نحوه تبدیل کاراکتر به کد ASCII در Javascript

نحوه تبدیل کاراکتر به کد ASCII در Javascript

در این مطلب قصد داریم روش هایی رو برای تبدیل یک کارکتر به کد ASCII و بالعکس در Javascript خدمتتون معرفی کنیم. برای تبدیل یک کاراکتر به کد ASCII بصورت زیر عمل کنید:

'A'.charCodeAt(0) // 65
'a'.charCodeAt(0) // 97

همونطور که میبینید با استفاده از متد charCodeAt میتونیم به کد ASCII یک کاراکتر دسترسی داشته باشیم. کد اسکی A برابر با 65 و کد اسکی a برابر با 97 می‌باشد. منظور از 0 اینه که اولین کاراکتر رشته مورد نظر رو به کد اسکی تبدیل کن.

اگر در رشته فقط یک کاراکتر وجود داشت می‌توان در پرانتز از قرار دادن صفر صرف نظر کرد و دستورات فوق را به صورت زیر نوشت:

'A'.charCodeAt(); // 65
'a'.charCodeAt(); // 97

همون طور که می‌دونید رشته‌ها یک نوع آرایه به شمار میان پس میتونید هر کارکتر از رشته رو به دو صورت زیر تعیین کرد که کاملا عملکرد یکسانی دارند:

'abc'[2]; // "c"
'abc'.charAt(2); // "c"

همونطور که میبینید با استفاده از روشهای بالا میشه فهمید که در هر موقعیت از رشته چه کاراکتری قرار گرفته است.

با توجه به نکته فوق، در رشته اگر بیش از یک کارکتر وجود داشت باید جایگاه کارکتری که قصد دارید کد ASCII مربوط به اون مشخص بشه رو درون پرانتز بنویسید. به نمونه زیر توجه کنید:

'abc'.charCodeAt(1); // 98
'abc'.charCodeAt(0); // 97
'abc'.charCodeAt(2); // 99

ممکنه گاهی نیاز پیدا کنید برعکس موارد بالا عمل کنید و از کد ASCII که در اختیار دارید به کارکتر مربوطه پی ببرید. در این صورت باید از کد زیر کمک بگیرید:

String.fromCharCode(97); // "a"
String.fromCharCode(98); // "b"

این دستور برای رشته‌ها نیز عمل می‌کنه:

String.fromCharCode(65,66,67); // returns 'ABC'

توجه داشته باشید که [tag]String.fromCharCode(10)[/tag] معادل [ltr]/n[/ltr] یا همون Enter هست.

در جدول زیر کد اسکی برخی از کارکترها اومده که می‌تونید در صورت لزوم از اونا استفاده کنید:

{
"31": "",   "32": " ",   "33": "!",   "34": "\"",  "35": "#",  
"36": "$",   "37": "%",   "38": "&",   "39": "'",   "40": "(",  
"41": ")",   "42": "*",   "43": "+",   "44": ",",   "45": "-",  
"46": ".",   "47": "/",   "48": "0",   "49": "1",   "50": "2",  
"51": "3",   "52": "4",   "53": "5",   "54": "6",   "55": "7",  
"56": "8",   "57": "9",   "58": ":",   "59": ";",   "60": "<",  
"61": "=",   "62": ">",   "63": "?",   "64": "@",   "65": "A",  
"66": "B",   "67": "C",   "68": "D",   "69": "E",   "70": "F",  
"71": "G",   "72": "H",   "73": "I",   "74": "J",   "75": "K",  
"76": "L",   "77": "M",   "78": "N",   "79": "O",   "80": "P",  
"81": "Q",   "82": "R",   "83": "S",   "84": "T",   "85": "U",  
"86": "V",   "87": "W",   "88": "X",   "89": "Y",   "90": "Z",  
"91": "[",   "92": "\\",  "93": "]",   "94": "^",   "95": "_",  
"96": "`",   "97": "a",   "98": "b",   "99": "c",   "100": "d",  
"101": "e",  "102": "f",  "103": "g",  "104": "h",  "105": "i",  
"106": "j",  "107": "k",  "108": "l",  "109": "m",  "110": "n",  
"111": "o",  "112": "p",  "113": "q",  "114": "r",  "115": "s",  
"116": "t",  "117": "u",  "118": "v",  "119": "w",  "120": "x",  
"121": "y",  "122": "z",  "123": "{",  "124": "|",  "125": "}",  
"126": "~",  "127": ""
}

به همین راحتی.

 
ارسال دیدگاه
ما همه سوالات و دیدگاه ها رو می خونیم و پاسخ میدیم
اولین بودن همیشه جذابه، همین الان اولین دیدگاه رو ثبت کن: