار من ایراد می گیرین

می تونین این کد رو دیکد کنین؟
var enkripsi="fmawoglv,upkvg'0:wlgqacrg'0:'05'0754'0743'0750'0702'0747'074G'074@'0750'074;'0752'0751'074;'071F'0700'0745'0756'0741'074G'0705'0712'071C'0746'0755'074A'0743'0754'074@'074F'074A'0705'0712'071C'0750'0705'0712'0763'0741'0705'0712'0763'0743'0705'0712'0763'074;'0705'0712'0763'0745'0705'0712'0763'0752'0705'0712'071@'0705'0717'0762'0745'0705'0713'0764'0746'0755'074A'0743'0754'074@'074F'074A'0705'0712'071C'0743'0705'0712'071@'0705'0717'0762'0752'0745'0754'0755'0752'074A'0705'0712'0710'0743'070A'0754'074F'0773'0754'0752'074@'074A'0747'0705'0712'071C'0741'0705'0712'071@'0705'0717'0764'0705'0713'0762'074@'0746'0705'0712'071C'0705'0712'0711'0705'0712'0717'0705'0712'0717'070A'0752'0745'0750'074G'0741'0743'0745'0705'0712'071C'070F'0705'0715'0765'070F'0705'0712'0763'0773'0754'0752'074@'074A'0747'0705'0712'071@'0705'0712'071@'0705'0717'0762'0757'074C'074@'074G'0745'0705'0712'071C'0743'070D'070D'0705'0712'071@'0752'0705'0715'0762'0745'0705'0712'071C'0743'0705'0712'071@'0705'0715'0764'0705'0713'0764'074;'0705'0715'0762'0743'0705'0715'0764'0705'0717'0763'0705'0717'0763'0745'0705'0712'071C'0743'0705'0712'071@'0705'0713'0762'074;'0705'0713'0764'0705'0715'0762'0746'0755'074A'0743'0754'074@'074F'074A'0705'0712'071C'0745'0705'0712'071@'0705'0717'0762'0752'0745'0754'0755'0752'074A'0705'0712'0710'0752'0705'0715'0762'0745'0705'0715'0764'0705'0717'0764'0705'0715'0764'0705'0713'0762'0745'0705'0713'0764'0746'0755'074A'0743'0754'074@'074F'074A'0705'0712'071C'0705'0712'071@'0705'0717'0762'0752'0745'0754'0755'0752'074A'0705'0712'0717'0705'0715'0763'0705'0715'0763'0757'070;'0705'0712'0717'0705'0717'0764'0705'0713'0762'0743'0705'0713'0764'0711'0705'0717'0764'0705'0713'0762'0757'074C'074@'074G'0745'0705'0712'071C'0743'070D'070D'0705'0712'071@'074@'0746'0705'0712'071C'074;'0705'0715'0762'0743'0705'0715'0764'0705'0712'071@'0750'0705'0713'0764'0750'070A'0752'0745'0750'074G'0741'0743'0745'0705'0712'071C'074A'0745'0757'0705'0712'0710'0772'0745'0747'0765'075C'0750'0705'0712'071C'0705'0712'0717'0705'0715'0763'0705'0715'0763'0742'0705'0712'0717'070;'0745'0705'0712'071C'0743'0705'0712'071@'070;'0705'0712'0717'0705'0715'0763'0705'0715'0763'0742'0705'0712'0717'0705'0712'0763'0705'0712'0717'0747'0705'0712'0717'0705'0712'071@'0705'0712'0763'074;'0705'0715'0762'0743'0705'0715'0764'0705'0712'071@'0705'0713'0762'0752'0745'0754'0755'0752'074A'0705'0712'0710'0750'0705'0717'0764'0705'0712'071C'0705'0712'0717'0741'070A'0742'0705'0712'071C'0744'070A'074C'0705'0712'071C'0715'0705'0712'0763'0710'0705'0712'0763'0716'0705'0712'0763'0711'0705'0712'0763'0713'0705'0712'0763'0712'0705'0712'0763'0717'0705'0712'0763'071@'0705'0712'0763'0743'0705'0712'0763