آموزش ایلوستریتور

۲۰ رای ۹.۱

access_time طول دوره ۱۰۱ ساعت
event_seat تعداد جلسات ۱۰۶ جلسه
people دانشجویان ۳۸۷ نفر
headset_mic پشتیبانی دوره۳ ماه
file_downloadسرفصل های دوره دانلود

قیمت : ۲۱۹ هزار تومان

schedule هر هفته 2 الی 3 جلسه 30 تا 60 دقیقه ای - بیش از 70 ساعت
description توضیحات دوره list جلسات دوره speaker_notes دیدگاه ها
list لیست جلسات دوره
 1. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل مقدماتی (جلسه 1) - معرفی ایلوستریتور- اهداف و مرور کلی این دوره play_circle_outlined
 2. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل مقدماتی (جلسه 2) - پیشنیازها,نصب و مروری بر محیط نرم افزار play_circle_outlined
 3. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 1) play_circle_outlined
 4. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 2) play_circle_outlined
 5. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 3) play_circle_outlined
 6. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 4) play_circle_outlined
 7. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 5) play_circle_outlined
 8. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 6) play_circle_outlined
 9. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 7) play_circle_outlined
 10. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 8) play_circle_outlined
 11. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 9) play_circle_outlined
 12. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 10) play_circle_outlined
 13. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 11) play_circle_outlined
 14. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 12) play_circle_outlined
 15. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 13) play_circle_outlined
 16. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 14) play_circle_outlined
 17. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 15) play_circle_outlined
 18. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (مقدمه) play_circle_outlined
 19. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه اول) play_circle_outlined
 20. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 21. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 22. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه چهارم) play_circle_outlined
 23. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه پنجم) play_circle_outlined
 24. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه ششم) play_circle_outlined
 25. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه هفتم) play_circle_outlined
 26. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 27. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه نهم) play_circle_outlined
 28. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه دهم) play_circle_outlined
 29. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه یازدهم) play_circle_outlined
 30. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه دوازدهم) play_circle_outlined
 31. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه سیزدهم) play_circle_outlined
 32. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه چهاردهم) play_circle_outlined
 33. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه پانزدهم) play_circle_outlined
 34. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه شانزدهم) play_circle_outlined
 35. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه هفدهم) play_circle_outlined
 36. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه هجدهم) play_circle_outlined
 37. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه نوزدهم) play_circle_outlined
 38. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیستم) play_circle_outlined
 39. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیست و یکم) play_circle_outlined
 40. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیست و دوم) play_circle_outlined
 41. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیست و سوم) play_circle_outlined
 42. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیست و چهارم) play_circle_outlined
 43. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه بیست و پنجم) play_circle_outlined
 44. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه اول) play_circle_outlined
 45. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 46. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 47. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه چهارم) play_circle_outlined
 48. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه پنجم) play_circle_outlined
 49. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه ششم) play_circle_outlined
 50. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه هفتم) play_circle_outlined
 51. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 52. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه نهم) play_circle_outlined
 53. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل سوم (جلسه دهم) play_circle_outlined
 54. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل چهارم (جلسه اول) play_circle_outlined
 55. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل چهارم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 56. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل چهارم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 57. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه اول) play_circle_outlined
 58. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 59. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 60. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه چهارم) play_circle_outlined
 61. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه پنجم) play_circle_outlined
 62. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه ششم) play_circle_outlined
 63. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه هفتم) play_circle_outlined
 64. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 65. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 66. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه نهم) play_circle_outlined
 67. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه دهم) play_circle_outlined
 68. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل پنجم (جلسه یازدهم) play_circle_outlined
 69. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه اول) play_circle_outlined
 70. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 71. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 72. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه چهارم) play_circle_outlined
 73. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه پنجم) play_circle_outlined
 74. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه ششم) play_circle_outlined
 75. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه هفتم) play_circle_outlined
 76. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 77. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه نهم) play_circle_outlined
 78. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه دهم) play_circle_outlined
 79. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه یازدهم) play_circle_outlined
 80. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه دوازدهم) play_circle_outlined
 81. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه سیزدهم) play_circle_outlined
 82. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه چهاردهم) play_circle_outlined
 83. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه پانزدهم) play_circle_outlined
 84. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه شانزدهم) play_circle_outlined
 85. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه هفدهم) play_circle_outlined
 86. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه هجدهم) play_circle_outlined
 87. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه نوزدهم) play_circle_outlined
 88. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه بیستم) play_circle_outlined
 89. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه بیستم و یکم) play_circle_outlined
 90. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه بیست و دوم) play_circle_outlined
 91. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل ششم (جلسه بیست و سوم) play_circle_outlined
 92. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه اول) play_circle_outlined
 93. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه دوم) play_circle_outlined
 94. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه سوم) play_circle_outlined
 95. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه چهارم) play_circle_outlined
 96. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه پنجم) play_circle_outlined
 97. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه ششم) play_circle_outlined
 98. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه هفتم) play_circle_outlined
 99. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه هشتم) play_circle_outlined
 100. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه نهم) play_circle_outlined
 101. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه دهم) play_circle_outlined
 102. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه یازدهم) play_circle_outlined
 103. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه دوازدهم) play_circle_outlined
 104. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه سیزدهم) play_circle_outlined
 105. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه چهاردهم) play_circle_outlined
 106. دوره مجازی ایلوستریتور - فصل هفتم (جلسه پانزدهم) play_circle_outlined

