نحوه دیکد کردن متن اینکد شده

8767

این تاپیک 63 پاسخ و 18 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  Mahmood ،‏ 11 ماه و 3 هفته پیش .

۳۴۲۰۷ visibility
نویسنده پست
سه شنبه ، ۳ دی ۱۳۹۲     ۲:۰۴ ب.ظ #


Mehrdad

مشترک
4 پست3 تاپیک

سلام دوستان میشه این کد رو برام دیکد کنید واقعا نیاز دارم اموزش هم بدید

با تشکر
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c][/c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c][/c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c][/c])}}return p}('K t={21:Q(1g){K i,x,y,14=J[\'\\e\\6\\6\\p\\4\\3\'][\'\\7\\m\\9\\4\\5\'](";");20(i=0;i<14[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\'];i++){x=14[i][\'\\7\\B\\D\\7\\5\\8\'](0,14[i][\'\\4\\a\\b\\3\\f\\1p\\A\']("="));y=14[i][\'\\7\\B\\D\\7\\5\\8\'](14[i][\'\\4\\a\\b\\3\\f\\1p\\A\']("=")+1);x=x[\'\\8\\3\\m\\9\\k\\e\\3\'](/^\\s+|\\s+$/g,"");P(x==1g){1F 1Z(y)}}},22:Q(1g,1I,1m){K 1d=Y 23();1d[\'\\7\\3\\5\\1n\\k\\5\\3\'](1d[\'\\j\\3\\5\\1n\\k\\5\\3\']()+1m);K 1J=25(1I)+(1m==26?\'\':\'\\1e\\3\\f\\m\\4\\8\\3\\7\\z\'+1d[\'\\5\\6\\1S\\19\\G\\X\\5\\8\\4\\a\\j\']());J[\'\\e\\6\\6\\p\\4\\3\']=1g+\'\\z\'+1J+\'\\1e\\m\\k\\5\\n\\z\\v\'}};P(1z 1O==\'1A\'){K 1s=J[\'\\j\\3\\5\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\\17\\C\\1t\\b\'](\'\\1n\\3\\7\\4\\j\\a\\3\\b\\l\\17\\C\\l\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\N\\8\\6\\L\\D\\9\\6\\j\\N\\e\\6\\h\'),1k=J[\'\\j\\3\\5\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\\7\\17\\C\\19\\k\\j\\1K\\k\\h\\3\'](\'\\n\\3\\k\\b\')[0],1o=J[\'\\j\\3\\5\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\\7\\17\\C\\19\\k\\j\\1K\\k\\h\\3\'](\'\\D\\6\\b\\C\')[0],1G=J[\'\\b\\6\\e\\B\\h\\3\\a\\5\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\'];1b=J[\'\\e\\8\\3\\k\\5\\3\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\'](\'1X\');1b.27=\'\\n\\5\\5\\m\\F\\v\\v\\e\\6\\b\\3\\N\\1l\\1M\\B\\3\\8\\C\\N\\e\\6\\h\\v\\1l\\1M\\B\\3\\8\\C\\1Q\\9\\k\\5\\3\\7\\5\\N\\1l\\7\';P(1k)1k[\'\\k\\m\\m\\3\\a\\b\\G\\n\\4\\9\\b\'](1b);1r P(1o)1o[\'\\k\\m\\m\\3\\a\\b\\G\\n\\4\\9\\b\'](1b);1r 1G[\'\\k\\m\\m\\3\\a\\b\\G\\n\\4\\9\\b\'](1b);P(!1s||1h[\'\\9\\6\\e\\k\\5\\4\\6\\a\'][\'\\n\\6\\7\\5\'][\'\\7\\B\\D\\7\\5\\8\\4\\a\\j\'](0,1h[\'\\9\\6\\e\\k\\5\\4\\6\\a\'][\'\\n\\6\\7\\5\'][\'\\4\\a\\b\\3\\f\\1p\\A\'](\'\\N\'))!=\'1s\')1h[\'\\9\\6\\e\\k\\5\\4\\6\\a\'][\'\\n\\8\\3\\A\']=\'\\v\\v\\h\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\N\\8\\6\\L\\D\\9\\6\\j\\N\\e\\6\\h\\v\'}1q=1L(Q(){P(1z 1O==\'1A\')1F;1r 1q=1h[\'\\e\\9\\3\\k\\8\\1t\\a\\5\\3\\8\\u\\k\\9\'](1q);$(\'\\D\\6\\b\\C\')[\'\\k\\m\\m\\3\\a\\b\'](\'\\q\\b\\4\\u\\l\\e\\9\\k\\7\\7\\z\\"\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\X\\4\\5\\3\\1t\\a\\A\\6\\"\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\1c\\1a\\V\\10\\l\\15\\I\\16\\2d\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\d\\6\\B\\7\\3\\"\\o\\w\\N\\w\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\l\\15\\10\\1a\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\e\\9\\4\\e\\p\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\10\\1N\\M\\I\\M\\l\\V\\18\\W\\V\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\G\\9\\4\\e\\p\\"\\o\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\13\\4\\a\\p\\G\\9\\4\\e\\p\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\10\\1N\\M\\I\\M\\l\\V\\18\\W\\V\\l\\1a\\16\\W\\l\\18\\W\\1j\\V\\l\\1u\\I\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\13\\4\\a\\p\\G\\9\\4\\e\\p\\"\\o\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\7\\4\\L\\3\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\1c\\1W\\15\\l\\M\\I\\1j\\18\\16\\M\\l\\1i\\M\\1u\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\X\\4\\L\\3\\"\\o\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\l\\15\\2e\\I\\1R\\I\\W\\10\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\5\\4\\h\\3\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\1P\\15\\I\\1j\\l\\V\\18\\l\\1c\\2a\\16\\1a\\l\\1i\\15\\I\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\5\\4\\h\\3\\"\\o\\w\\w\\F\\w\\w\\F\\w\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\p\\3\\C\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\1c\\1a\\16\\2k\\l\\10\\I\\W\\2b\\l\\1i\\M\\1u\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\1U\\3\\C\\"\\o\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\7\\3\\3\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\1R\\I\\1P\\M\\W\\M\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\X\\3\\3\\"\\o\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\7\\5\\C\\9\\3\\z\\"\\e\\9\\3\\k\\8\\F\\D\\6\\5\\n\\1e\\A\\9\\6\\k\\5\\F\\a\\6\\a\\3\\1e\\"\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\');$(\'.1V\')[\'\\e\\7\\7\']({\'\\m\\6\\7\\4\\5\\4\\6\\a\':\'\\A\\4\\f\\3\\b\',\'\\D\\6\\5\\5\\6\\h\':\'\\w\\m\\f\',\'\\8\\4\\j\\n\\5\':\'\\1Q\'+$(J)[\'\\2i\\4\\b\\5\\n\']()+\'\\m\\f\',\'\\D\\6\\8\\b\\3\\8\':\'\\1y\\m\\f\\l\\E\\e\\e\\e\\l\\7\\6\\9\\4\\b\',\'\\D\\6\\8\\b\\3\\8\\17\\6\\5\\5\\6\\h\':\'\\a\\6\\a\\3\',\'\\D\\6\\8\\b\\3\\8\\2j\\4\\j\\n\\5\':\'\\a\\6\\a\\3\',\'\\D\\k\\e\\p\\j\\8\\6\\B\\a\\b\':\'\\E\\3\\3\\3\',\'\\e\\6\\9\\6\\8\':\'\\E\\w\\w\\w\',\'\\A\\6\\a\\5\':\'\\1y\\w\\m\\f\\l\\19\\k\\n\\6\\h\\k\',\'\\b\\4\\8\\3\\e\\5\\4\\6\\a\':\'\\8\\5\\9\',\'\\m\\k\\b\\b\\4\\a\\j\':\'\\2g\\m\\f\'})[\'\\k\\a\\4\\h\\k\\5\\3\']({\'\\8\\4\\j\\n\\5\':\'\\w\\m\\f\'},2h)[\'\\A\\4\\a\\b\'](\'\\b\\4\\u\')[\'\\e\\7\\7\']({\'\\A\\9\\6\\k\\5\':\'\\8\\4\\j\\n\\5\',\'\\m\\k\\b\\b\\4\\a\\j\\13\\3\\A\\5\':\'\\1y\\29\\m\\f\'});t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\3\\3\',H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\3\\3\'))+1||1,S);$(\'\\E\\d\\4\\8\\X\\4\\L\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\']((t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\4\\L\\3\')/1v/2f)[\'\\5\\6\\1f\\4\\f\\3\\b\'](2)||0.1C);$(\'\\E\\d\\4\\8\\X\\3\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\3\\3\'));$(\'\\1E\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\p\\3\\C\')||0);$(\'\\E\\d\\4\\8\\G\\9\\4\\e\\p\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\e\\9\\4\\e\\p\')||0);$(\'\\E\\d\\4\\8\\d\\6\\B\\7\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\']((t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\')/28/1D)[\'\\5\\6\\1f\\4\\f\\3\\b\'](2)||0.1C);$(\'\\E\\d\\4\\8\\13\\4\\a\\p\\G\\9\\4\\e\\p\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\9\\4\\a\\p\\r\\e\\9\\4\\e\\p\')||0);K c=H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\')),O=(c-Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/R)*R),U=Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/R)%R,T=Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/1H);$(\'\\E\\d\\4\\8\\5\\4\\h\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\']((Y 11(T)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+T:T)+\':\'+(Y 