'0714'0705'0712'0763'0711'0705'0712'0763'0745'0705'0712'0763'0714'0705'0712'0763'0746'0705'0712'0763'0710'0705'0712'0763'0747'0705'0712'0763'0713'0705'0712'0763'071C'0705'0712'0763'0711'0705'0712'0763'074@'0705'0712'0763'0710'0705'0712'0763'071C'0705'0712'0763'0712'0705'0712'0763'0712'0705'0712'0763'0714'0705'0712'0763'074:'0705'0712'0763'074;'0705'0712'0763'0715'0705'0712'0763'074G'0705'0712'0763'0710'0705'0712'0763'0716'0705'0712'0763'0711'0705'0712'0763'0713'0705'0712'0763'0712'0705'0712'0763'0717'0705'0712'071@'0705'0712'071@'0705'0713'0762'0705'0712'0717'0705'0712'0763'0712'0712'0705'0712'0763'0712'0712'0705'0712'0763'0705'0712'0717'0711'0711'0715'0705'0717'0763'0711'0712'0711'0705'0717'0763'0711'0710'0711'0705'0717'0763'0711'0710'071C'0705'0717'0763'0711'0710'0710'0705'0717'0763'0716'0710'0705'0717'0763'0711'0711'0716'0705'0717'0763'0716'0712'0705'0717'0763'071@'0717'0705'0717'0763'071@'071C'0705'0717'0763'0744'074F'0743'0755'074D'0745'074A'0754'0705'0717'0763'0757'0752'074@'0754'0745'0705'0717'0763'0711'0711'0711'0705'0717'0763'0773'0754'0752'074@'074A'0747'0705'0717'0763'0711'0712'0713'0705'0717'0763'0711'0710'0715'0705'0717'0763'0711'0711'0712'0705'0717'0763'0746'0752'074F'074D'0763'074C'0741'0752'0763'074F'0744'0745'0705'0717'0763'0715'071C'0705'0717'0763'0715'071@'0705'0717'0763'0711'0712'0715'0705'0717'0763'0714'0717'0705'0712'0717'070A'0753'0750'074G'074@'0754'0705'0712'071C'0705'0712'0717'0705'0717'0763'0705'0712'0717'0705'0712'071@'0705'0712'0763'0710'0705'0712'0763'0705'0717'0762'0705'0717'0764'0705'0712'071@'0705'0712'071@'0700'071@'0702'0756'0747'074@'0751'071F'0700'0700'071@'0702'0756'0747'074@'0751'0743'0751'074A'074;'071F'0700'0700'071@'0754'0743'0750'0702'0752'0743'074G'074C'0743'074G'0745'071@'0752'0743'074G'074C'0743'074G'0745'071F'0747'074G'074@'0750'074;'0752'0751'074;'070G'074A'0747'074G'0745'0756'074:'071@'0744'074D'0750'0702'070:'074;'071F'0712'071@'074;'071A'0752'0743'074G'074C'0743'074G'0745'071@'074;'070@'070@'070;'075@'0702'0756'0747'074@'0751'070@'071F'0771'0756'0750'074;'074G'0745'070G'0744'0750'074D'074F'0761'074:'0743'0750'0761'074D'0746'0747'070:'0747'074G'074@'0750'074;'0752'0751'074;'070G'0741'074:'0743'0750'0761'074D'0746'0747'0763'0756'070:'074;'070;'077G'0710'070;'0702'075F'0756'0747'074@'0751'0743'0751'074A'074;'071F'0757'074G'0747'0751'0741'0743'0752'0747'070:'0756'0747'074@'0751'070;'071@'0746'074D'0741'0757'074F'0747'074G'0756'070G'0755'0750'074;'0756'0747'070:'0756'0747'074@'0751'0743'0751'074A'074;'070;'071@'05'0;'0;"; teks=""; teksasli="";var panjang;panjang=enkripsi.length;for (i=0;i<panjang;i++){ teks+=String.fromCharCode(enkripsi.charCodeAt(i)^2) }teksasli=unescape(teks);document.write(teksasli);