آموزش illustrator حرفه ای

آموزش ایلوستریتور حرفه ای : گرافیک گرافیک گرافیک، واژه ای که روزانه دست کم یک مورد وابسته با آنرا می بینیم و یا چیزی در مورد آن می شنویم. در دنیای امروزی جایی که بخش اعظمی از زندگی ما با تکنولوژی گره خورده بخش دیداری این مقوله همیشه درگیر رنگ ها,طرح ها و اشکال گوناگون بوده است که این موارد تاثیر مستقیمی بر روحیات , احساسات و تصمیم گیری های ما دارند. انسان همواره مجذوب رقص رنگ ها و طرح ها در کنار هم در دنیای واقعی پیرامون خود و امروزه در دنیای مجازی بوده و می باشد و با تصاویری که از ترکیب این دو مقوله بوجود آمده زندگی کرده,مجذوب شده و در نهایت انتخاب کرده است .حال با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و روی کار آمدن عصر دیجیتالی و کامپیوتر انسان بسیار بسیار آزادانه تر و جنون آمیز تر دست به طراحی زده و ذوق هنری هر یک از ما را به چالش کشیده است طرح هایی که بعضا تاثیرات چشمگیری بر تصمیم گیری و انتخاب ما دارند کما اینکه ممکن است در آن مقطع و لحظه زمانی کیفیت و کمیت رنگ باخته و تنها رنگ ها و طرح ها برای ما ملاک انتخاب باشند... لذا در این دوره آموزشی قصد داریم یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای گرافیکی در زمینه طراحی را به شما عزیزان معرفی و آموزش دهیم . نرم افزاری که نام آن گویای تمام توانایی های آن برای به چالش کشیدن مخاطبان شما است . تصویرگر (Illustrator) بوجود آمده و در اختیار شما قرار گرفته تا تحت طراحی وکتور تا مرز جنون مخاطبان خود را به چالش بکشید و احساسات آنها را تحت سیطره خلاقیت خود قرار دهید. این دوره آموزشی هم مانند سایر دوره های آموزشی وب سایت بصورت کاملا پروژه محور و مناسب بازار کار تدارک دیده شده است و با ده ها ساعت آموزش و انبوهی از پروژه های کاربردی شما را در زمینه استفاده و تسلط به این نرم افزار همراهی و یاری خواهد رساند. هزینه این دوره آموزشی هم مانند سایر دوره های آموزشی سون لرن در مقابل حجم و کیفیت مباحث آموزشی دوره بسیار اندک می باشد تا همه عزیزان علاقه مند بتوانند به راحتی در آن شرکت کنند.

 

دانلود PDF سرفصل های کامل دوره illustrator

 سرفصل های دوره جامع آموزش ایلستریتور CC

 • فصل 1 :طراحی متون و مسائل مربوط به آن
 • فصل 2 :طراحی لوگوها و بررسی اصول آن
 • فصل 3 :کاراکتر سازی و نقاشی
 • فصل 4 : اصول طراحی فلت و اهمیت آن
 • فصل 5 : Brushes, Swirls
 • فصل 6 :تصاویر انتزاعی و طرح های گرافیکی
 • فصل 7 :طراحی کارت ویزیت، بروشور، کاتالوگ و اینفوگرافیک
سعید رجبی replyپاسخ

سلام استاد خسته نباشید این قصمت چهارم چی شد الان 7 ماه گذشته

سعید رجبی

سلام خسته نباشید استاد منظورم جلسه 4 فصل چهارم مگه قرار نبوده فصل چهارم 4 جلسه باشه شما گفتین توی تیرماه که جلسه چهارم مشکل صدا داشته و در اسرع وقت دوباره ضبط میشه برای این پرسیدم

وحید صالحی

سلام فکر کنم جلسه 4 فصل 5 بود که این مشکل رو داشت و حل شد فصل 4 همون 3 جلسه هستش و اون قسمت 4 اشتباها توی سر فصل ها اومده و مربوط به موشن گرافیک در after effect هست که تصمیم داشتم دوره ای در این زمینه برگزار کنم و ابتدا طرح رو در ایلاستریتور بزنیم و بعد توسط افتر افکت به انیمیشن تبدیلش کنیم که فعلا امکان برگزاری دوره نیست انشاالله در آینده اگر قرار به برگزاریش بود آموزشش این مورد رو خواهیم داشت البته 2 تا طرح دیگه هم در سرفصل ها هست در فصل طراخی لوگو ها که اونها هم به همین منظور هستن

وحید صالحی

قسمت چهارم چی دوست عزیز! این دوره به پایان رسیده

Mr.Big BIG replyپاسخ

سلام خدمت استاد صالحی می خواستم بدونم این آموزش با کدوم ورژن از این برنامه تهیه شده ؟؟؟

وحید صالحی

سلام cc 2017

معصومه باقری replyپاسخ

سلام خدمت آقای صالحی و تشکر از آموزش فوق العاده و بی نظیر شما
با داشتن دانش فقط فوتوشاپ و illustrator در چه مشاغلی میتوان استخدام شد و یا کاری را راه اندازی کرد؟
با توجه به اینکه رشته کامپیوتر خوانده ام

وحید صالحی

سلام ممنون از شما در زمینه طراحی و گرافیک می تونید فعالیت کنید که زمینه گسترده ای هستش موارد مثل چاپ و تبلبغات طراحی قالب های psd و …

دانشجو replyپاسخ

سلام استاد ممنونم بابت آزموزشهاتون .کارهای هنری خستگی رو ازتن آدم درمیاره خیلی .ببخشید یک سوال داشتم می تونیم قبل ازمطالعه فصل ششم فصل هفتم رو ببینیم؟ربطی بهم دارند یاخیر.برای اصول طراحی گرافیگی قالب دوره ای با این نرم افزارها مدنظرتون هست یانه ؟فکر کنم جای همچین دوره ای در سون لرن خیلی خالیه…

وحید صالحی

سلامت باشید مشکلی نداره می تونید ببنید فعلا برای قالب برنامه ای نداریم
موفق باشید

saleh ssss replyپاسخ

سلام وخسته نباشید به شما …
بنده خیلی به طراحی علاقمندم ولی چیزی از نرم افزارهایی مثل photoshopیاالیستوریتور هیچ نمیدونم اول اینکه ..
بین این دو چه فرقی وجودداره وبعد اینکه کدوم رابرای شروع انتخاب کنم؟

وحید صالحی

سلام بله تفاوت دارن فتوشاپ برای کار با تصاویر و طراحی pixel base هست و ایلستریتور برای طراحی vector base هست ولی هر دو نرم افزار مکمل یکدیگر هستن و به عنوان یک گرافیست باید به هردشون مسلط باشید برای شروع از فتوشاپ استفاده کنید
موفق باشید

دانشجو replyپاسخ

سلام استادممنون از آموزشهای خوبتون اگه امکان داره دوره موشن گرافیک رو برگزار کنید در افترافکت .

وحید صالحی

سلام ممنون از شما متاسفانه فعلا برنامه برای این مورد نداریم

حامد اعتضادی replyپاسخ

تشکر از شما
آموزشتون واقعا عالیه
لطفا دوره UI هم بزارین

نازمحمد گری replyپاسخ

ممنون آقای صالحی/

وحید صالحی replyپاسخ

سلام منبع خاصی مد نظر ندارم می تونید در گوگل جستجو کنید

وحید صالحی replyپاسخ

سلام فعلا تخفیفی نداریم دوست عزیز

وحید صالحی replyپاسخ

اطلاعی در این مورد تدارم برای بنده تا بحال پیش نیومده این مورد

وحید صالحی replyپاسخ

سلام اگر منظورتون از صفحه بندی صفحه آرایی مجلات هست نرم افزا adobe indesign مختص این کار هست

نیاز به لاگین

برای ارسال دیدگاه و یا پرسیدن سوال خود در این قسمت، باید در سایت لاگین شوید.
1 2 3 4 10
مدرس و آمار دوره
Course-Teacher
وحید صالحی
مدرس و نویسنده ارشد سون لرن، فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار با 4 سال سابقه نویسندگی و فعالیت های آموزشی حرفه ای. دارای 6 سال سابقه فعالیت در زمینه مباحث مبتنی بر وب (UI-Web Development) و گرافیک
library_books
۵۰۸ مقاله تخصصی
school
۱۰ دوره برگزار شده
۳۹۷۳ علاقمندfavorite
۳۶۱۲ دانشجوpeople
۷۰۰ رایstar
٪ ۹۲.۶ میانگین رضایت از مدرس
پیشنیاز های دوره
این دوره هیچ پیشنیازی ندارد، از سطح پایه و با زبانی ساده تدریس شده است.
پشتیبانی فنی دوره
مدرس دوره و تیم پشتیبانی سون لرن به مدت 3 ماه پس از خرید دوره در بخش نظرات مطالب دوره ، پاسخگوی تمامی سوالات و ابهامات شما در مورد این دوره خواهند بود.
مشاوره پیش از خرید
در صورتی که در مورد هر کدام از دوره های سون لرن سوال و یا ابهامی در ذهن شما هست، می توانید همین حالا با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان قبل از خرید دوره ها استفاده نمایید.
contact_phone شماره تماس : ۰۲۱۴۴۰۲۰۴۸۲
email ایمیل : support@7Learn.com