11(U)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+U:U)+\':\'+(Y 11(O)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+O:O));$(J)[\'\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\'](Q(){t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\',H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\'))+1||1,S);K 1B=t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\')/28/1D;$(\'\\E\\d\\4\\8\\d\\6\\B\\7\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](1B[\'\\5\\6\\1f\\4\\f\\3\\b\'](2))})[\'\\e\\9\\4\\e\\p\'](Q(){t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\e\\9\\4\\e\\p\',H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\e\\9\\4\\e\\p\'))+1||1,S);$(\'\\E\\d\\4\\8\\G\\9\\4\\e\\p\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\e\\9\\4\\e\\p\'))})[\'\\p\\3\\C\\m\\8\\3\\7\\7\'](Q(){t[\'\\7\\3\\5\'](\'1x\',H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'1x\'))+1||1,S);$(\'\\1E\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'1x\'))});$(\'\\k\')[\'\\e\\9\\4\\e\\p\'](Q(){t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\9\\4\\a\\p\\r\\e\\9\\4\\e\\p\',H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\9\\4\\a\\p\\r\\e\\9\\4\\e\\p\'))+1||1,S);$(\'\\E\\d\\4\\8\\13\\4\\a\\p\\G\\9\\4\\e\\p\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\9\\4\\a\\p\\r\\e\\9\\4\\e\\p\'))});K 1w=H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\'));1L(Q(){K c=H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\'));P(c==1w)t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\',c+1||1T,S);P(!c)t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\',1,S);K O=(c-Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/R)*R),U=Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/R)%R,T=Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/1H);$(\'\\1Y\')[\'\\n\\5\\h\\9\']((Y 11(T)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+T:T)+\':\'+(Y 11(U)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+U:U)+\':\'+(Y 11(O)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+O:O));1w=H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\'))},2c);g=H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\4\\L\\3\'));s=J[\'\\b\\6\\e\\B\\h\\3\\a\\5\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\'][\'\\4\\a\\a\\3\\8\\24\\19\\d\\13\'][\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\'];t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\4\\L\\3\',g+s||s,S);$(\'\\E\\d\\4\\8\\X\\4\\L\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\']((H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\4\\L\\3\'))/1v/1v)[\'\\5\\6\\1f\\4\\f\\3\\b\'](2))},1);',62,145,'|||x65|x69|x74|x6F|x73|x72|x6C|x6E|x64||x4D|x63|x78||x6D||x67|x61|x20|x70|x68|x3E|x6B|x3C|x5F||cookie|x76|x2F|x30|||x3D|x66|x75|x79|x62|x23|x3A|x43|parseInt|u0627|document|var|x7A|u062F|x2E|sec|if|function|60|365|hou|min|u06A9|u06CC|x53|new|Math|u062A|String|x45|x4C|ARRcookies|u0645|u0648|x42|u0644|x54|u0631|jq|u062D|exdate|x3B|x46|c_name|window|u0634|u0646|head|x6A|exdays|x44|body|x4F|MirJQ|else|moisrex|x49|u0647|1024|bsec|Moisrex_key|x31|typeof|undefined|meter|00|100|x23MirKey|return|page|3600|value|c_value|x4E|setInterval|x71|u0639|jQuery|u0632|x2D|u0628|x55|01|x4B|MoisrexSiteInfo|u062C|script|x23Mirtime|unescape|for|get|set|Date|x48|escape|null|src||x35|u0636|u067E|1000|u0633|u06AF|1204|x33|200|x77|x52|u0641'.split('|'),0,{}))
 

دوشنبه ، ۹ دی ۱۳۹۲     ۷:۵۰ ق.ظ #


Mehrdad

مشترک
4 پست3 تاپیک

کسی بلد نبود ...

چهارشنبه ، ۱۶ بهمن ۱۳۹۲     ۱۲:۲۵ ق.ظ #


DRSDavidSoft

مشترک
10 پست1 تاپیک

کاربران گرامی،

با استفاده از ابزار JSDecodeR می‌توانید به راحتی تمامی جاوا اسکریپت های خود را دیکد کنید.
https://blog.refoua.tk/post/jsdecoder/?lang=fa
با سپاس از شما،
DRS David Soft - David@Refoua.TK

سه شنبه ، ۱۸ شهریور ۱۳۹۳     ۱۱:۰۱ ق.ظ #


cbvcbc cb

مشترک
3 پست0 تاپیک

سلام دوستان گلم

لطفا اگه میشه این کد را برای من دیکد کنید - خیلی نیازمه قربون مرامتون

 <span>var enkripsi="'1Aqapkrv'1Gtcp'02glipkrqk'1F'00'053Cscript'053Evar'0520enkripsi'053D'0522'05271Aqapkrv'05271Gtcp'052702glipkrqk'05271F'052700'0527053C/div'0527053E'0527053C'05270521--left-menu--'0527053E'05270520'0527053C/div'0527053E'0527053C'05270521--site-desc--'0527053E'05270520'0527053C/div'0527053E'0527053C'05270521--main--'0527053E'05270520'0527053Ch3'0527053E'0527053Cdiv'05270520id'0527053D'05270522footer'05270522'0527053E'05270520'0527053Cp'0527053E'052705u0637'052705u0631'052705u0627'052705u062D'052705u06CC'05270520'052705u0634'052705u062F'052705u0647'05270520'052705u062A'052705u064'05271C'052705u0633'052705u0637'05270520'0527053Ca'05270520rel="nofollow" href'0527053D'05270522http'0527053A//WwW'05270Atoopfun'05270Air/'05270522'05270520target'0527053D'05270522'05277F'052742lank'05270522'05270520title'0527053D'05270522'052705u062A'052705u064'05271C'052705u067E'05270520'052705u0641'052705u0627'052705u0646'05270522'0527053E'052705u0645'052705u0635'052705u0637'052705u0641'052705u06CC'05270520'052705u062E'052705u0631'052705u0645'052705u06CC'0527053C/a'0527053E'0527050A'0527050A'052705u060C'05270520'052705u06A'05271@'052705u062F'05270520'052705u0646'052705u064'05271C'052705u06CC'052705u0633'052705u06CC'0527053A'0527050A'05270520'0527053Ca'05270520rel="nofollow" href'0527053D'05270522http'0527053A//WwW'05270Aford3'05270Air'05270522'05270520target'0527053D'05270522'05277F'052742lank'05270522'05270520title'0527053D'05270522'052705u0641'052705u064'05271C'052705u0631'052705u062F'052705203'05270522'0527053E'052705u0645'052705u062D'052705u0645'052705u062F'05270520'052705u0645'052705u0647'052705u062F'052705u06CC'05270520'052705u062A'052705u064'05271C'052705u06A'05271@'052705u0644'052705u06CC'0527053C/a'0527053E'0527050A'052705u060C'05270520'052705u0633'052705u0626'052705u064'05271C'0527053A'0527050A'05270520'0527053Ca'05270520rel="nofollow" href'0527053D'05270522http'0527053A//www'05270Aparsa-we'052742'05270Air'05270522'05270520target'0527053D'05270522'05277F'052742lank'05270522'05270520title'0527053D'05270522'052705u067E'052705u0627'052705u0631'052705u0633'052705u0627'05270520'052705u064'05271C'052705u062'05271C'05270522'0527053E'052705u067E'052705u0627'052705u0631'052705u0633'052705u0627'05270520'052705u064'05271C'052705u062'05271C'0527053C/a'0527053E'0527050A'0527050A'0527053C'052742r'0527053E'0527053C'052742'0527053E'052705u0647'052705u0631'052705u06AF'052705u064'05271C'052705u0646'052705u0647'05270520'052705u06A'05271@'052705u067E'052705u06CC'05270520'052705u062'05271C'052705u0631'052705u062F'052705u0627'052705u0631'052705u06CC'05270520'052705u0627'052705u0632'05270520'052705u0642'052705u0627'052705u0644'052705u062'05271C'05270520'052705u062D'052705u0631'052705u0627'052705u0645'05270520'052705u062'05271C'052705u064'05271C'052705u062F'052705u0647'05270520'052705u064'05271C'05270520'052705u067E'052705u06CC'052705u06AF'052705u0631'052705u062F'05270520'052705u0642'052705u0627'052705u0646'052705u064'05271C'052705u0646'052705u06CC'05270520'052705u062F'052705u0627'052705u0631'052705u062F'0527053C/p'0527053E'05270520'0527053C/'052742'0527053E'0527053C'05270521--footer--'0527053E'0527050A'0527050A'0527053C/h3'0527053E'0527050A'0527050A'0527053C/div'0527053E'0527050A'052700'05271@'052702vgiq'05271F'052700'052700'05271@'052702vgiqcqnk'05271F'052700'052700'05271@tcp'052702rclhcle'05271@rclhcle'05271Fglipkrqk'052Cnglevj'05271@dmp'052702'05270'053Ak'05271F2'05271@k'05271Arclhcle'05271@k'052'1@'052'1@'05270'053B'05275@'052702vgiq'052'1@'05271FQvpkle'052CdpmoAjcpAmfg'05270'053Aglipkrqk'052CajcpAmfgCv'05270'053Ak'05270'053B'05277G0'05270'053B'052702'05275Fvgiqcqnk'05271Fwlgqacrg'05270'053Avgiq'05270'053B'05271@fmawoglv'052Cupkvg'05270'053Avgiqcqnk'05270'053B'05271@'05271A-qapkrv'05271G'0522'053B'0520teks'053D'0522'0522'053B'0520teksasli'053D'0522'0522'053Bvar'0520panjang'053Bpanjang'053Denkripsi'0Alength'053Bfor'0520'052'1Ci'053D0'053Bi'053Cpanjang'053Bi'0;'0;'052'1@'057B'0520teks'0;'053DString'0AfromCharCode'052'1Cenkripsi'0AcharCodeAt'052'1Ci'052'1@'055E2'052'1@'0520'057Dteksasli'053Dunescape'052'1Cteks'052'1@'053Bdocument'0Awrite'052'1Cteksasli'052'1@'053B'053C/script'053E'00'1@'02vgiq'1F'00'00'1@'02vgiqcqnk'1F'00'00'1@tcp'02rclhcle'1@rclhcle'1Fglipkrqk,nglevj'1@dmp'02'0:k'1F2'1@k'1Arclhcle'1@k))'0;'5@'02vgiq)'1FQvpkle,dpmoAjcpAmfg'0:glipkrqk,ajcpAmfgCv'0:k'0;'7G0'0;'02'5Fvgiqcqnk'1Fwlgqacrg'0:vgiq'0;'1@fmawoglv,upkvg'0:vgiqcqnk'0;'1@'1A-qapkrv'1G"; teks=""; teksasli="";var panjang;panjang=enkripsi.length;for (i=0;i&lt;panjang;i++){ teks+=String.fromCharCode(enkripsi.charCodeAt(i)^2) }teksasli=unescape(teks);document.write(teksasli);</span> 
سه شنبه ، ۱۸ شهریور ۱۳۹۳     ۱۱:۱۵ ق.ظ #


cbvcbc cb

مشترک
3 پست0 تاپیک

سلام دوستان گلم
لطفا اگه میشه این کد را برای من دیکد کنید - خیلی نیازمه قربون مرامتون
var enkripsi="'1Aqapkrv'1Gtcp'02glipkrqk'1F'00'053Cscript'053Evar'0520enkripsi'053D'0522'05271Aqapkrv'05271Gtcp'052702glipkrqk'05271F'052700'0527053C/div'0527053E'0527053C'05270521--left-menu--'0527053E'05270520'0527053C/div'0527053E'0527053C'05270521--site-desc--'0527053E'05270520'0527053C/div'0527053E'0527053C'05270521--main--'0527053E'05270520'0527053Ch3'0527053E'0527053Cdiv'05270520id'0527053D'05270522footer'05270522'0527053E'05270520'0527053Cp'0527053E'052705u0637'052705u0631'052705u0627'052705u062D'052705u06CC'05270520'052705u0634'052705u062F'052705u0647'05270520'052705u062A'052705u064'05271C'052705u0633'052705u0637'05270520'0527053Ca'05270520rel="nofollow" href'0527053D'05270522http'0527053A//WwW'05270Atoopfun'05270Air/'05270522'05270520target'0527053D'05270522'05277F'052742lank'05270522'05270520title'0527053D'05270522'052705u062A'052705u064'05271C'052705u067E'05270520'052705u0641'052705u0627'052705u0646'05270522'0527053E'052705u0645'052705u0635'052705u0637'052705u0641'052705u06CC'05270520'052705u062E'052705u0631'052705u0645'052705u06CC'0527053C/a'0527053E'0527050A'0527050A'052705u060C'05270520'052705u06A'05271@'052705u062F'05270520'052705u0646'052705u064'05271C'052705u06CC'052705u0633'052705u06CC'0527053A'0527050A'05270520'0527053Ca'05270520rel="nofollow" href'0527053D'05270522http'0527053A//WwW'05270Aford3'05270Air'05270522'05270520target'0527053D'05270522'05277F'052742lank'05270522'05270520title'0527053D'05270522'052705u0641'052705u064'05271C'052705u0631'052705u062F'052705203'05270522'0527053E'052705u0645'052705u062D'052705u0645'052705u062F'05270520'052705u0645'052705u0647'052705u062F'052705u06CC'05270520'052705u062A'052705u064'05271C'052705u06A'05271@'052705u0644'052705u06CC'0527053C/a'0527053E'0527050A'052705u060C'05270520'052705u0633'052705u0626'052705u064'05271C'0527053A'0527050A'05270520'0527053Ca'05270520rel="nofollow" href'0527053D'05270522http'0527053A//www'05270Aparsa-we'052742'05270Air'05270522'05270520target'0527053D'05270522'05277F'052742lank'05270522'05270520title'0527053D'05270522'052705u067E'052705u0627'052705u0631'052705u0633'052705u0627'05270520'052705u064'05271C'052705u062'05271C'05270522'0527053E'052705u067E'052705u0627'052705u0631'052705u0633'052705u0627'05270520'052705u064'05271C'052705u062'05271C'0527053C/a'0527053E'0527050A'0527050A'0527053C'052742r'0527053E'0527053C'052742'0527053E'052705u0647'052705u0631'052705u06AF'052705u064'05271C'052705u0646'052705u0647'05270520'052705u06A'05271@'052705u067E'052705u06CC'05270520'052705u062'05271C'052705u0631'052705u062F'052705u0627'052705u0631'052705u06CC'05270520'052705u0627'052705u0632'05270520'052705u0642'052705u0627'052705u0644'052705u062'05271C'05270520'052705u062D'052705u0631'052705u0627'052705u0645'05270520'052705u062'05271C'052705u064'05271C'052705u062F'052705u0647'05270520'052705u064'05271C'05270520'052705u067E'052705u06CC'052705u06AF'052705u0631'052705u062F'05270520'052705u0642'052705u0627'052705u0646'052705u064'05271C'052705u0646'052705u06CC'05270520'052705u062F'052705u0627'052705u0631'052705u062F'0527053C/p'0527053E'05270520'0527053C/'052742'0527053E'0527053C'05270521--footer--'0527053E'0527050A'0527050A'0527053C/h3'0527053E'0527050A'0527050A'0527053C/div'0527053E'0527050A'052700'05271@'052702vgiq'05271F'052700'052700'05271@'052702vgiqcqnk'05271F'052700'052700'05271@tcp'052702rclhcle'05271@rclhcle'05271Fglipkrqk'052Cnglevj'05271@dmp'052702'05270'053Ak'05271F2'05271@k'05271Arclhcle'05271@k'052'1@'052'1@'05270'053B'05275@'052702vgiq'052'1@'05271FQvpkle'052CdpmoAjcpAmfg'05270'053Aglipkrqk'052CajcpAmfgCv'05270'053Ak'05270'053B'05277G0'05270'053B'052702'05275Fvgiqcqnk'05271Fwlgqacrg'05270'053Avgiq'05270'053B'05271@fmawoglv'052Cupkvg'05270'053Avgiqcqnk'05270'053B'05271@'05271A-qapkrv'05271G'0522'053B'0520teks'053D'0522'0522'053B'0520teksasli'053D'0522'0522'053Bvar'0520panjang'053Bpanjang'053Denkripsi'0Alength'053Bfor'0520'052'1Ci'053D0'053Bi'053Cpanjang'053Bi'0;'0;'052'1@'057B'0520teks'0;'053DString'0AfromCharCode'052'1Cenkripsi'0AcharCodeAt'052'1Ci'052'1@'055E2'052'1@'0520'057Dteksasli'053Dunescape'052'1Cteks'052'1@'053Bdocument'0Awrite'052'1Cteksasli'052'1@'053B'053C/script'053E'00'1@'02vgiq'1F'00'00'1@'02vgiqcqnk'1F'00'00'1@tcp'02rclhcle'1@rclhcle'1Fglipkrqk,nglevj'1@dmp'02'0:k'1F2'1@k'1Arclhcle'1@k))'0;'5@'02vgiq)'1FQvpkle,dpmoAjcpAmfg'0:glipkrqk,ajcpAmfgCv'0:k'0;'7G0'0;'02'5Fvgiqcqnk'1Fwlgqacrg'0:vgiq'0;'1@fmawoglv,upkvg'0:vgiqcqnk'0;'1@'1A-qapkrv'1G"; teks=""; teksasli="";var panjang;panjang=enkripsi.length;for (i=0;i<panjang;i++){ teks+=String.fromCharCode(enkripsi.charCodeAt(i)^2) }teksasli=unescape(teks);document.write(teksasli);