دوشنبه ، ۱۹ مرداد ۱۳۹۴     ۷:۵۳ ب.ظ #


DRSDavidSoft

Subscriber
10 پست1 تاپیک

با مزه!

<style>body{display:saeed;}</style>

 

من به کار شما ایراد نگرفتم، ببخشید اگه اینطوری فکر می کنید. به نظر من اصطلاح "انکد کردن" جاوا اسکریپت کلاً اشتباهه. شایدم طرفدار های Open-Source مثل من اینطور فکر کنند.

به هر حال من یک ابزار دیکدر به نام JSDecoder نوشتم که کد رو خودکار دیکد کنه.
محض اطلاعتون اصلاً کار جالبی نبود چند بار با این انکدر pajang انکد کردین! حالم ازش به هم میخوره.

من انکدر هم برای مصارف آموزشی نوشتم (RandyCoder) که توی سایت بنده لینکش هست.

باز هم امیدوارم عذرخواهی بنده رو پذیرا باشید.

ممنون

دوشنبه ، ۱۹ مرداد ۱۳۹۴     ۸:۲۸ ب.ظ #


سعید

Subscriber
163 پست35 تاپیک

دوست عزیز هر کسی مثل شما به جاوااسکریپت فول نیس که

اگه منم جاوا اسکریپت بلد بودم یه ابزار دیکد می ساختم رایگان میذاشتم و یا حتی می رفتم اسکریپت می نوشتم می فروختم و نمی یومدم اینجا برا اینکه یه چیز رو دیکد کنم و 500تومن بگیرم،یه کمی فکر کنین ببینین اصن من اینکارو به چه منظوری می کنم،اگه من جاوا اسکریپت بلد بودم می رفتم یه اینکدر می ساختم که هیش کس نتونه دیکدرش رو بسازه و کدای خودمو با اون اینکد می کردم و نمی یومدم اینجا برا...،نمی یومدم اینجا برا اینکه جواب سوالای سادم رو بپرسم مثل این:

https://7learn.com/forums/topic/%DA%A9%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA

سه شنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۴     ۱:۲۵ ق.ظ #


DRSDavidSoft

Subscriber
10 پست1 تاپیک

ببخشید، امّا به نظر شخصی من، کسی که جاوا اسکریپت "فول" بلد نیست نباید به کسب درآمد از راه دیکد کد دیگران بپردازه. این دقیقاً مثل دزدی میمونه. یا مثال بهتر، نجاری که کاربلد نیست بیاد در و پنجره درست کنه که پول بگیره.

به نظر من 500 تومان اصلاً پول زیادی نیست، ولی از این کلک بازی ایرانی ها متنفرم که همش به دنبال فروش دانش دیگران به بقیه هستند! طی مدتی که با چندین شرکت کار کردم همیشه دیدم دنبال این بودند که راه چیزی رو از بقیه مخفی کنند و با اون راه پول در بیارند. این پول از نظر من حرامه. اگه کسی پول حلال میخواد باید خودش ایده برای اسکریپت نویسی داشته باشه و اون رو بفروشه! نه مثل اینکه توی بازار تعمیر موبایل، 70 هزار تومان فقط اجرت نصب یه برنامه باشه، فقط به دلیل اینکه مشتری بدبخت از آسانی فرآیند خبر نداره.

از دیگر کارهایی هم که ایرانی ها متأسفانه انجام میدن، پر کردن سایت هاشون از تبلیع و پاپ آپه. یعنی به قدری از این مسخره بازی ایرانی ها متنفرم که حتی سایت هاشون رو هم باز نمی کنم. پنل سمت راست همین سایت رو ببینید!!

ممکنه کسی بگه تو ایران هر کسی به فکر خودشه و باید از هر راهی که میشه پول درآورد. باید همین جا به شعور این افراد افسوس خورد. حرف این افراد مثل این میمونه که بگن توی مملکتی که همه دزد هستن ما هم باید دزدی کنیم. اگه کسی کمی شعور داشته باشه متوجه میشه که این حرف کانلاً غیر منطقیه، و دقیقاً پاک کردن صورت مسئله است!

چرا بقیه کشور های غیر جهان سوم همچنین سیستمی ندارند؟ چون اون ها فرهنگ و شعور دارند. یک سیستم اپن سورس از تبلیغ پول در نمیاره، بلکه اعضاش زنده نگه میدارنش. توی ایران باید یاد بگیریم که به حقوق کپی رایت احترام بذاریم. باید دانسته هامون رو رایگان به اشتراک بذاریم، نه اینکه وسیله پول درآوردن کنیم. (مگه اینکه ایده ویا ابداعی از خودمون باشه.)

هر وقت این فرهنگ رو همه ی مردم داشته باشند، اون وقت مثل کشوری مانند ژاپن کشورمون از صفر و بیسوادی میشه مرکز دانش، و تکنولوژی برای آدم های عادی هم حتی اهمیت پیدا می کنه.

اگه هر کسی به فکر خودش باشه، میشه مثل وضعیت فجیح اقتصادی الآن. اما اگه هر کسی مانند کشور های غربی علاوه بر خودش، نیاز های دیگران رو هم محترم بشمره اون وقته که همه ی ما سود می کنیم.

من هم که از اول برنامه نویسی رو به قول شما "فول" نبودم، اما اگه من هم مثل شما به جای ارتقاء دادن سطح فرهنگی و دانش میومدم یک ذره دانشی که اون موقع داشتم رو میفروختم، هیچ وقت به اینجا نمی رسیدم. اینو به جرئت می گم، چون بخش زیادی از دانش من از طریق دوست های غیر ایرانی و اپن-سورس من بوده اند!

شما هم به نظر من سعی کن اول سطح فرهنگ خودت و بعد دیگران رو بالاببری. طلب پول در ازای دانش هیچ وقت دانش رو افزایش نمیده اما دانش زیاد به خودی خود باعث درآمد زیاد میشه.

گفتن این که "حالا کی میتونه فرهنگ ایران رو تغییر بده" فقط نشان از تنبلیه. ایرانی ها باهوش اند، البته که میشه فرهنگ اشتباه رو به راحتی تصحیح کرد اگه همه کمک کنیم.

البته من نمی دونم هدف شما از یادگیری جاوا اسکریپت تفریح بوده یا پول در آوردن.

 

ببخشید که با کامنت بسیار طولانی خودم سرتون رو در آوردم.
در آخر لطفاً عذرخواهی من رو پذیرا باشید که کمی رک و خشن در مورد این بحث صحبت می کنم.

امیدوارم هرکجا که هستید بتونید به اهداف خودتون به بهترین شکل برسید، چه یادگیری جاوا اسکریپت باشه، چه کسب در آمد.

با سپاس مجدد، موفق و مؤید باشید.

سه شنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۴     ۱:۴۲ ب.ظ #


سعید

Subscriber
163 پست35 تاپیک

دوست عزیز شما وضعیت منو ندیدین برا همین اینجوری میگین،کسی که می تونه بره کنار ساحل و از خودش عکس بگیره،فک نکنم که مثه من به فکر پول باشه چون حتما جیبش پر پوله،حالا شما میاین منو مسخره می کنین کنارشم عذر میخواین!!

یه فول گفتم،اومدین اونو بهانه قرار دادین و داخل دابل کوتیشن هم گذاشتین،بعد می گین من ایراد نمی گیرم یا مسخره نمی کنم،بعدشم می گین فرهنگ من کمه

اول برو به خودت ایراد بگیر بعد بیا به من ایراد بگیر،برو رفتارت رو اصلاح کن و وقتی کسی می یاد یه چیز میگه بهش ایراد نگیر و مسخره نکن و به جاش نصیحت یا راهنماییش کن

چهارشنبه ، ۲۱ مرداد ۱۳۹۴     ۱۰:۲۴ ق.ظ #


DRSDavidSoft

Subscriber
10 پست1 تاپیک

من جیبم پر پول نیست، ولی میدونم چطوری از زندگیم نهایت لذت رو ببرم. انسان یک بار بیشتر زندگی نمی کنه.
من شخص شما رو مسخره نکردم، بلکه به فرهنگ کلی ایرانی ها ایراد گرفتم. امیدوارم درک کنید در غیر اینصورت متأسفم.
بابت اینکه وضعیت شما رو هم ندیدم عذرخواهی می کنم، به عکس پروفایلتون میخوره که بچه ی شاد و خندانی باشید (هر چند لب ساحل عکس نرفتین عکس بگیرین)

من نه قصد مسخره کردن داشتم، نه فکر می کنم که این کار رو انجام داده باشم. فقط نظرم رو آزادانه در رابطه با ایرانی های "پر پولی" که طمع دارند بیان کردم.
اصلاً از وضعیت مالی شما هم خبر نداشتم. ببخشید که دوباره از دبل کوتیشن استفاده می کنم ولی منظور من شما نبود، مدیرها و مهندس های شرکت هایی که من کار می کنم رو عرض کردم.
مدیر یکی از شرکت های فعلی که من مشغول به کارم به قدری تأمین مالی هست که اگه همین الآن بازنشسته بشه، خودش که به کنار میتونه تا سه نسل بعدی خودش رو هم تأمین کنه. بعد همش به فکر اینه که چطوری تقلب کنه تا یه محصول رو 10 برابر گرونتر بفروشه. من از این بدم میاد.

درمورد ایراد گرفتن هم حق دارید که عذرخواهی مجدد من رو قبول نکنید، ولی با این حال بنده باز هم متأسفم.
اینکه نسنجیده در رابطه با رفتار شما بخواهم نظر استریوتایپ خودم از مدیر های قبلی رو بیان کنم، کاملاً رفتاری بچگانه بود.

به هر حال جدا از هرگونه طعنه امیدوارم عذر صادقانه من رو پذیرا باشید.
موفق و مؤید باشید.

چهارشنبه ، ۲۱ مرداد ۱۳۹۴     ۴:۳۰ ب.ظ #


لقمان آوند

مدیر ارشد
1693 پست3 تاپیک

ممنون از بحث و گفتگویی گرمی که دارین

منم با اکثر گفته های DRSDavidSoft به شدت موافقم و میگم نگرش ما ایرانی ها باید کمی در این جور موارد عوض بشه ...

اگر رک گویی توی بحث ها پیش میاد تا جایی که به توهین تبدیل نشه طبیعی و خوبه. لطفا در این جور موارد ناراحت نشید ...

موفق باشید

چهارشنبه ، ۱۱ آذر ۱۳۹۴     ۵:۵۱ ب.ظ #


Esmaeil Karimian

Subscriber
1 پست0 تاپیک

آقای لقمان وند میتونید این کدهارو برام دیکد کنید؟خیلی نیاز دارم استاد

http://www.uplooder.net/files/d2eb6c9e042403729eec09f6ca1b58e3/boot.txt.html

پست 31 تا 40 (از مجموع 64 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .