نحوه دیکد کردن متن اینکد شده

این تاپیک 61 پاسخ و 17 مشارکت کننده دارد . آخرین آپدیت توسط :  hamid7n ،‏ 4 ماه و 2 هفته پیش .

این تاپیک تاکنون 18244 بازدید داشته است .

نویسنده پست
سه شنبه ، ۳ دی ۱۳۹۲     ۲:۰۴ ب.ظ #


Mehrdad

Subscriber
4 پست3 تاپیک

سلام دوستان میشه این کد رو برام دیکد کنید واقعا نیاز دارم اموزش هم بدید

با تشکر
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k

||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k ){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k )}}return p}('K t={21:Q(1g){K i,x,y,14=J[\'\\e\\6\\6\\p\\4\\3\'][\'\\7\\m\\9\\4\\5\'](";");20(i=0;i<14[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\'];i++){x=14[i][\'\\7\\B\\D\\7\\5\\8\'](0,14[i][\'\\4\\a\\b\\3\\f\\1p\\A\']("="));y=14[i][\'\\7\\B\\D\\7\\5\\8\'](14[i][\'\\4\\a\\b\\3\\f\\1p\\A\']("=")+1);x=x[\'\\8\\3\\m\\9\\k\\e\\3\'](/^\\s+|\\s+$/g,"");P(x==1g){1F 1Z(y)}}},22:Q(1g,1I,1m){K 1d=Y 23();1d[\'\\7\\3\\5\\1n\\k\\5\\3\'](1d[\'\\j\\3\\5\\1n\\k\\5\\3\']()+1m);K 1J=25(1I)+(1m==26?\'\':\'\\1e\\3\\f\\m\\4\\8\\3\\7\\z\'+1d[\'\\5\\6\\1S\\19\\G\\X\\5\\8\\4\\a\\j\']());J[\'\\e\\6\\6\\p\\4\\3\']=1g+\'\\z\'+1J+\'\\1e\\m\\k\\5\\n\\z\\v\'}};P(1z 1O==\'1A\'){K 1s=J[\'\\j\\3\\5\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\\17\\C\\1t\\b\'](\'\\1n\\3\\7\\4\\j\\a\\3\\b\\l\\17\\C\\l\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\N\\8\\6\\L\\D\\9\\6\\j\\N\\e\\6\\h\'),1k=J[\'\\j\\3\\5\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\\7\\17\\C\\19\\k\\j\\1K\\k\\h\\3\'](\'\\n\\3\\k\\b\')[0],1o=J[\'\\j\\3\\5\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\\7\\17\\C\\19\\k\\j\\1K\\k\\h\\3\'](\'\\D\\6\\b\\C\')[0],1G=J[\'\\b\\6\\e\\B\\h\\3\\a\\5\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\'];1b=J[\'\\e\\8\\3\\k\\5\\3\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\'](\'1X\');1b.27=\'\\n\\5\\5\\m\\F\\v\\v\\e\\6\\b\\3\\N\\1l\\1M\\B\\3\\8\\C\\N\\e\\6\\h\\v\\1l\\1M\\B\\3\\8\\C\\1Q\\9\\k\\5\\3\\7\\5\\N\\1l\\7\';P(1k)1k[\'\\k\\m\\m\\3\\a\\b\\G\\n\\4\\9\\b\'](1b);1r P(1o)1o[\'\\k\\m\\m\\3\\a\\b\\G\\n\\4\\9\\b\'](1b);1r 1G[\'\\k\\m\\m\\3\\a\\b\\G\\n\\4\\9\\b\'](1b);P(!1s||1h[\'\\9\\6\\e\\k\\5\\4\\6\\a\'][\'\\n\\6\\7\\5\'][\'\\7\\B\\D\\7\\5\\8\\4\\a\\j\'](0,1h[\'\\9\\6\\e\\k\\5\\4\\6\\a\'][\'\\n\\6\\7\\5\'][\'\\4\\a\\b\\3\\f\\1p\\A\'](\'\\N\'))!=\'1s\')1h[\'\\9\\6\\e\\k\\5\\4\\6\\a\'][\'\\n\\8\\3\\A\']=\'\\v\\v\\h\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\N\\8\\6\\L\\D\\9\\6\\j\\N\\e\\6\\h\\v\'}1q=1L(Q(){P(1z 1O==\'1A\')1F;1r 1q=1h[\'\\e\\9\\3\\k\\8\\1t\\a\\5\\3\\8\\u\\k\\9\'](1q);$(\'\\D\\6\\b\\C\')[\'\\k\\m\\m\\3\\a\\b\'](\'\\q\\b\\4\\u\\l\\e\\9\\k\\7\\7\\z\\"\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\X\\4\\5\\3\\1t\\a\\A\\6\\"\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\1c\\1a\\V\\10\\l\\15\\I\\16\\2d\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\d\\6\\B\\7\\3\\"\\o\\w\\N\\w\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\l\\15\\10\\1a\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\e\\9\\4\\e\\p\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\10\\1N\\M\\I\\M\\l\\V\\18\\W\\V\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\G\\9\\4\\e\\p\\"\\o\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\13\\4\\a\\p\\G\\9\\4\\e\\p\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\10\\1N\\M\\I\\M\\l\\V\\18\\W\\V\\l\\1a\\16\\W\\l\\18\\W\\1j\\V\\l\\1u\\I\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\13\\4\\a\\p\\G\\9\\4\\e\\p\\"\\o\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\7\\4\\L\\3\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\1c\\1W\\15\\l\\M\\I\\1j\\18\\16\\M\\l\\1i\\M\\1u\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\X\\4\\L\\3\\"\\o\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\l\\15\\2e\\I\\1R\\I\\W\\10\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\5\\4\\h\\3\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\1P\\15\\I\\1j\\l\\V\\18\\l\\1c\\2a\\16\\1a\\l\\1i\\15\\I\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\5\\4\\h\\3\\"\\o\\w\\w\\F\\w\\w\\F\\w\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\p\\3\\C\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\1c\\1a\\16\\2k\\l\\10\\I\\W\\2b\\l\\1i\\M\\1u\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\1U\\3\\C\\"\\o\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\4\\b\\z\\"\\7\\3\\3\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\"\\o\\1R\\I\\1P\\M\\W\\M\\F\\l\\q\\7\\m\\k\\a\\l\\4\\b\\z\\"\\d\\4\\8\\X\\3\\3\\"\\o\\w\\q\\v\\7\\m\\k\\a\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\b\\4\\u\\l\\7\\5\\C\\9\\3\\z\\"\\e\\9\\3\\k\\8\\F\\D\\6\\5\\n\\1e\\A\\9\\6\\k\\5\\F\\a\\6\\a\\3\\1e\\"\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\\q\\v\\b\\4\\u\\o\');$(\'.1V\')[\'\\e\\7\\7\']({\'\\m\\6\\7\\4\\5\\4\\6\\a\':\'\\A\\4\\f\\3\\b\',\'\\D\\6\\5\\5\\6\\h\':\'\\w\\m\\f\',\'\\8\\4\\j\\n\\5\':\'\\1Q\'+$(J)[\'\\2i\\4\\b\\5\\n\']()+\'\\m\\f\',\'\\D\\6\\8\\b\\3\\8\':\'\\1y\\m\\f\\l\\E\\e\\e\\e\\l\\7\\6\\9\\4\\b\',\'\\D\\6\\8\\b\\3\\8\\17\\6\\5\\5\\6\\h\':\'\\a\\6\\a\\3\',\'\\D\\6\\8\\b\\3\\8\\2j\\4\\j\\n\\5\':\'\\a\\6\\a\\3\',\'\\D\\k\\e\\p\\j\\8\\6\\B\\a\\b\':\'\\E\\3\\3\\3\',\'\\e\\6\\9\\6\\8\':\'\\E\\w\\w\\w\',\'\\A\\6\\a\\5\':\'\\1y\\w\\m\\f\\l\\19\\k\\n\\6\\h\\k\',\'\\b\\4\\8\\3\\e\\5\\4\\6\\a\':\'\\8\\5\\9\',\'\\m\\k\\b\\b\\4\\a\\j\':\'\\2g\\m\\f\'})[\'\\k\\a\\4\\h\\k\\5\\3\']({\'\\8\\4\\j\\n\\5\':\'\\w\\m\\f\'},2h)[\'\\A\\4\\a\\b\'](\'\\b\\4\\u\')[\'\\e\\7\\7\']({\'\\A\\9\\6\\k\\5\':\'\\8\\4\\j\\n\\5\',\'\\m\\k\\b\\b\\4\\a\\j\\13\\3\\A\\5\':\'\\1y\\29\\m\\f\'});t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\3\\3\',H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\3\\3\'))+1||1,S);$(\'\\E\\d\\4\\8\\X\\4\\L\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\']((t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\4\\L\\3\')/1v/2f)[\'\\5\\6\\1f\\4\\f\\3\\b\'](2)||0.1C);$(\'\\E\\d\\4\\8\\X\\3\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\3\\3\'));$(\'\\1E\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\p\\3\\C\')||0);$(\'\\E\\d\\4\\8\\G\\9\\4\\e\\p\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\e\\9\\4\\e\\p\')||0);$(\'\\E\\d\\4\\8\\d\\6\\B\\7\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\']((t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\')/28/1D)[\'\\5\\6\\1f\\4\\f\\3\\b\'](2)||0.1C);$(\'\\E\\d\\4\\8\\13\\4\\a\\p\\G\\9\\4\\e\\p\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\9\\4\\a\\p\\r\\e\\9\\4\\e\\p\')||0);K c=H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\')),O=(c-Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/R)*R),U=Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/R)%R,T=Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/1H);$(\'\\E\\d\\4\\8\\5\\4\\h\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\']((Y 11(T)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+T:T)+\':\'+(Y 11(U)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+U:U)+\':\'+(Y 11(O)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+O:O));$(J)[\'\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\'](Q(){t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\',H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\'))+1||1,S);K 1B=t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\h\\6\\B\\7\\3\\h\\6\\u\\3\')/28/1D;$(\'\\E\\d\\4\\8\\d\\6\\B\\7\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](1B[\'\\5\\6\\1f\\4\\f\\3\\b\'](2))})[\'\\e\\9\\4\\e\\p\'](Q(){t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\e\\9\\4\\e\\p\',H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\e\\9\\4\\e\\p\'))+1||1,S);$(\'\\E\\d\\4\\8\\G\\9\\4\\e\\p\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\e\\9\\4\\e\\p\'))})[\'\\p\\3\\C\\m\\8\\3\\7\\7\'](Q(){t[\'\\7\\3\\5\'](\'1x\',H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'1x\'))+1||1,S);$(\'\\1E\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'1x\'))});$(\'\\k\')[\'\\e\\9\\4\\e\\p\'](Q(){t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\9\\4\\a\\p\\r\\e\\9\\4\\e\\p\',H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\9\\4\\a\\p\\r\\e\\9\\4\\e\\p\'))+1||1,S);$(\'\\E\\d\\4\\8\\13\\4\\a\\p\\G\\9\\4\\e\\p\')[\'\\n\\5\\h\\9\'](t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\9\\4\\a\\p\\r\\e\\9\\4\\e\\p\'))});K 1w=H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\'));1L(Q(){K c=H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\'));P(c==1w)t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\',c+1||1T,S);P(!c)t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\',1,S);K O=(c-Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/R)*R),U=Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/R)%R,T=Z[\'\\A\\9\\6\\6\\8\'](c/1H);$(\'\\1Y\')[\'\\n\\5\\h\\9\']((Y 11(T)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+T:T)+\':\'+(Y 11(U)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+U:U)+\':\'+(Y 11(O)[\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\']==1?\'0\'+O:O));1w=H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\5\\4\\h\\3\'))},2c);g=H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\4\\L\\3\'));s=J[\'\\b\\6\\e\\B\\h\\3\\a\\5\\12\\9\\3\\h\\3\\a\\5\'][\'\\4\\a\\a\\3\\8\\24\\19\\d\\13\'][\'\\9\\3\\a\\j\\5\\n\'];t[\'\\7\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\4\\L\\3\',g+s||s,S);$(\'\\E\\d\\4\\8\\X\\4\\L\\3\')[\'\\n\\5\\h\\9\']((H(t[\'\\j\\3\\5\'](\'\\d\\6\\4\\7\\8\\3\\f\\r\\7\\4\\L\\3\'))/1v/1v)[\'\\5\\6\\1f\\4\\f\\3\\b\'](2))},1);',62,145,'|||x65|x69|x74|x6F|x73|x72|x6C|x6E|x64||x4D|x63|x78||x6D||x67|x61|x20|x70|x68|x3E|x6B|x3C|x5F||cookie|x76|x2F|x30|||x3D|x66|x75|x79|x62|x23|x3A|x43|parseInt|u0627|document|var|x7A|u062F|x2E|sec|if|function|60|365|hou|min|u06A9|u06CC|x53|new|Math|u062A|String|x45|x4C|ARRcookies|u0645|u0648|x42|u0644|x54|u0631|jq|u062D|exdate|x3B|x46|c_name|window|u0634|u0646|head|x6A|exdays|x44|body|x4F|MirJQ|else|moisrex|x49|u0647|1024|bsec|Moisrex_key|x31|typeof|undefined|meter|00|100|x23MirKey|return|page|3600|value|c_value|x4E|setInterval|x71|u0639|jQuery|u0632|x2D|u0628|x55|01|x4B|MoisrexSiteInfo|u062C|script|x23Mirtime|unescape|for|get|set|Date|x48|escape|null|src||x35|u0636|u067E|1000|u0633|u06AF|1204|x33|200|x77|x52|u0641'.split('|'),0,{}))
 

0  تشکر
دوشنبه ، ۹ دی ۱۳۹۲     ۷:۵۰ ق.ظ #


Mehrdad

Subscriber
4 پست3 تاپیک

کسی بلد نبود ...

0  تشکر
چهارشنبه ، ۱۶ بهمن ۱۳۹۲     ۱۲:۲۵ ق.ظ #


DRSDavidSoft

Subscriber
10 پست1 تاپیک

کاربران گرامی،

با استفاده از ابزار JSDecodeR می‌توانید به راحتی تمامی جاوا اسکریپت های خود را دیکد کنید.
http://blog.refoua.tk/post/jsdecoder/?lang=fa
با سپاس از شما،
DRS David Soft - David@Refoua.TK

4  تشکر
سه شنبه ، ۱۸ شهریور ۱۳۹۳     ۱۱:۰۱ ق.ظ #


cbvcbc cb

Subscriber
3 پست0 تاپیک

سلام دوستان گلم

لطفا اگه میشه این کد را برای من دیکد کنید - خیلی نیازمه قربون مرامتون

0  تشکر
سه شنبه ، ۱۸ شهریور ۱۳۹۳     ۱۱:۱۵ ق.ظ #


cbvcbc cb

Subscriber
3 پست0 تاپیک

سلام دوستان گلم
لطفا اگه میشه این کد را برای من دیکد کنید - خیلی نیازمه قربون مرامتون
var enkripsi="'1Aqapkrv'1Gtcp'02glipkrqk'1F'00'053Cscript'053Evar'0520enkripsi'053D'0522'05271Aqapkrv'05271Gtcp'052702glipkrqk'05271F'052700'0527053C/div'0527053E'0527053C'05270521--left-menu--'0527053E'05270520'0527053C/div'0527053E'0527053C'05270521--site-desc--'0527053E'05270520'0527053C/div'0527053E'0527053C'05270521--main--'0527053E'05270520'0527053Ch3'0527053E'0527053Cdiv'05270520id'0527053D'05270522footer'05270522'0527053E'05270520'0527053Cp'0527053E'052705u0637'052705u0631'052705u0627'052705u062D'052705u06CC'05270520'052705u0634'052705u062F'052705u0647'05270520'052705u062A'052705u064'05271C'052705u0633'052705u0637'05270520'0527053Ca'05270520rel="nofollow" href'0527053D'05270522http'0527053A//WwW'05270Atoopfun'05270Air/'05270522'05270520target'0527053D'05270522'05277F'052742lank'05270522'05270520title'0527053D'05270522'052705u062A'052705u064'05271C'052705u067E'05270520'052705u0641'052705u0627'052705u0646'05270522'0527053E'052705u0645'052705u0635'052705u0637'052705u0641'052705u06CC'05270520'052705u062E'052705u0631'052705u0645'052705u06CC'0527053C/a'0527053E'0527050A'0527050A'052705u060C'05270520'052705u06A'05271@'052705u062F'05270520'052705u0646'052705u064'05271C'052705u06CC'052705u0633'052705u06CC'0527053A'0527050A'05270520'0527053Ca'05270520rel="nofollow" href'0527053D'05270522http'0527053A//WwW'05270Aford3'05270Air'05270522'05270520target'0527053D'05270522'05277F'052742lank'05270522'05270520title'0527053D'05270522'052705u0641'052705u064'05271C'052705u0631'052705u062F'052705203'05270522'0527053E'052705u0645'052705u062D'052705u0645'052705u062F'05270520'052705u0645'052705u0647'052705u062F'052705u06CC'05270520'052705u062A'052705u064'05271C'052705u06A'05271@'052705u0644'052705u06CC'0527053C/a'0527053E'0527050A'052705u060C'05270520'052705u0633'052705u0626'052705u064'05271C'0527053A'0527050A'05270520'0527053Ca'05270520rel="nofollow" href'0527053D'05270522http'0527053A//www'05270Aparsa-we'052742'05270Air'05270522'05270520target'0527053D'05270522'05277F'052742lank'05270522'05270520title'0527053D'05270522'052705u067E'052705u0627'052705u0631'052705u0633'052705u0627'05270520'052705u064'05271C'052705u062'05271C'05270522'0527053E'052705u067E'052705u0627'052705u0631'052705u0633'052705u0627'05270520'052705u064'05271C'052705u062'05271C'0527053C/a'0527053E'0527050A'0527050A'0527053C'052742r'0527053E'0527053C'052742'0527053E'052705u0647'052705u0631'052705u06AF'052705u064'05271C'052705u0646'052705u0647'05270520'052705u06A'05271@'052705u067E'052705u06CC'05270520'052705u062'05271C'052705u0631'052705u062F'052705u0627'052705u0631'052705u06CC'05270520'052705u0627'052705u0632'05270520'052705u0642'052705u0627'052705u0644'052705u062'05271C'05270520'052705u062D'052705u0631'052705u0627'052705u0645'05270520'052705u062'05271C'052705u064'05271C'052705u062F'052705u0647'05270520'052705u064'05271C'05270520'052705u067E'052705u06CC'052705u06AF'052705u0631'052705u062F'05270520'052705u0642'052705u0627'052705u0646'052705u064'05271C'052705u0646'052705u06CC'05270520'052705u062F'052705u0627'052705u0631'052705u062F'0527053C/p'0527053E'05270520'0527053C/'052742'0527053E'0527053C'05270521--footer--'0527053E'0527050A'0527050A'0527053C/h3'0527053E'0527050A'0527050A'0527053C/div'0527053E'0527050A'052700'05271@'052702vgiq'05271F'052700'052700'05271@'052702vgiqcqnk'05271F'052700'052700'05271@tcp'052702rclhcle'05271@rclhcle'05271Fglipkrqk'052Cnglevj'05271@dmp'052702'05270'053Ak'05271F2'05271@k'05271Arclhcle'05271@k'052'1@'052'1@'05270'053B'05275@'052702vgiq'052'1@'05271FQvpkle'052CdpmoAjcpAmfg'05270'053Aglipkrqk'052CajcpAmfgCv'05270'053Ak'05270'053B'05277G0'05270'053B'052702'05275Fvgiqcqnk'05271Fwlgqacrg'05270'053Avgiq'05270'053B'05271@fmawoglv'052Cupkvg'05270'053Avgiqcqnk'05270'053B'05271@'05271A-qapkrv'05271G'0522'053B'0520teks'053D'0522'0522'053B'0520teksasli'053D'0522'0522'053Bvar'0520panjang'053Bpanjang'053Denkripsi'0Alength'053Bfor'0520'052'1Ci'053D0'053Bi'053Cpanjang'053Bi'0;'0;'052'1@'057B'0520teks'0;'053DString'0AfromCharCode'052'1Cenkripsi'0AcharCodeAt'052'1Ci'052'1@'055E2'052'1@'0520'057Dteksasli'053Dunescape'052'1Cteks'052'1@'053Bdocument'0Awrite'052'1Cteksasli'052'1@'053B'053C/script'053E'00'1@'02vgiq'1F'00'00'1@'02vgiqcqnk'1F'00'00'1@tcp'02rclhcle'1@rclhcle'1Fglipkrqk,nglevj'1@dmp'02'0:k'1F2'1@k'1Arclhcle'1@k))'0;'5@'02vgiq)'1FQvpkle,dpmoAjcpAmfg'0:glipkrqk,ajcpAmfgCv'0:k'0;'7G0'0;'02'5Fvgiqcqnk'1Fwlgqacrg'0:vgiq'0;'1@fmawoglv,upkvg'0:vgiqcqnk'0;'1@'1A-qapkrv'1G"; teks=""; teksasli="";var panjang;panjang=enkripsi.length;for (i=0;i<panjang;i++){ teks+=String.fromCharCode(enkripsi.charCodeAt(i)^2) }teksasli=unescape(teks);document.write(teksasli);

 

0  تشکر
پنج شنبه ، ۲۰ شهریور ۱۳۹۳     ۱۲:۳۴ ب.ظ #


DRSDavidSoft

Subscriber
10 پست1 تاپیک

لینک جدید ابزار دیکد DRS-JSDecodeR:

http://blog.refoua.me/post/jsdecoder/?lang=fa

0  تشکر
جمعه ، ۱۱ مهر ۱۳۹۳     ۴:۰۲ ب.ظ #


cbvcbc cb

Subscriber
3 پست0 تاپیک

چی شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

خواهشا یکی برای من این کد بالا که ذکر کردم رو دیکد کنه - ممنونم

0  تشکر
پنج شنبه ، ۸ آبان ۱۳۹۳     ۶:۲۰ ب.ظ #


hertcity

Subscriber
1 پست0 تاپیک

سلام داداش میشه اموزش بدی چجور اینو دیکد کنم

کد ویرایشش شده که باید بذارم تو ابزار واسه دیکد رو(همونجوری که بالا گفتید

میشه اونو واسم بنویسید

من یه خورده خنگم

 

0  تشکر
چهارشنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۳     ۶:۵۰ ب.ظ #


parsa3

Subscriber
1 پست1 تاپیک

سلام

خیلی عالی بود من یه کد داشتم نمیدونستم چجوری دیکدش کنم با این آموزش تونستم

البته اینم اضافه کنم که توی دو مرحله دیکد شد مرحله اول بارم یه کد اینکد شده بود

خلاصه خیلی عالی بود ودوست داشتم حتما نظر بزارم و تشکر کنم

موفق باشید استاد آوند

0  تشکر
شنبه ، ۱۷ مرداد ۱۳۹۴     ۴:۳۱ ب.ظ #


N4H

Subscriber
43 پست0 تاپیک

<p>1</p>

0  تشکر
پست 21 تا 30 (از مجموع 62 پست)

برای پاسخ دادن به این تاپیک باید وارد سایت شوید .