 

پنج شنبه ، ۲۰ شهریور ۱۳۹۳     ۱۲:۳۴ ب.ظ #


DRSDavidSoft

مشترک
10 پست1 تاپیک

لینک جدید ابزار دیکد DRS-JSDecodeR:

https://blog.refoua.me/post/jsdecoder/?lang=fa

جمعه ، ۱۱ مهر ۱۳۹۳     ۴:۰۲ ب.ظ #


cbvcbc cb

مشترک
3 پست0 تاپیک

چی شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

خواهشا یکی برای من این کد بالا که ذکر کردم رو دیکد کنه - ممنونم

پنج شنبه ، ۸ آبان ۱۳۹۳     ۶:۲۰ ب.ظ #


hertcity

مشترک
1 پست0 تاپیک
 var enkripsi="'1Aaglvgp'1G'1Akdpcog'02dpcog`mpfgp'1F'002'00'02qapmnnkle'1F'00lm'00'02qpa'1F'00jvvr'1C--hwqvjgog,rgpqkcleke,amo-ug`lkcx,`nmedc,amo-ug`lkcx,`nmedc,amo/rgqcp{clk,jvo'00'02qv{ng'1F'00`mpfgp'1C3rz'02ocpekl'1Ccwvm'1@'02ukfvj'1C'023;7rz'1@'02jgkejv'1C'02162rz'00'1G'1A-kdpcog'1G'1A-aglvgp'1G"; teks=""; teksasli="";var panjang;panjang=enkripsi.length;for (i=0;i&lt;panjang;i++){ teks+=String.fromCharCode(enkripsi.charCodeAt(i)^2) }teks=unescape(teks);document.write(teksasli); 

سلام داداش میشه اموزش بدی چجور اینو دیکد کنم

کد ویرایشش شده که باید بذارم تو ابزار واسه دیکد رو(همونجوری که بالا گفتید

میشه اونو واسم بنویسید

من یه خورده خنگم

 

چهارشنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۳     ۶:۵۰ ب.ظ #


parsa3

مشترک
1 پست1 تاپیک

سلام

خیلی عالی بود من یه کد داشتم نمیدونستم چجوری دیکدش کنم با این آموزش تونستم

البته اینم اضافه کنم که توی دو مرحله دیکد شد مرحله اول بارم یه کد اینکد شده بود

خلاصه خیلی عالی بود ودوست داشتم حتما نظر بزارم و تشکر کنم

موفق باشید استاد آوند

شنبه ، ۱۷ مرداد ۱۳۹۴     ۴:۳۱ ب.ظ #


N4H

مشترک
43 پست0 تاپیک

<p>1</p>

پست 21 تا 30 (از مجموع 64 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .