اسکریپت نویسی

۰ رای ۰.۰

access_time طول دوره ۳۰ ساعت
event_seat تعداد جلسات ۷۷ جلسه
people دانشجویان ۳۴۹ نفر
headset_mic پشتیبانی دوره۳ ماه
file_downloadسرفصل های دوره دانلود

قیمت : ۱۹۹ هزار تومان

schedule بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی و پیاده سازی یک پروژه با پنل کاربری کامل
description توضیحات دوره list جلسات دوره speaker_notes دیدگاه ها
list لیست جلسات دوره
 1. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت اول play_circle_outlined
 2. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت دوم play_circle_outlined
 3. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت سوم play_circle_outlined
 4. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت چهارم play_circle_outlined
 5. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت پنجم play_circle_outlined
 6. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت ششم play_circle_outlined
 7. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت هفتم play_circle_outlined
 8. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت هشتم play_circle_outlined
 9. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت نهم play_circle_outlined
 10. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت دهم play_circle_outlined
 11. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت یازدهم play_circle_outlined
 12. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت دوازدهم play_circle_outlined
 13. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت سیزدهم play_circle_outlined
 14. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت چهاردهم play_circle_outlined
 15. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت پانزدهم play_circle_outlined
 16. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت شانزدهم play_circle_outlined
 17. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت هفدهم play_circle_outlined
 18. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل اول - طراحی قالب - قسمت هجدهم (پایانی) play_circle_outlined
 19. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت اول - آماده سازی قالب - بخش اول play_circle_outlined
 20. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت دوم - آماده سازی قالب - بخش دوم play_circle_outlined
 21. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سوم play_circle_outlined
 22. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهارم play_circle_outlined
 23. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت پنجم play_circle_outlined
 24. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت ششم play_circle_outlined
 25. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت هفتم - ارسال ایمیل فعال سازی حساب کاربری - بخش اول play_circle_outlined
 26. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت هشتم - ارسال ایمیل فعال سازی حساب کاربری - بخش دوم - فعال سازی حساب کاربری play_circle_outlined
 27. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت نهم - مدیریت کاربران - بخش اول - نمایش کاربران play_circle_outlined
 28. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت دهم - مدیریت کاربران - بخش دوم - ویرایش کاربران - حذف گروهی کاربران play_circle_outlined
 29. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت یازدهم - مدیریت کاربران - بخش سوم - ویرایش کاربران - بروزرسانی اطلاعات کاربران play_circle_outlined
 30. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - رفع اشکال - ارسال ایمیل توسط php mailer در php 5,6 , 7 play_circle_outlined
 31. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت دوازدهم - مدیریت کاربران - بخش چهارم - نمایش کاربران - بر اساس نقش کاربری play_circle_outlined
 32. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سیزدهم - لاگین کاربران - بخش اول play_circle_outlined
 33. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهاردهم - لاگین کاربران - بخش دوم play_circle_outlined
 34. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت پانزدهم - لاگین کاربران - بخش سوم - ثبت لاگ کاربران play_circle_outlined
 35. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت شانزدهم - لاگین کاربران - لیست سیاه کاربران play_circle_outlined
 36. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت هفدهم - لاگین کاربران - بازیابی کلمه عبور play_circle_outlined
 37. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت هجدهم - لاگین کاربران - مرا بخاطر بسپار play_circle_outlined
 38. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت نوزدهم - لاگین کاربران - کد امنیتی - google recaptcha api play_circle_outlined
 39. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت بیستم - مدیریت مطالب - افزودن مطلب play_circle_outlined
 40. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت بیستم و یکم- مدیریت مطالب - بروزرسانی مطلب play_circle_outlined
 41. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت بیستم و دوم- مدیریت مطالب - فایل آپلودر اختصاصی توسط ajax بخش اول play_circle_outlined
 42. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت بیست و سوم- مدیریت مطالب - فایل آپلودر اختصاصی توسط ajax بخش دوم play_circle_outlined
 43. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت بیست و چهارم- مدیریت مطالب - نمایش مطالب بخش اول play_circle_outlined
 44. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت بیست و پنجم- مدیریت مطالب - نمایش مطالب - (ادامه مطلب) بخش دوم play_circle_outlined
 45. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت بیست و ششم- مدیریت مطالب - نمایش مطالب - (مطالب مرتبط - تعداد بازدید) بخش سوم play_circle_outlined
 46. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت بیست و هفتم- مدیریت مطالب - سیستم لایک مطالب توسط ajax - بخش اول play_circle_outlined
 47. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت بیست و هشتم- مدیریت مطالب - سیستم لایک مطالب توسط ajax - بخش دوم play_circle_outlined
 48. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت بیست و نهم- مدیریت مطالب - سیستم لایک مطالب توسط ajax - بخش سوم play_circle_outlined
 49. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سی ام مدیریت مطالب - سیستم لایک مطالب توسط ajax - بخش چهارم play_circle_outlined
 50. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سی و یکم مدیریت مطالب - بارگزاری مطالب توسط ajax - بخش اول play_circle_outlined
 51. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سی و دوم مدیریت مطالب - بارگزاری مطالب توسط ajax - بخش دوم play_circle_outlined
 52. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سی و سوم - مدیریت مطالب - آرشیو و صفحه بندی مطالب play_circle_outlined
 53. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سی و چهارم - مدیریت مطالب - SEO friendly url play_circle_outlined
 54. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سی و پنجم - مدیریت مطالب - دیدگاه مطالب - بخش اول play_circle_outlined
 55. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سی و ششم - مدیریت مطالب - دیدگاه مطالب - بخش دوم play_circle_outlined
 56. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سی و هفتم - مدیریت مطالب - دیدگاه مطالب - بخش سوم play_circle_outlined
 57. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سی و هشتم - مدیریت مطالب - دیدگاه مطالب - بخش چهارم play_circle_outlined
 58. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت سی و نهم - مدیریت مطالب - دیدگاه مطالب - بخش پنجم play_circle_outlined
 59. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهلم - پیشرفت پروژه play_circle_outlined
 60. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهل و یکم - نظرسنجی - بخش اول play_circle_outlined
 61. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهل و دوم - نظرسنجی - بخش دوم play_circle_outlined
 62. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهل و سوم - نظرسنجی - بخش سوم play_circle_outlined
 63. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهل و چهارم - مدیریت تبلیغات play_circle_outlined
 64. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهل و پنجم - سیستم ارسال تیکت - بخش اول play_circle_outlined
 65. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهل و ششم - سیستم ارسال تیکت - بخش دوم play_circle_outlined
 66. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهل و هفتم - پروفایل کاربری و سطوح دسترسی کاربران play_circle_outlined
 67. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهل و هشتم - اسلایدر تصاویر و اطلاعیه ها play_circle_outlined
 68. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت چهل و نهم - منو play_circle_outlined
 69. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت پنجاه - جستجو و آمار play_circle_outlined
 70. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل دوم - قسمت پنجاه و یکم - نمودارها و خبرنامه play_circle_outlined
 71. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل سوم - قسمت اول - ایجاد دوره های آموزشی play_circle_outlined
 72. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل سوم - قسمت دوم - درگاه پرداخت اینترنتی -بخش اول play_circle_outlined
 73. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل سوم - قسمت سوم - درگاه پرداخت اینترنتی - بخش دوم play_circle_outlined
 74. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل سوم - قسمت چهارم - نمایش تراکنش ها و اضافه کردن کاربر به دوره - بخش اول play_circle_outlined
 75. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل سوم - قسمت پنجم - اضافه کردن کاربر به دوره - بخش دوم play_circle_outlined
 76. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل سوم - قسمت ششم - ایجاد مطالب برای دورهای آموزشی play_circle_outlined
 77. دوره مجازی اسکریپت نویسی PHP : فصل سوم - قسمت هفتم ( قسمت آخر و جلسه پایانی دوره ) - شمارنده معکوس تخفیف ها و آپلود سایت play_circle_outlined

آموزش اسکریپت نویسی php

زبان برنامه نویسی php یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی تحت وب میان علاقمندان به این حوزه بوده بطوری که سیستم های مدیریت محتوای محبوبی همچون وردپرس, جوملا, دورپال و... با استفاده از آن طراحی و ایجاد شده است.اما همیشه اتکا به امکانات این نوع سیستم ها منطقی نبوده و در بعضی مواقع نیاز به طراحی یک سیستم بصورت اختصاصی احساس می شود در اینگونه موارد تسط به زبان برنامه نویسی php و توانایی تجزیه و تحلیل مسئله از اهمیت بالایی برخودار است زیرا درک صحیح از نحوه پیاده سازی یک وب اپلیکشن با قابلیت های بالا ,انعطاف پذیر , و قابل توسعه تقریبا نیمی از پروسه طراحی و پیاده سازی آن است.

اسکریپت نویسی php

در این دوره اسکریپت نویسی همانطور که در سرفصل ها و فایل دموی آن مشاهده کرده اید پروژه مورد نظر دارای بخش های متنوع و پرکاربردی است که امروزه در اکثر وب سایت ها شخصی یا تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. لذا در این دوره شما عزیزان علاوه بر نحوه پیاده سازی و درک منطق هر یک از بخش ها با کدنویسی بهینه و ماژولار آشنا خواهید شد که این امر باعث تسلط بیشتر شما در استفاده از زبان php خواهد شد و با روش های تجزیه و تحلیل مسائل و نحوه پیاده سازی هر یک ازبخش ها و امکانات پروژه جامع این دوره بصورت کامل آشنا خواهید شد.امیدواریم که این دوره نیز همانند سایر دوره های آموزشی وب سایت سون لرن مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
مباحث مورد بررسی و استفاده در این دوره
 • اصول طراحی قالب توسط بوت استرپ
 • آشنایی انواع دستورات شرطی
 • آشنایی با انواع حلقه ها در php  و استفاده از آنها
 • مروری بر cookie  ها  و session ها
 • آشنایی با اعتبار سنجی داده ها
 • آشنایی با اعتبار سنجی فرم ها
 • آشنایی با   regular expression ها
 • بررسی انواع کوئری های mysql
 • بررسی عملیات CRUD
 • مروری بر اجکس
 • آشنایی با کتابخانه jdf
 • آشنایی با کتابخانه GD
 • آشنایی با کدنویسی ماژولار در php
 • آشنایی با اجکس و نحوه استفاده از آن
 • و...
    فصل اول - مقدمات
 • مروری بر کلیات دوره
 • نصب و راه اندازی نرم افزار های مورد نیاز و آماده سازی محیط کار
 • آموزش کامل طراحی قالب مورد استفاده در این دوره
 • تحلیل دیتابیس پروژه
 • بررسی رابط PDO , مروری بر مزیت ها و بررسی امنیت درآن
 • ایجاد فایل های پروژه مشابه با معماری MVC برای بهینه سازی و ماژولار کردن سیستم
 • ایجاد  فایل Database Connection
  فصل دوم کدنویسی امکانات بخش ادمین بخش اول : افزودن مطلب پیاده سازی نمایش کل مطالب ایجاد شده در سیستم
 • حدف مطالب
 • ویرایش مطالب
قابلیت های بخش افزودن مطلب جدید
 • افزودن عنوان
 • افزودن محتوا
 • افزودن تصویر شاخص برای مطلب
 • افزودن دسته بندی برای مطلب
 • افزودن برچسب برای مطلب
 • افزودن ویدئو به مطلب و نمایش آن برای کاربران
 • افزودن لینک دانلود ویدئو برای کاربرانی که محصول را خریداری کرده باشند
 • افزودن انتخاب نویسنده برای مطلب
 • ایجاد بخش دوره های آموزشی برای دسته بندی بهتر محتوا
 • انتخاب نوع مطالب ( رایگان و یا غیر رایگان)
 • وارد کردن قیمت برای محصولات غیر رایگان
 • امکان قرار دادن تصویر شاخص و آپلود تصاویر برای مطالب
  بخش دوم : دسته بندی مطالب پیاده سازی بخش دسته بندی مطالب و محصولات
 • افزودن دسته بندی
 • ویرایش دسته بندی ها
 • حذف دسته بندی ها
  بخش سوم : مدیرت نظرات کاربران پیاده سازی بخش نظرات
 • نمایش نظرات کاربران در پنل ادمین
 • نمایش عنوان و متن نظرات
 • نمایش آواتار کاربران هم را با تاریخ ارسال نظر
 • نمایش مطلب مرتبط با دیگاه کاربر
 • ارسال پاسخ برای دیگاه ها
 • تعیین وضعیت برای دیدگاه ها ( دیگاه در انتظار بررسی )
 • پذیرش دیدگاه توسط مدیران و اجازه انتشار و نمایش در سایت
 • ویرایش و حذف نظرات ارسالی کاربران
    بخش چهارم : مدیریت منوها پیاده سازی بخش منوها
 • افزودن منو همرا با لینک
 • ویرایش منوها
 • حذف منوهای ایجاد شده
  بخش پنجم : پروفایل کاربری پیاده سازی ویرایش اطلاعات کاربری
 • بیوگرافی
 • نمایش سطح دسترسی (مشارکت کننده – نویسنده – نویسنده ارشد - مدیر)
  بخش ششم : مدیریت کاربران توسط مدیر مدیران سیستم پیاده سازی افزودن کاربر جدید به سیستم
 • تعیین سطح دسترسی
 • ویرایش کاربران
  بخش هفتم : مدیریت تبلیغات پیاده سازی بخش تبلیغات
 • اعمال تاریخ انقضا برای تبلیغات و عدم نمایش خودکار تبلیغات منقضی شده
 • استفاده از date picker شخصی برای انتخاب تاریخ های مورد نظر بصورت حرفه ای تر
      بخش هشتم : مدیریت رخدادها پیاده سازی بخش رخدادها (  log) در سیستم برای ثبت رفتار کاربران
 • ثبت زمان ورود به سیستم
 • ثبت زمان خروج از سیستم
 • ثبت مرورگر کاربر
 • ثبت سیتم عامل کاربر
 • ثبت IP کاربر
 • ثبت نام کاربری کاربر
 • ثبت ایمیل کاربر
 • ایجاد لیست سیاه برای جلوگیری از دسترسی کاربران مشکوک همراه با اعلام هشدار به آنها هنگام لاگین مجدد به سیستم برای هماهنگی با مدیر سایت
  بخش نهم : نمودار پیشرفت دورها پیاده سازی بخش پیشرفت دوره ها
 • ثبت عنوان دوره
 • ثبت میزان درصد پیشرفت دوره در قالب نمایش توسط progress bar  ها
 • انتخاب رنگ و استایل مورد نظر برای progress bar ها
 • ویرایش درصد پیشرفت دورها
  بخش دهم : مدیریت تخفیف های مناسبتی برای محصولات پیاده سازی بخش تخفیف ها
 • ثبت بازه زمانی فعال برای استفاده از کد تخفیف
 • ثبت میزان تخفیف برای محصولات
 • ثیت عنوان برای تخفیف
 • ثبت وضعیت تخفیف ( فعال یا غیر فعال)
 • نمایش عنوان و وضعیت تخفیف های فعال در پنل و تغییر وضعیت آنها
  بخش نهم : مدیریت تراکنش ها پیاده سازی بخش تراکنش ها
 • ثبت تراکنش های خریداران محصولات
 • ثبت شماره تراکنش ها در بازگشت مشتری از درگاه پرداخت بانکی
 • ثبت شماره سفارش و ارسال آن از طریق ایمیل برای مشتری برای پیگری های بعدی
 • ثبت تاریخ و زمان پرداخت
 • ثبت نام کاربری ایمیل مشتری
 • ثبت مبلغ واریز شده
 • نمایش وضعیت پرداخت مشتریان ( پرداخت شده – پرداخت نشده )
 • حذف و ویرایش تراکنش های انجام شده
  بخش دهم : ایجاد سیستم تیکت اختصاصی برای مکاتبه با مدیران و پیگیری سفارشات پیاده سازی بخش ارسال تیکت جدید
 • نمایش تیک های هر کاربر به خودش
 • ارسال پاسخ و نمایش آن به کاربر
 • ایجاد شناسه پیگیری برای تیکت ها
 • نمایش وضعیت تیکت ها (فعال – غیر فعال)
 • ارسال ایمیل به مدیر و کاربر برای آگاهی از ارسال و یا پاسخ به یک تیکت
 • ایجاد بخش پاسخ به تیکت برای مدیر سیستم
 • ایجاد دسترسی برای کاربران برای ارسال و مشاهده تیکت های خودشان در بخش پنل ادمین
 • حذف,ویرایش و ثبت جزئیات و نمایش آن برای هر تیکت
 • آگاه سازی مدیر و کاربران از ارسال تیکت جدید و یا پاسخ در قالب نمایش تعداد آنها در نوار ادمین سایت
بخش یازدهم : ایجاد سیستم نظر سنجی اختصاصی پیاده سازی نظرسنجی جدید برای محصولات
 • ثبت عنوان نظرسنجی
 • ثبت تاریخ شروع و خاتمه نظرسنجی
 • ثبت سوالات و آیتم های نظرسنجی
 • ثبت محل قرارگیری فرم نظر سنجی ( به عنوان مثال : در صفحه اصلی سایت یا سایر صفحات)
 • نمایش نتیجه نظرسنجی در قالب progress bar ها ( مانند سیستم نظر سنجی سایت 90 )
 • ویرایش , حذف و یا فعال و غیر فعال کردن نظر سنجی ها
 • کنترل هر کاربر برای ثبت تنها یک رای در نظر سنجی و نمایش پیغام مناسب به کاربرانی که قبلا در نظر سنجی ها شرکت کرده اند.
  بخش دوازدهم : نمودارها و آمار پیاده سازی بخش نمودارها و آمار
 • معرفی پلاگین js برای نمایش آمار و اطلاعات در قالب چارت و نمودار ( به عنوان مثال : نمایش تعداد محصولات و یا مطالب منتشر شده در هر روز در قالب نمودار)
 • نمایش تعداد کل اعضای سایت
 • نمایش تعداد مطالب و محصولات سایت
 • نمایش تعداد نظرات سایت
 • نمایش تعداد افراد آنلاین در سایت
بخش سیزدهم : اطلاعیه ها پیاده سازی بخش اطلاعیه ها
 • افزودن اطلاعیه برای نمایش در سایت
 • حذف و ویرایش اطلاعیه ها
 • امکان انتخاب رنگ و استایل متفاوت برای هر اطلاعیه
  بخش چهاردهم : ایجاد بخش دوره های آموزشی
 • افزودن عنوان دوره
 • افزودن محتوای دوره
 • افزودن سرفصل های دوره
 • افزودن مبلغ دوره
 • افزودن بیوگرافی و مدرس دوره
 • افزودن پیش نیازهای دوره
 • افزودن وضعیت دوره
 • افزودن شهریه دوره
 • افزودن لینک ویدئوی دموی دوره
بخش پانزدهم : امکانات صفحه اصلی داشبورد
 • نمایش تعداد کل مطالب سایت
 • نمایش تعداد کل کاربران سایت
 • نمایش تعداد کل نظرات سایت
 • نمایش تعداد کل بازدید های سایت
 • نمایش آمار درآمد ها
 • نمایش فروش روزانه در قالب نمودار
 • نمایش جدید ترین کاربران
 • نمایش جدیدترین نظرات ثبت شده
 • نمایش آمار نظرسنجی سایت و تعداد آرای ثبت شده بهصورت تفکیک شده در قالب نمودار
 • نمایش تعداد مطالب منتشر شده بصورت روزانه در قالب نمودار
    فصل سوم کدنویسی امکانات سایت ( سمت کاربر ) بخش اول : منوها پیاده سازی بخش منو
 • نمایش منو ها و زیر منوها و فراخوانی آنها درقالب
بخش دوم : اسلایدر پیاده سازی  بخش اسلایدر تصاویر
 • پیاده سازی اسلایدر (تصویر مطالب)
بخش سوم : محتوا پیاده سازی بخش محتوا و محصولات سایت
 • نمایش تصویر شاخص هر مطلب و یا محصول
 • نمایش نام نویسنده مطلب
 • نمایش تاریخ انتشار مطلب
 • نمایش تعداد نظرات هر مطلب
 • نمایش تعداد بازدیدهای هر مطلب
 • نمایش خلاصه مطلب و لینک به صفحه نمایش کل مطالب
 • سیستم لایک و دیسلایک مطالب بصورت اجکس
  بخش چهارم : محتوا نمایش مطالب یا محصولات مرتبط با دسته ای خاص پیاده سازی بخش محتوا و دوره خاص در سایت
 • نمایش محتوای دسته بندی خاص در سایت همراه با جزئیات آن مطلب مانند بخش محتوا
بخش پنجم : محتوا صفحه ادامه مطلب (single) پیاده سازی صفحه نمایش کل مطلب  یا محصول
 • نمایش اطلاعات مربوط به مطلب یا مطلب
 • نمایش دسته بندی های مطلب یا مطلب
 • نمایش برچسب های مطلب و یا مطلب
 • نمایش بخش درباره نویسنده مطلب
 • ایجاد بخش مطالب مرتبط با مطلب و یا محصول
بخش ششم : سایدبار صفحه ادامه مطلب (single) پیاده سازی بخش سایدبار
 • نمایش پربازدید ترین مطالب
 • نمایش داغ ترین مطالب
 • نمایش جدید ترین مطلب
بخش هفتم : اطلاعیه ها پیاده سازی بخش اطلاعیه های سایت
 • نمایش اطلاعیه ها در سایت
بخش هشتم: آرشیو مطالب پیاده سازی صفحه آرشیو برای کل مطالب سایت
 • ایجاد Pagination (صفحه بندی) برای مطالب
  بخش نهم : نظرات کاربران پیاده سازی  بخش دیدگاهاه
 • نمایش دیدگاه کاربران
 • طراحی و کدنویسی فرم ارسال دیگاهاه توسط کاربران
 • نمایش تعداد دیدگاه های ارسال شده برای مطلب مورد نظر
 • نمایش وضعیت دیگاه ارسال شده (تایید شده و یا در انتظار بررسی توسط مدیر)
 • دیدگاه های تو در تو
  بخش دهم : سیستم جستجوی اختصاصی پیاده سازی سیستم جستجو :
 • ایجاد سیستم جستجو بصورت عادی و یا با انتخاب نوع دسته بندی
 • کدنویسی فرم جستجو در سایت
  بخش یازدهم : نمایش کدهای تخفیف پیاده سازی بخش نمایش کدها تخفیف فعال
 • نمایش کدهای تخفیف محصولات در سایت
 • ایجاد و کدنویسی شمارنده معکوس برای نمایش زمان اتمام تخفیفات
بخش دوازدهم نمایش نمودار پیشرفت نمودار پیشرفت دوره های آموزشی
 • پیاده سازی بخش پیشرفت دوره یا موضوعی خاص در قالب
 • فراخوانی progress bar های مورد نظر
بخش سیزدهم - نمایش جدید ترین نظرات پیاده سازی بخش نمایش جدیدترین نظرات
 • ایجاد اسلایدر عمودی توسط جی کوئری
 • نمایش جدید ترین نظرات سایت همراه با تصویر کاربر ارسال کننده دیدگاه
بخش سیزدهم صفحه تماس با ما پیاده سازی فرم تماس با ما
 • پیاده سازی فرم تماس با ما بصورت اجکس
      بخش چهاردهم پیادسازی صفحه اختصاصی ثبت نام در دوره های آموزشی غیر رایگان
 • نمایش ویدئو دموی دوره آموزشی
 • نمایش وضعیت دوره
 • نمایش تعداد کاربران ثبت نام کرده در دوره
 • نمایش نام کاربران ثبت نام کرده در دوره
 • نمایش زمان آغاز دوره
 • نمایش اطلاعات مربوط به مدرس دوره
 • نمایش پیش نیازهای دورخ
 • نمایش مبلغ ثبت نام در دوره
 • نمایش دکمه خرید دکمه
 • نمایش و اعمال تخفیف ها به دوره
 • نمایش لینک سایر قسمت های منتشر شده دوره
 • نمایش سرفصل های دوره
    بخش پانزدهم طراحی صفحه Checkout پیاده سازی صفحه Check out
 • نهایی کردن و فاکتور خرید
 • اتصال به درگاه پرداخت بانکی
 • پرداخت وجه
 • بازگشت از درگاه بانک
 • ارسال شناسه پرداخت محصول و کد پیگیری از طریق ایمیل برای آگاه سازی کاربر از انجام تراکنش موفق
 • ثبت شناسه پرداخت محصول و کد پیگیری در دیتابیس
 • آزاد سازی دسترسی کاربر به لینک دوره خریداری شده
بخش هفدهم طراحی بخش نظرسنجی پیاده سازی بخش نظرسنجی سایت
 • امکان درج رای
 • نمایش کل آرا کاربران در قالب Progress Bar ها بر حسب درصد
 • پیاده سازی امکان تنها یه رای برای هر کاربر و نمایش نتیجه آرا برای کاربرانی که قبلا رای داده اند
بخش هجدهم طراحی فرم ورود و ثبت نام و بازیابی کلمه عبور اختصاصی پیاده سازی بخش ورود به سایت
 • لاگین کاربر توسط ایمیل و رمز عبور
 • پیاده سازی کپچا برای امنیت بیشتر فرم ورود
 • طراحی فرم ثبت نام کاربران
 • ارسال لینک فعال سازی بعد از ثبت نام کاربر به ایمیل ثبت شده آنها در هنگام عضویت
 • تعیین سطح دسترسی به قسمت های متفاوت پنل ادمین سایت توسط نقش های کاربری که برای کاربران توسط سیستم و میدر تعیین می گردد
 • جلوگیری از دسترسی کاربران لیست سیاه به سایت و اعلام پیام مناسب به آنها
 • ورود به سایت از طریق شبکه های اجتماعی ( google account)
  فصل چهار آپلود سایت روی سرور واقعی
 • خروجی گرفتن از دیتابیس
 • ایجاد دیتابیس روی سرور و وارد کردن دیتابیس
 • کانفیگ فایل دیتابیس کانکشن
 • آپلود فایل ها روی سرور
 • اجرای سایت
info نکته :

توجه : برای آگاهی بیشتر از جزئیات و امکانات این اسکریپت حتما دموی این دوره را مشاهده نمایید.

history یاداوری :

دانشجوی گرامی دوره ای که پیش روی شماست یکی از کاملترین دوره های اسکریپت نویسی در عرصه وب فارسی می باشد لذا در این سرفصل به بعضی از جزئیات که در این دوره آموزش داده خواهد شد اشاره نشده است که در هنگام برگزاری دوره آن موارد نیز آموزش داده خواهد شد.

aapco replyپاسخ

سلام ، متاسفانه دانلود نمیشه و ارور 404 میده

وحید صالحی

سلام مشکل برطرف شد می تونید دانلود کنید

محمد رسولی replyپاسخ

مشکل داره دان نمیشه

وحید صالحی

سلام مشکل برطرف شد می تونید دانلود کنید

سعید کسب کار replyپاسخ

با سلام وخسته نباشد قسمت 43 دانلود نمیشه

وحید صالحی

سلام مشکل برطرف شد می تونید دانلود کنید

رضا رومیانی replyپاسخ

سلام لینک دانلود خرابه . لطفا رسیدگی کنید

وحید صالحی

سلام مشکل برطرف شد می تونید دانلود کنید

amir amir replyپاسخ

دانلود نمیشه چرا ؟
خطای ۴۰۴ میده

وحید صالحی

سلام مشکل برطرف شد می تونید دانلود کنید

امید رفعتی replyپاسخ

با درود

لینک دانلود ویدئو خراب است

وحید صالحی

سلام مشکل برطرف شد می تونید دانلود کنید

نیما قربانی replyپاسخ

سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز استاد الان تقریبا نزدیک به ۲۵ روز هست جلسه جدید نذاشتید خیلی داره فاصله می افته بین دوره در صورت امکان یه مقدار سرعت بدید به دوره ممنون می شم .

محمد رسولی replyپاسخ

سلام استاد یکم سرعت ضبط ویدیو رو بالا ببرین خیلی دیر به دیر جلسات منتشر میشه ممنون

مصطفی قدیمی

سلام چشم در حال آپدیت سایت به ورژن جدید هستیم انشالله به زودی سرعت ضبط دوره ها هم بیشتر میشه

فرهنگ replyپاسخ

درود بر شما.. قصد دارم این دوره را تهیه کنم.. ولی منتظرم تا کامل بشه و بعد ثبت نام کنم.. حدودن چند جلسه دیگه مونده و کی تکمیل خواهد شد؟

MRZ65 replyپاسخ

فوری و امنیتی حساب کاربری شما: سلام استاد.لطفاً سریعاً در تلگرام پیام خصوصی منو بخوونید(رضا با آی دی RSE95)

وحید صالحی

ممنون از توجهتون قبلا تغییر داده شده

مصطفی قدیمی replyپاسخ

سلام وقت بخیر

بله امکانش هست شما پکیج متریال آیکون را دانلود و در هاستتون آپلود کنید و لینک بدید

مصطفی قدیمی replyپاسخ

سلام وقت بخیر

به زودی منتشر میشه دوست عزیز پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.
1 2 3 4 5 6 14
مدرس و آمار دوره
Course-Teacher
وحید صالحی
مدرس و نویسنده ارشد سون لرن، فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار با 4 سال سابقه نویسندگی و فعالیت های آموزشی حرفه ای. دارای 6 سال سابقه فعالیت در زمینه مباحث مبتنی بر وب (UI-Web Development) و گرافیک
library_books
۵۰۸ مقاله تخصصی
school
۱۰ دوره برگزار شده
۳۹۷۳ علاقمندfavorite
۳۶۱۲ دانشجوpeople
۷۰۰ رایstar
پیشنیاز های دوره
آشنایی با html و css پیشنیازهای این دوره می باشد. برای یادگیری این موارد می توانید دوره طراحی وب سون لرن را بگذرانید.
پشتیبانی فنی دوره
مدرس دوره و تیم پشتیبانی سون لرن به مدت 3 ماه پس از خرید دوره در بخش نظرات مطالب دوره ، پاسخگوی تمامی سوالات و ابهامات شما در مورد این دوره خواهند بود.
مشاوره پیش از خرید
در صورتی که در مورد هر کدام از دوره های سون لرن سوال و یا ابهامی در ذهن شما هست، می توانید همین حالا با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان قبل از خرید دوره ها استفاده نمایید.
contact_phone شماره تماس : ۰۲۱۴۴۰۲۰۴۸۲
email ایمیل : support@7Learn.com