مطالب دسته : مهارت های نرم برنامه نویسان

دانلود کتاب مهارت های نرم مقاله
info_outline رایگان ۳۳۰visibility 0mode_comment
اسکرام چیست مقاله
اسکرام چیست ؟ ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
info_outline رایگان ۶۰۱visibility 0mode_comment
شغل های حوزه فناوری مقاله
info_outline رایگان ۸۷۰visibility 2mode_comment
رزومه نویسی مقاله
info_outline رایگان ۸۵۹visibility 2mode_comment
آموزش مدیریت زمان برای برنامه نویسان مقاله
info_outline رایگان ۱۰۵۷visibility 12mode_comment
مقاله
info_outline رایگان ۱۵۲۲visibility 9mode_comment
استخدام برنامه نویس مقاله
info_outline رایگان ۳۲۸۹visibility 19mode_comment
مقاله
info_outline رایگان ۱۰۷۵visibility 2mode_comment
مقاله
info_outline رایگان ۷۶۹visibility 3mode_comment
مقاله
info_outline رایگان ۶۲۱visibility 2mode_comment
مقاله
info_outline رایگان ۷۱۸visibility 3mode_comment
مقاله
info_outline رایگان ۱۱۶۲visibility 21mode_comment